Korte agro wenken – maart 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Toeslag Jonge landbouwer De ‘Toeslag Jonge landbouwers’ kan alleen aangevraagd worden door jonge landbouwers die deze toeslag in 2022 hebben ontvangen. Daarnaast kan deze...

Lees meer

Subsidie ‘Behoud grasland’ bij derogatie

De aanscherpingen van de derogatie heeft behoorlijke (financiële) gevolgen voor bedrijven. De kans is dat bedrijven hierdoor afhaken. Om dit te voorkomen wordt de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ opengesteld.   Doelgroep De subsidie is bedoeld voor bedrijven die...

Lees meer

Datums derogatie bekend

Onlangs zijn de regels voor derogatie gepubliceerd. Wilt u derogatie aanvragen? Houdt rekening met onderstaande punten.   Uiterste datum 7 april Dit jaar kunt u t/m 7 april een derogatievergunning aanvragen bij RVO. Op deze datum moet u ook uw bemestingsplan...

Lees meer

Oppervlakte ‘mest’ corrigeren voor bufferstrook

In de GO moet u per perceel ‘perceelsgebonden informatie’ invullen. Een onderdeel hiervan is de ‘Opgegeven oppervlakte Mest’.   Geen mestplaatsingsruimte op bufferstrook Een bufferstrook mag u niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Om deze...

Lees meer

Invoer conditionaliteit en eco-regeling

Meld u uw bedrijf aan voor de eco-regeling? Dan moet u voor de betreffende percelen uw geplande eco-activiteiten opgeven. In bepaalde situaties speelt ook de conditionaliteit-eis ‘niet-productief areaal’ een rol.   Opgeven eco-activiteiten U kunt de...

Lees meer

Extra vragen voor landbouwtelling

Naast de gebruikelijke vragen in de GO moet u dit jaar ook de vijfjaarlijkse ‘Europese landbouwtelling’ invullen.   Extra vragen, extra tijd De extra vragen gaan o.a. over: verbrede landbouw, opslagruimte landbouwproducten, mestopslagcapaciteit, bodembewerking en...

Lees meer

Veel extra perceeltjes in ‘Mijn percelen’

Het is noodzakelijk om ‘Mijn percelen’ bij te werken voordat u de GO invult. Landschapselementen worden als aparte ‘percelen’ toegevoegd. Dit geldt ook voor bufferstroken als u deze apart intekent.   Aanpassen aan BGT-grenzen Diverse bedrijven hebben de...

Lees meer

Indienen Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave 2023 (GO) kunt u t/m 15 mei indienen via mijn.rvo.nl. Begin tijdig met het invullen. Het belang is groot en het is dit jaar veel werk!   Inhoud GO en nieuwe onderdelen De GO bestaat uit de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies en vragen...

Lees meer

Aanvragen ISDE-subsidie gestart

Ook dit jaar kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen. De aanvraagperiode is inmiddels gestart. Aanvragen moet digitaal via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), voor...

Lees meer

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren vanaf 2017.   Kerstarrest box 3 De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021...

Lees meer

Korte agro wenken – januari 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Stikstofnorm biologische koeien De stikstofnorm voor biologisch gehouden melkkoeien is vanaf 2023 gelijk aan die van gangbaar gehouden melkkoeien. Dit betekent dat de hoogte...

Lees meer

rVDM bij (eigen) forfaitair transport

Op 1 januari 2023 is het systeem van ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke mest’ (rVDM) van start gegaan. Rondom het transport van mest moeten nu ‘online’ meldingen worden gedaan. Dit geldt ook voor forfaitaire transporten. Ook nieuw is de bevestiging van het transport...

Lees meer

Niet-productief areaal bij eco-regeling

Wilt u de eco-activiteit ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzetten voor de eco-regeling? En heeft u de waarde nodig? Dan is het van belang om uw niet-productieve areaal in beeld te brengen. Voor de basispremie speelt dit in 2023 geen rol.   Niet...

Lees meer

Subsidiabele landschapselementen

Landschapselementen (dus ook sloten) tellen mee als subsidiabel areaal als u deze elementen in gebruik of beheer hebt. Er gelden wel bepaalde voorwaarden.   Welke landschapselementen tellen mee? Een subsidiabel landschapselement moet aan onderstaande voorwaarden...

Lees meer

‘Stappenplan’ doorvoeren nieuw GLB

Een belangrijke eerste stap is het invoeren van uw bouwplan bij RVO. Uw totale bouwplan, incl. landschapselementen, heeft u nodig voor diverse berekeningen.   Stap 1: bijwerken ‘Mijn percelen’, inclusief landschapselementen Het is verstandig om uw totale bouwplan...

Lees meer

Binnenkort keuzes voor GLB 2023

Het nieuwe GLB is per 1 januari 2023 van start gegaan. De komende tijd moet u diverse keuzes maken t.a.v. de invulling van het GLB op uw bedrijf. Begin hier op tijd mee, zo voorkomt u tijdnood.   Vóór aanmelding GLB diverse keuzes maken Om voor GLB-subsidies in...

Lees meer

Derogatiemaatregelen versneld invoeren

Nederland moet enkele maatregelen uit de derogatiebeschikking van ‘Brussel’ alsnog direct invoeren. Met name de invoering van ‘bufferstroken’ en ‘vanggewassen’ heeft gevolgen voor alle bedrijven. Daarnaast gaat voor meer gebieden de lage derogatienorm gelden.  ...

Lees meer

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

Uiterlijk 31 januari 2023 moet u uw laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen. Besteed in deze laatste btw-aangifte in ieder geval aandacht aan de jaarlijkse terugkerende mogelijke afdrachten en correcties.  ...

Lees meer

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Betaalde u in 2022 bedragen aan iemand die niet bij u in dienstbetrekking was of als ondernemer bij u werkte? Dan moet u die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven.   Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de...

Lees meer

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

Wat mag u in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. Daarnaast zijn er nog andere schenkingsvrijstellingen. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor u op een rij.   Algemene vrijstellingen De...

Lees meer

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Vorig jaar kondigde het kabinet een pakket aan ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.   Welke...

Lees meer

Korte agro wenken – december 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Eco-activiteiten ruim opgeven In 2023 heeft u t/m 15 mei de mogelijkheid om uw eco-activiteiten door te geven. Na deze datum kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. Wel...

Lees meer

Wijzigingen ‘Mest’ vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 treden veel nieuwe regels in werking. Hieronder staan enkele nieuwe regels vanuit het 7e Actieprogramma en derogatie.   Vanaf 2023 De volgende onderdelen zijn inmiddels definitief vastgesteld: Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart....

Lees meer

Aandachtspunten rondom jaarwisseling

Rondom de jaarwisseling spelen vaak diverse zaken. Dit geldt onder andere ten aanzien van de ‘Meststoffenwet’.   Uiterlijk 31 december melden bij RVO Bepaalde meldingen voor het jaar 2022 kunt u uiterlijk 31 december indienen bij RVO. Dit geldt voor:...

Lees meer

Subsidie voor duurzame investeringen

De investeringssubsidie van vorig jaar ‘Groen economisch herstel’ heeft een vervolg gekregen. U kunt nu voor vergelijkbare investeringen weer subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn wel wat anders. Ook is het subsidiepercentage lager.   Vervolg op ‘Investeren in...

Lees meer

Subsidie aanleg landschapselementen

Wilt u landschapselementen aanleggen op uw grond? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. U kunt de aanleg ook in een samenwerkingsverband uitvoeren. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem.   Uiterlijk 30 december aanvragen,...

Lees meer

Voorbereidende werkzaamheden GLB

Het nieuwe GLB vergt van u voorbereidende werkzaamheden. Belangrijk is om op tijd te beoordelen of u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) kunt voldoen. Daarnaast moet u tijdig weten welke eco-activiteiten u uit gaat voeren, zodat u weet aan welke voorwaarden u...

Lees meer

Ga aan de slag met het nieuwe GLB

Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start. U kunt zich aanmelden in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2023. Breng echter vooraf uw mogelijkheden in beeld en kijk of u aan de voorwaarden kunt en wilt voldoen. Begin op tijd...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips inzake de btw

1. Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte Uiterlijk eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2022 indienen. Vergeet dan niet te kijken naar de uitgaven voor uw personeel en relatiegeschenken. De...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor de woningeigenaar

1. Koop nu nog een vakantiewoning of woning voor verhuur De overdrachtsbelasting voor woningen die geen eigen woning zijn, wordt in 2023 verhoogd van 8 naar 10,4%. Bent u van plan op korte termijn een dergelijke woning te kopen, doe dit dan nog dit jaar. Te denken...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor de automobilist

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Het percentage aan bijtelling voor de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van maximaal 60 volle kalendermaanden. Daarna is het dan geldende percentage van toepassing (bij auto’s van vóór 2017 zelfs...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor werkgevers

1. Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100 en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV). U krijgt het LIV alleen voor werknemers met...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor de bv en dga

1. Speel in op verkorting tariefschijf De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2023 verkort. Het lage tarief geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 winst, maar vanaf 2023 nog slechts voor de eerste € 200.000 winst. Bovendien...

Lees meer

POP3+ subsidie verdeeld over vijf categorieën

In totaal is er voor de Investeringsregeling POP3+ 14 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit is verdeeld over vijf categorieën. Per categorie is er 2,8 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de volgende categorieën:   A. Precisielandbouw en Smart Farming Het gaat...

Lees meer

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Bent u ondernemer en koopt of financial-leaset u een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg)...

Lees meer

Overige subsidies: ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor...

Lees meer

Fiscale subsidies: Mia en Vamil

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf...

Lees meer

Fiscale subsidies: energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De regeling...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor alle belastingplichtigen

Opmerking vooraf In diverse tips hierna wordt ingegaan op het mogelijke belastingvoordeel dat met aftrekposten kan worden behaald. Dat speelt zich vooral af in box 1 van de inkomstenbelasting, waarin inkomsten uit loon, pensioen en de eigen woning worden belast. Voor...

Lees meer

Korte wenken – oktober 2022

1. Subsidiabel areaal Uw grondgebonden GLB-subsidies worden uitgekeerd op uw subsidiabel areaal dat u in gebruik/ beheer heeft. Naast landbouwgrond (incl. natuurterrein met landbouwactiviteiten) tellen vanaf 2023 ook landschapselementen, teeltvrije zones en sloten...

Lees meer

Aanscherpingen voor alle bedrijven

Naast de derogatievoorwaarden worden andere regels ingevoerd of (fors) aangescherpt. Dit geldt zowel voor derogatie- als niet-derogatiebedrijven.   Vanaf 2023 Verplichte bredere teeltvrije zones. De hoofdregels hierbij zijn: 5 m langs ecologisch kwetsbare sloten...

Lees meer

Derogatie: afbouw in drie jaar

Onlangs heeft Nederland opnieuw derogatie gekregen. De basisvoorwaarden voor 2022 zijn gelijk gebleven. Bepaalde eisen worden aangescherpt. Vanaf 2023 worden de derogatienormen afgebouwd. Na 2025 vervalt de derogatie.   Basisvoorwaarden gelijk De basisvoorwaarden...

Lees meer

Punten en waarden bepalen eco-premie

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet u eerst aan een ‘instapeis’ voldoen. Vervolgens kunt u op basis van de ’waarden’ van uw eco-activiteiten bepalen of u in de klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’ komt. De klasse waarin u terecht kunt komen bepaalt...

Lees meer

Definitieve eco-activiteiten 2023

De eco-activiteiten 2023 zijn definitief vastgesteld. Om aan de eco-regeling te kunnen deelnemen zult u meerdere eco-activiteiten moeten uitvoeren.   Tabel 2. Definitieve eco-activiteiten 2023 Eco-activiteiten Rustgewas Onderzaai vanggewas Stikstofbindend gewas /...

Lees meer

Basispremie: basisvoorwaarden beperkt

Wilt u in aanmerking komen voor de basispremie? Dan moet u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) voldoen. Voor 2023 gelden enkele vrijstellingen. Mede hierdoor zijn volgend jaar de extra inspanningen voor het GLB beperkt.   Hoogte basispremie met ‘plusje’...

Lees meer

Nieuw GLB binnenkort van start

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) start per 1 januari 2023. Vele onderdelen zijn wezenlijk anders dan het huidige GLB. Bijvoorbeeld het vervallen van de betalingsrechten en de nieuwe eco-regeling. Ook verloopt de aanvraagprocedure in drie stappen....

Lees meer

Belastingplan 2023 – Vermogen

In het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing op sparen en beleggen in strijd is met Europees recht. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt rechtsherstel geboden aan belastingplichtigen die bezwaar hadden gemaakt of...

Lees meer

Belastingplan 2023 – Ondernemingen

Van aanpassing van de tarieven voor box 2 tot het vervallen van de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de dga: ook voor ondernemingen brengt het Belastingplan 2023 de nodige wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar u als ondernemer op moet...

Lees meer

Belastingplan 2023 – Woningmarkt

Het kabinet neemt geen ingrijpende maatregelen om de woningmarkt te hervormen. Wel wordt de belastingheffing op het beleggen in vastgoed via meerdere maatregelen verhoogd en de hypotheekaftrek verder verlaagd. Lees hier de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt...

Lees meer

Belastingplan 2023 – Verduurzaming

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en de leveringszekerheid van gas waarborgen. Het stelt daarom verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de energiebelasting, de btw op zonnepanelen en diverse...

Lees meer

Belastingplan 2023 – Vervoer

Van de wijzigingen in de bpm voor bestelauto’s van ondernemers en de bijtelling van de elektrische auto tot de verhoging van de vliegbelasting en de verlaagde accijnzen op brandstof: ook op het gebied van vervoer brengt het Belastingplan 2023 de nodige wijzigingen en...

Lees meer

Belastingplan 2023 – Werkgever

Van de verhoging van het minimumloon met ruim 10% tot de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling: voor werkgevers brengt het Belastingplan 2023 diverse wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar u als werkgever op moet letten.   1....

Lees meer

Belastingplan 2023 – Tarieven

1. Tarieven box 1 – Inkomen uit werk en woning Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd: van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). Ook wordt de eerste tariefschijf verlengd naar € 73.031 (€ 69.398 in 2022).   Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen...

Lees meer

Korte agro wenken – augustus 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Uitstel deel conditionaliteit (GLB) Vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en het behouden van de voedsel-zekerheid wordt een deel van de regels van de conditionaliteit met één...

Lees meer

Voorstel wijzigingen ‘Meststoffenwet’

De regels uit het 7e Actieprogramma Nitraat (7e AP) gaan pas in werking als de ‘Meststoffenwet’ is aangepast. Onlangs zijn enkele voorstellen gedaan om ‘Meststoffenwet’ per 1 januari 2023 op onderdelen aan te passen.   Kortere uitrijperiode voor drijfmest en...

Lees meer

Stijgt of daalt uw pachtprijs?

Onlangs zijn nieuwe pachtnormen vastgesteld. Deze pachtnormen gelden voor een pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2022. Deze keer zijn de wijzigingen beperkt. Er zijn wel enkele uitschieters.   Pachtvormen De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en...

Lees meer

Bepalen instapeis en klasse eco-premie

Wilt u aan de eco-regeling meedoen? Dan moet u eerst aan de ‘instapeis’ voldoen. Daarna bepaalt u de totale ‘waarde’ van uw eco-activiteiten. Deze waarde bepaalt uw klasse en welke eco-premie u kunt ontvangen.   Instapeis: voldoende punten scoren op vijf thema’s...

Lees meer

Hoogte eco-premie en eco-maatregelen

Met de eco-regeling kunt u extra subsidie krijgen bovenop uw basispremie. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor moet u extra inspanningen leveren in de vorm van eco-activiteiten. U bent niet verplicht om aan de eco-regeling deel te nemen.   Eerst...

Lees meer

Aanmelden nieuw GLB voor 31 januari

Het nieuwe GLB treedt in werking op 1 januari 2023. Wilt u GLB-subsidies 2023 ontvangen? Meld dan uw bedrijf uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO. Dit geldt ook als u alleen de basispremie wilt ontvangen.   Stand van zaken GLB 2023-2027 Voor uw bouwplan van 2023...

Lees meer

Belastingdienst start met rechtsherstel box 3

De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Vanaf 1 juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeel geautomatiseerd....

Lees meer

Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden? Tot nu toe was er nog geen wettelijke regeling met...

Lees meer

Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.   Managementovereenkomst Bij een structuur met holdings en een...

Lees meer

Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022

Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn.   ‘Onvoorspelbare’ arbeidstijdstippen Het...

Lees meer

Wijziging ouderschapsverlof. Wat moet je weten?

Per 2 augustus gaat de Wet (gedeeld) betaald ouderschapsverlof in. Waarom de nieuwe wetgeving en wat houdt de wetswijziging in? Waarom nieuwe wetgeving? Er is steeds meer bewustzijn voor het belang van een goede werk-privébalans van werknemers. Dat heeft onder meer...

Lees meer

Korte agro wenken – juni 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Ecoregeling In het nieuwe GLB kunt u naast de basispremie ook steun ontvangen vanuit de ecoregeling. U kunt hier vrijwillig aan deelnemen. U moet wel extra maatregelen nemen...

Lees meer

Openstelling landbouwportaal

Op 11 mei heeft het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal geaccordeerd. Er is weer nieuw subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland...

Lees meer

Opkoopregelingen ‘stikstof’ op komst

In het kader van de ‘Stikstofproblematiek’ heeft LNV een tweetal opkoopregelingen aangekondigd. Hiermee moet de stikstofdepositie op overbelaste natuurgebieden verminderen. De regelingen zijn nog niet definitief, wel zijn inmiddels de conceptregelingen bekend gemaakt....

Lees meer

Wat houden de GLMC’s voor u in?

Een belangrijk onderdeel van de conditionaliteit zijn de GLMC’s. Met onderstaande uitleg kunt u wellicht bepalen met welke GLMC’s u te maken krijgt. Vervolgens moet u bepalen of en hoe u hieraan kunt voldoen.   GLMC’s nader uitgewerkt Hieronder wordt beknopt...

Lees meer

Basispremie blijft vaak interessant

De geschatte basispremie in 2023 is fors lager dan de basis- én vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen (conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.   Conditionaliteit: vaak al verplicht vanuit...

Lees meer

Nieuwe GLB: bereid u voor!

Steun vanuit het GLB is een belangrijke inkomstenbron voor veel bedrijven. Per 1 januari 2023 wijzigt het GLB fors. Dit heeft ook voor u gevolgen. Ondanks dat nog niet alles definitief is, is het goed om u alvast voor te bereiden.   Uw betalingsrechten vervallen...

Lees meer

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

Als vrijwilliger kunt u soms vanwege uw vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?   Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding Als u recht heeft op een...

Lees meer

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.   Dienstbetrekking Uw partner is...

Lees meer

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekendgemaakt.  ...

Lees meer

Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via ‘spaarvariant’

De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020, krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant. Vooral voor...

Lees meer

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Dit is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.   SLIM SLIM is een subsidie bedoeld voor initiatieven...

Lees meer

Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2022 kan een werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend. Voorheen was dat maximaal één jaar. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een werkvergunning uitgebreid....

Lees meer

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vóór 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Starters kunnen binnenkort ook TVL...

Lees meer

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.   Jubelton volledig afgeschaft per 1...

Lees meer

Korte agro wenken – maart 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Kortingsperiode GO vanaf 17 mei De indieningsperiode voor de GO loopt t/m 15 mei. Dit jaar valt 15 mei op een zondag. Om deze reden kunt u ook op 16 mei de GO indienen...

Lees meer

Extra maatregelen 7e Actieprogramma

De Europese Commissie heeft het 7e Actieprogramma (7e AP) nog niet goedgekeurd. Onlangs zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. De derogatieprocedure loopt nu door, maar er komt geen besluit op korte termijn.   Extra maatregelen 7e AP Om het 7e AP goedgekeurd...

Lees meer

Ontwikkelingen bij fosfaatrechten

Als landelijk het aantal fosfaatrechten voor rundvee onder het fosfaatplafond komt, dan komt er ruimte in de regelgeving rondom fosfaatrechten.   Afromingsvrije lease Het wetsvoorstel voor afromingsvrije lease is onlangs aangenomen en gepubliceerd. Daarmee wordt...

Lees meer

Hoe geeft u natuurgrond op?

Heeft u natuurterrein in gebruik? Dan moet u dat in de GO bij het betreffende perceel aangeven. In ‘Mijn percelen’ geeft u alleen de gewascode op. De gewascode staat los van de functie van de grond.   Gewascode grasland voor natuurterrein In de praktijk is...

Lees meer

Perceelsgrenzen nogmaals aanpassen?

In uw perceelsregistratie geeft u o.a. het gewas op en kunt u perceelsgrenzen aanpassen. Heeft u de ‘BGT-check’ doorlopen? Dan is de kans groot dat u nu extra aanpassingen moet doen. Wat speelt hier?   Perceelsgrenzen eigen gewaspercelen controleren en aanpassen...

Lees meer

Toeslag Jonge landbouwer, ook na 2022

Ook dit jaar kunt u als Jonge landbouwer de uitbetaling van de Toeslag Jonge landbouwers aanvragen. De ‘vijfjaarstermijn’ loopt door in het nieuwe GLB.   Uitbetaling aanvragen Heeft u, als Jonge landbouwer, eerder de toeslag aangevraagd? En is de ‘vijf...

Lees meer

Opgave (EA-)vanggewas in GO

In de GO moet u per perceel gegevens invullen voor ‘Mest’ en ‘GLB’. Dit geldt o.a. voor de opgave van uw (EA-)vanggewassen. Naast het gewas is o.a. ook de zaaidatum van belang. U vult deze gegevens in bij ‘Volgteelt’.   EA-vanggewas voor invulling vergroeningseis...

Lees meer

Gecombineerde opgave van start

U kunt uw Gecombineerde opgave 2022 (GO) invullen via mijn.rvo.nl. Dit moet u uiterlijk 15 mei doen. Het is verstandig om hier tijdig aan te beginnen. Het belang van een correcte indiening is groot. U vraagt immers ook uw GLB-subsidies aan.   Drie onderdelen in...

Lees meer

Korte agro wenken – februari 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Oude en nieuwe grondmonsters Heeft u voor één topografisch perceel oude en nieuwe grondmonsters? Dus met en zonder P-PAE (de nieuwe eis per 2021)? Dan kunt u de...

Lees meer

Graslandvernietiging weer toegestaan

Vanaf 1 februari mag u weer grasland vernietigen. Hieronder staan de regels voor de periode van 1 februari t/m 15 september. In Natura 2000-gebieden mag u geen blijvend grasland (> 5 jaar) scheuren.   Klei- en veengrond 1 februari t/m 15 september. U mag...

Lees meer

Uitrijseizoen mest weer begonnen

Vanaf 1 februari mag u weer overal vaste mest uitrijden. Voor drijfmest begint de uitrijperiode op 16 februari. Hieronder hebben we de uitrijregels voor het voorjaar voor u op een rijtje gezet.   Uitrijden drijfmest Op grasland mag u vanaf 16 februari drijfmest...

Lees meer

Fiscaal voordeel bij investering

Bij bepaalde duurzame investeringen kunt u meer afschrijven. Of u kunt eerder of later afschrijven. Hiermee kunt u fiscaal voordeel behalen. Bij welke investeringen speelt dit?   Milieulijst 2022 Investeringen die op de Milieulijst 2022 staan, kunnen voor fiscaal...

Lees meer

Subsidie uit ‘EHF’ uiterlijk 14 februari

Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) is de subsidie ‘Investeren in groen-economisch herstel’ opengesteld. Heeft u interesse? Ga dan snel aan de slag! U moet uw aanvraag uiterlijk 14 februari indienen. Er is veel belangstelling.   Investeringslijst Voor deze...

Lees meer

Aanmelden pilot mineralenconcentraat

De pilot mineralenconcentraat loopt door in 2022. Wilt u hier voor het eerst gebruik van maken? Dan moet u zich aanmelden bij RVO.   Pilot mineralenconcentraat Binnen deze pilot telt mineralenconcentraat niet als dierlijke mest. U kunt dit aanvoeren en gebruiken...

Lees meer

Derogatie 2022: wat nu te doen?

Dit jaar wordt pas laat bekend of Nederland derogatie krijgt. Voor veel melkveehouders betekent dit een onzekere periode. Wilt u, indien het mogelijk wordt gebruikmaken van derogatie? Keuzes in het bemesten van uw grasland spelen vooral na de tweede snede.  ...

Lees meer

Vaker meer grondmonsters nodig

Bestaat uw topografisch perceel deels uit bouwland en deels uit grasland? Of neemt u gestratificeerde monsters en is uw perceel groter dan 20 ha? Dan heeft u voor de fosfaatdifferentiatie meer grondmonsters nodig door nieuwe regels.   Nieuwe regeling...

Lees meer
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya