In het kader van het Europees ‘Economisch Herstelfonds’ zijn twee subsidieregelingen aangekondigd. Dit betreft een investeringsregeling en een samenwerkingsregeling voor ‘groen-economisch herstel’, die beide moeten bijdragen aan milieu- en klimaatdoelen. Het is de bedoeling dat beide subsidieregelingen begin december 2021 worden opengesteld.

 

Economisch Herstelfonds i.v.m. COVID-19

Uit het herstelfonds ontvangt Nederland voor de jaren 2021 en 2022 een budget van 52,4 miljoen voor het plattelandsbeleid (POP3/Pijler II binnen het GLB). Een groot deel van het budget moet worden besteed aan investeringen en tegelijkertijd deels voor milieu- en klimaatgerelateerde maatregelen.

 

Invulling fonds

In een Kamerbrief geeft minister Schouten aan hoe ze het beschikbare budget wil gaan besteden. Dit gebeurt o.a. door het openstellen van een ‘Investeringsregeling groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel’. Met deze regelingen kunnen investeringen en samenwerkingen worden gesubsidieerd die bijdragen aan economisch herstel, verduurzaming van de sector en aan actuele vraagstukken op het gebied van milieu en klimaat.

 

Openstelling begin december

De verwachting is dat beide regelingen begin december 2021 worden opengesteld.

 

Investeringsregeling groen-economisch herstel

Met deze POP3-subsidieregeling kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor investeringen gericht op:

 • Precisielandbouw en smart farming;
 • Digitalisering;
 • Water, droogte en verzilting;
 • Duurzame bedrijfsvoering;
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw;

Voor elke categorie wordt een investeringslijst opgesteld. Een landbouwer kan voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen.

 

Subsidiepercentage

Voor vergelijkbare POP3-investeringssubsidies geldt normaal een maximaal subsidiepercentage van 40%. In het kader van het herstelfonds wordt eenmalig gekozen voor 60% subsidie. Voor Jonge landbouwers wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 75%.

 

Subsidiebedrag

 • Het subsidiebedrag is minimaal € 25.000;
 • Bij 60% subsidie moeten de subsidiabele kosten minimaal ruim € 41.500 bedragen. Bij 75% subsidie is dit ruim € 33.000;
 • Het maximale subsidiebedrag is € 150.000.

 

Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel

Deze POP3-regeling is bedoeld voor projecten van samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector.

 

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband moet uit tenminste één landbouwer bestaan. De overige partijen kunnen ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven en/of brancheorganisaties zijn.

 

Vijf projectcategorieën

Met de regeling kan voor een vijftal categorieën subsidie worden verleend:

 • Duurzame waardeketen: (deel van een) keten ontwikkelen van idee tot marktrijp concept of product;
 • Innovatieve digitalisering gericht op:
  – meten van resultaten in de kringlooplandbouw;
  – ontwikkeling verdienmodellen voor nieuwe teelsystemen en natuurinclusieve landbouw.
 • Sectorale initiatieven ter versterking van de regierol van landbouwers bij het verduurzamen van het voedselsysteem.
 • Managementmaatregelen, die de ammoniakemissie verder beperken.
 • Gebiedsgerichte pilots gericht op regionale verdienmodellen en verdienmodellen voor koolstoflandbouw.

 

Subsidiebedrag

 • Voor de eerste vier categorieën is het minimale subsidiebedrag € 100.000. De maximale subsidie is € 500.000.
 • Voor de laatste categorie (gebiedsgerichte pilots) zijn de bedragen respectievelijk € 300.000 en € 2 miljoen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze specialisten van NUWEA Subsidies. Dat kan telefonisch via 088 2824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl.