Belastingdienst start met rechtsherstel box 3

De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Vanaf 1 juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeel geautomatiseerd....

Lees meer

Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden? Tot nu toe was er nog geen wettelijke regeling met...

Lees meer

Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.   Managementovereenkomst Bij een structuur met holdings en een...

Lees meer

Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022

Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn.   ‘Onvoorspelbare’ arbeidstijdstippen Het...

Lees meer

Wijziging ouderschapsverlof. Wat moet je weten?

Per 2 augustus gaat de Wet (gedeeld) betaald ouderschapsverlof in. Waarom de nieuwe wetgeving en wat houdt de wetswijziging in? Waarom nieuwe wetgeving? Er is steeds meer bewustzijn voor het belang van een goede werk-privébalans van werknemers. Dat heeft onder meer...

Lees meer

Korte agro wenken – juni 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Ecoregeling In het nieuwe GLB kunt u naast de basispremie ook steun ontvangen vanuit de ecoregeling. U kunt hier vrijwillig aan deelnemen. U moet wel extra maatregelen nemen...

Lees meer

Openstelling landbouwportaal

Op 11 mei heeft het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal geaccordeerd. Er is weer nieuw subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland...

Lees meer

Opkoopregelingen ‘stikstof’ op komst

In het kader van de ‘Stikstofproblematiek’ heeft LNV een tweetal opkoopregelingen aangekondigd. Hiermee moet de stikstofdepositie op overbelaste natuurgebieden verminderen. De regelingen zijn nog niet definitief, wel zijn inmiddels de conceptregelingen bekend gemaakt....

Lees meer

Wat houden de GLMC’s voor u in?

Een belangrijk onderdeel van de conditionaliteit zijn de GLMC’s. Met onderstaande uitleg kunt u wellicht bepalen met welke GLMC’s u te maken krijgt. Vervolgens moet u bepalen of en hoe u hieraan kunt voldoen.   GLMC’s nader uitgewerkt Hieronder wordt beknopt...

Lees meer

Basispremie blijft vaak interessant

De geschatte basispremie in 2023 is fors lager dan de basis- én vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen (conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.   Conditionaliteit: vaak al verplicht vanuit...

Lees meer

Nieuwe GLB: bereid u voor!

Steun vanuit het GLB is een belangrijke inkomstenbron voor veel bedrijven. Per 1 januari 2023 wijzigt het GLB fors. Dit heeft ook voor u gevolgen. Ondanks dat nog niet alles definitief is, is het goed om u alvast voor te bereiden.   Uw betalingsrechten vervallen...

Lees meer

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

Als vrijwilliger kunt u soms vanwege uw vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?   Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding Als u recht heeft op een...

Lees meer

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.   Dienstbetrekking Uw partner is...

Lees meer

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekendgemaakt.  ...

Lees meer

Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via ‘spaarvariant’

De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020, krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant. Vooral voor...

Lees meer

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Dit is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.   SLIM SLIM is een subsidie bedoeld voor initiatieven...

Lees meer

Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2022 kan een werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend. Voorheen was dat maximaal één jaar. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een werkvergunning uitgebreid....

Lees meer

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vóór 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Starters kunnen binnenkort ook TVL...

Lees meer

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.   Jubelton volledig afgeschaft per 1...

Lees meer

Korte agro wenken – maart 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Kortingsperiode GO vanaf 17 mei De indieningsperiode voor de GO loopt t/m 15 mei. Dit jaar valt 15 mei op een zondag. Om deze reden kunt u ook op 16 mei de GO indienen...

Lees meer

Extra maatregelen 7e Actieprogramma

De Europese Commissie heeft het 7e Actieprogramma (7e AP) nog niet goedgekeurd. Onlangs zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. De derogatieprocedure loopt nu door, maar er komt geen besluit op korte termijn.   Extra maatregelen 7e AP Om het 7e AP goedgekeurd...

Lees meer

Ontwikkelingen bij fosfaatrechten

Als landelijk het aantal fosfaatrechten voor rundvee onder het fosfaatplafond komt, dan komt er ruimte in de regelgeving rondom fosfaatrechten.   Afromingsvrije lease Het wetsvoorstel voor afromingsvrije lease is onlangs aangenomen en gepubliceerd. Daarmee wordt...

Lees meer

Hoe geeft u natuurgrond op?

Heeft u natuurterrein in gebruik? Dan moet u dat in de GO bij het betreffende perceel aangeven. In ‘Mijn percelen’ geeft u alleen de gewascode op. De gewascode staat los van de functie van de grond.   Gewascode grasland voor natuurterrein In de praktijk is...

Lees meer

Perceelsgrenzen nogmaals aanpassen?

In uw perceelsregistratie geeft u o.a. het gewas op en kunt u perceelsgrenzen aanpassen. Heeft u de ‘BGT-check’ doorlopen? Dan is de kans groot dat u nu extra aanpassingen moet doen. Wat speelt hier?   Perceelsgrenzen eigen gewaspercelen controleren en aanpassen...

Lees meer

Toeslag Jonge landbouwer, ook na 2022

Ook dit jaar kunt u als Jonge landbouwer de uitbetaling van de Toeslag Jonge landbouwers aanvragen. De ‘vijfjaarstermijn’ loopt door in het nieuwe GLB.   Uitbetaling aanvragen Heeft u, als Jonge landbouwer, eerder de toeslag aangevraagd? En is de ‘vijf...

Lees meer

Opgave (EA-)vanggewas in GO

In de GO moet u per perceel gegevens invullen voor ‘Mest’ en ‘GLB’. Dit geldt o.a. voor de opgave van uw (EA-)vanggewassen. Naast het gewas is o.a. ook de zaaidatum van belang. U vult deze gegevens in bij ‘Volgteelt’.   EA-vanggewas voor invulling vergroeningseis...

Lees meer

Gecombineerde opgave van start

U kunt uw Gecombineerde opgave 2022 (GO) invullen via mijn.rvo.nl. Dit moet u uiterlijk 15 mei doen. Het is verstandig om hier tijdig aan te beginnen. Het belang van een correcte indiening is groot. U vraagt immers ook uw GLB-subsidies aan.   Drie onderdelen in...

Lees meer

Korte agro wenken – februari 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Oude en nieuwe grondmonsters Heeft u voor één topografisch perceel oude en nieuwe grondmonsters? Dus met en zonder P-PAE (de nieuwe eis per 2021)? Dan kunt u de...

Lees meer

Graslandvernietiging weer toegestaan

Vanaf 1 februari mag u weer grasland vernietigen. Hieronder staan de regels voor de periode van 1 februari t/m 15 september. In Natura 2000-gebieden mag u geen blijvend grasland (> 5 jaar) scheuren.   Klei- en veengrond 1 februari t/m 15 september. U mag...

Lees meer

Uitrijseizoen mest weer begonnen

Vanaf 1 februari mag u weer overal vaste mest uitrijden. Voor drijfmest begint de uitrijperiode op 16 februari. Hieronder hebben we de uitrijregels voor het voorjaar voor u op een rijtje gezet.   Uitrijden drijfmest Op grasland mag u vanaf 16 februari drijfmest...

Lees meer

Fiscaal voordeel bij investering

Bij bepaalde duurzame investeringen kunt u meer afschrijven. Of u kunt eerder of later afschrijven. Hiermee kunt u fiscaal voordeel behalen. Bij welke investeringen speelt dit?   Milieulijst 2022 Investeringen die op de Milieulijst 2022 staan, kunnen voor fiscaal...

Lees meer

Subsidie uit ‘EHF’ uiterlijk 14 februari

Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) is de subsidie ‘Investeren in groen-economisch herstel’ opengesteld. Heeft u interesse? Ga dan snel aan de slag! U moet uw aanvraag uiterlijk 14 februari indienen. Er is veel belangstelling.   Investeringslijst Voor deze...

Lees meer

Aanmelden pilot mineralenconcentraat

De pilot mineralenconcentraat loopt door in 2022. Wilt u hier voor het eerst gebruik van maken? Dan moet u zich aanmelden bij RVO.   Pilot mineralenconcentraat Binnen deze pilot telt mineralenconcentraat niet als dierlijke mest. U kunt dit aanvoeren en gebruiken...

Lees meer

Derogatie 2022: wat nu te doen?

Dit jaar wordt pas laat bekend of Nederland derogatie krijgt. Voor veel melkveehouders betekent dit een onzekere periode. Wilt u, indien het mogelijk wordt gebruikmaken van derogatie? Keuzes in het bemesten van uw grasland spelen vooral na de tweede snede.  ...

Lees meer

Vaker meer grondmonsters nodig

Bestaat uw topografisch perceel deels uit bouwland en deels uit grasland? Of neemt u gestratificeerde monsters en is uw perceel groter dan 20 ha? Dan heeft u voor de fosfaatdifferentiatie meer grondmonsters nodig door nieuwe regels.   Nieuwe regeling...

Lees meer

Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.   Auto van de zaak Een belangrijke correctie betreft het privégebruik van de...

Lees meer

Aanvragen POP3 investeringsregeling groen-economisch herstel

De subsidie is sinds 20 december aan te vragen via de website van RVO. U kunt de aanvraag indienen via deze link. U kunt een aanvraag alleen indienen als u nog geen opdracht bent aangegaan. U mag de opdrachtbevestiging pas aangaan na het indienen van de aanvraag, maar...

Lees meer

POP3 subsidieregeling groen-economisch herstel landbouw

Vorige maand hebben wij een aparte nieuwsbrief verstuurd over de aanstaande POP 3 subsidie. Eerder was aangekondigd door RVO dat deze subsidie op 6 december zou opengaan. Dit is inmiddels uitgesteld tot 20 december doordat de regelgeving voor deze regeling niet op...

Lees meer

Korte agro wenken – december 2021

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan. 1. Maatwerkplan sector Verschillende partijen uit de sector hebben een alternatief ‘maatwerkplan’ opgesteld. Het plan is echter, volgens de minister, nog niet voldoende uitgewerkt. En...

Lees meer

Extra dier- of fosfaatrechten nodig?

Het jaar 2021 is bijna ten einde. Een goed moment om een berekening te maken of u voldoende dier- of fosfaatrechten heeft. Komt u rechten tekort? Dan kunt u deze leasen of kopen. Voor fosfaatrechten gelden enkele aandachtspunten.   Benodigde fosfaatrechten o.b.v....

Lees meer

Vergoeding € 1.600 voor PAS-melders

Bent u ‘PAS-melder’? En heeft u, in het kader van het legalisatieproces, gegevens ingediend bij RVO? Dan kunt u een vergoeding van € 1.600 aanvragen voor de extra kosten die u heeft gemaakt.   Vergoeding voor verzamelen en indienen gegevens PAS-melders, die hun...

Lees meer

7e actieprogramma en ‘grondgebonden’

In het concept 7e AP werd een rustgewas voor graasdierenbedrijven verplicht gesteld. In het definitieve 7e AP is deze verplichting niet opgenomen. Hiervoor in de plaats komt een verplicht areaal (blijvend) grasland voor de melkveebedrijven en bedrijven zoog- en...

Lees meer

7e Actieprogramma ingrijpend!

In het definitieve 7e  Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) zijn diverse maatregelen voor het mestbeleid voor de komende jaren opgenomen. Ondanks enkele aanpassingen blijven het ingrijpende maatregelen voor diverse sectoren.   Aanpassingen met alternatieve...

Lees meer

Controleer beschikking bedrijfstoeslag

Diverse bedrijven hebben inmiddels een ‘Beschikking uitbetalen bedrijfstoeslag’ ontvangen en vaak ook een betaling. Het is van belang dat u de beschikking goed controleert. Dit geldt zeker als er sprake is van een korting. De uitbetaling van de overige GLB-subsidies...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips inzake de btw

1. Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte Uiterlijk eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2021 indienen. Vergeet dan niet te kijken naar de uitgaven voor uw personeel en relatiegeschenken. De...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor de woningeigenaar

1. Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2021 bedraagt deze vrijstelling € 105.302. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden....

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor de automobilist

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Het percentage aan bijtelling voor de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Daarna is het dan geldende percentage van toepassing. Heeft u een elektrische auto van de zaak die in...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor werkgevers

1. Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV). U krijgt het LIV alleen voor werknemers...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor de bv en de dga

1. Speel in op verlenging tariefschijf De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2022 verlengd. Het lage tarief geldt in 2021 voor de eerste € 245.000 winst, maar vanaf 2022 voor de eerste € 395.000 winst. Valt de winst van uw bv...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor alle belastingplichtingen

1. Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 blijven volgend jaar vrijwel gelijk. De meeste aftrekposten gaan echter volgend jaar minder voordeel opleveren. Dit geldt als uw inkomen meer dan € 69.398 bedraagt en u aftrekposten (deels) tegen het hoogste...

Lees meer

MIA: extra belastingvoordeel

Wilt u milieuvriendelijke investeringen doen? Het voorstel van het kabinet is om vanaf 1 januari 2022 de aftrekpercentages van de fiscale regeling ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) te verhogen. Dit levert extra belastingvoordeel op. Het voorstel is om, afhankelijk van...

Lees meer

Omschakelprogramma en bedrijfsplan

Heeft u plannen voor een omschakeling naar een ‘stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’? Dan kunt u, via het pilotfonds, in aanmerking komen voor een achtergestelde lening.   Omschakelprogramma: achtergestelde lening Wilt u uw bedrijf...

Lees meer

Korte agro wenken – oktober 2021

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Controle fosfaatrechten Heeft u melkvee? Dan moet u over fosfaatrechten beschikken. Vanuit de praktijk blijkt, dat regelmatig wordt gecontroleerd of voldoende fosfaatrechten...

Lees meer

Aankondiging twee opkoopregelingen

Ligt uw bedrijf nabij een Natura 2000-gebied? En overweegt u om uw bedrijf te beëindigen? Dan is één van de twee aangekondigde opkoopregelingen wellicht interessant voor u. Wellicht wordt verplaatsen ook toegestaan.   Provinciale regeling De provinciale regeling...

Lees meer

Interactie 7e AP en nieuw GLB

Enkele maatregelen uit het ontwerp 7e Actieprogramma komen vrijwel zeker terug in het nieuwe GLB. Zoals bufferstroken en rustgewassen. Hierdoor komen de basispremie en steun vanuit de ecoregeling ‘sneller in beeld’.   Basisvoorwaarden GLB Wilt u vanuit het nieuwe...

Lees meer

Concrete maatregelen 7e AP

Diverse voorgestelde maatregelen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Ook is de kans groot dat u aanpassingen in uw bouwplan door moet voeren. Hieronder een weergave van de voorgestelde maatregelen.   Rotatie met rustgewassen Het voorstel is om op...

Lees meer

Aanscherping maatregelen mestbeleid

Onlangs zijn de voorgenomen aanscherpingen voor het mestbeleid bekend gemaakt. De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend, maar staan nog ter discussie. Aanpassingen zijn mogelijk, echter niet zonder prijs.   7e Actieprogramma De voorgestelde maatregelen zijn...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Internationaal

Bij internationaal ondernemen komen meerdere belastingregimes bij elkaar, wat kan leiden tot onwenselijke belastingdruk of belastingontwijking. Het Belastingplan 2022 bevat aanpassingen, nieuwe regelingen en maatregelen om onwenselijke gevolgen tegen te gaan.  ...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Ondernemingen

Van beperking in de verliesverrekening vennootschapsbelasting tot het vereenvoudigen van de systematiek van een S&O-aanvraag. Ook voor ondernemingen brengt het Belastingplan 2022 de nodige wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar u als ondernemer op...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Woningmarkt

Het kabinet neemt geen ingrijpende maatregelen om de woningmarkt te hervormen. Wel wordt de hypotheekaftrek verlaagd en vindt een aantal technische aanpassingen plaats. Lees hier de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt in het Belastingplan 2022.   1. Afbouw...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Verduurzaming

Het kabinet wil verduurzaming stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de bpm.   1....

Lees meer

Belastingplan 2022 – Werkgever

Van de langverwachte introductie van de thuiswerkvergoeding en de STAP-regeling tot de verlaging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling: voor werkgevers brengt het Belastingplan 2022 diverse wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar u als werkgever...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Tarieven

De tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement blijven in 2022 vrijwel gelijk. Wel worden de schijven van de vennootschapsbelasting, zoals eerder besloten, verlengd. Bekijk hier alle tariefswijzigingen.   1. Tarieven Box 1 - Inkomen uit werk en...

Lees meer

TVL Q3 opent 31 augustus 2021

TVL Q3 2021 opent op 31 augustus, om 08:00 uur en sluit op 26 oktober om 17:00 uur. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is €...

Lees meer

Korte agro wenken – augustus 2021

1. Betalingsrechten vervallen Vanaf 2023 vervallen de betalingsrechten. De uitbetaling basispremie en ecoregeling vindt dan plaats over alle subsidiabele hectares.   2. Lagere basispremie in 2022 In 2022 wordt extra budget overgeheveld naar...

Lees meer

Stimulans omschakeling verduurzaming

Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. U kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.   Omschakelprogramma Met het ‘Omschakelprogramma...

Lees meer

Hanteer nieuwe pachtnormen 2021

Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.   Pachtvormen De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer...

Lees meer

Ecoregeling: meer dan financiële keuze

Naast de basispremie kunt u een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen...

Lees meer

(Extra) eisen voor basispremie

Wilt u vanaf 2023 basispremie ontvangen? Dan moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Deze basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen op de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen, die soms een behoorlijke impact...

Lees meer

GLB 2023: bedrijfstoeslag € 200 – € 250/ha

Opvallend in het nieuwe GLB, wat gaat gelden van 2023 t/m 2027, is dat de vergroeningspremie vervalt. Om alleen de basispremie te ontvangen, moet wel aan vergelijkbare (vergroenings-)eisen worden voldaan. Mede door verschuivingen in budgetten ontvangt u straks een...

Lees meer

Aankondiging POP3-subsidies in het kader van economisch herstel

In het kader van het Europees ‘Economisch Herstelfonds’ zijn twee subsidieregelingen aangekondigd. Dit betreft een investeringsregeling en een samenwerkingsregeling voor ‘groen-economisch herstel’, die beide moeten bijdragen aan milieu- en klimaatdoelen. Het is de...

Lees meer

Loket NOW gaat per 26 juli open

Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV treft u dan het aanvraagformulier aan dat tot en met 30 september kan worden ingediend.   Beperking tot 80%...

Lees meer

TVL Q2 2021: vraag uiterlijk 20 augustus aan

De TVL Q2 2021 is per 25 juni opengesteld op RVO. Aanvragen kan tot en met 20 augustus. Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was eerst nog 85%.   Keuze...

Lees meer

Terugbetalen belastingschulden vanaf 1 oktober 2022

Betalingsregeling Als u uitstel van betaling van belasting hebt gekregen, moet u vanaf 1 oktober 2022 de belastingschulden gaan terugbetalen. U dient de schuld in maximaal 60 maandelijkse termijnen af te lossen. Oftewel, uiterlijk 1 oktober 2027 dient de schuld...

Lees meer

BGT-check

Zoals eerder aangekondigd gaat RVO voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor uw percelen...

Lees meer

TVL Q2 bijna geopend

In het tweede kwartaal is het weer mogelijk om de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aan te vragen voor (bijna) alle bedrijven. Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was...

Lees meer

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Het is ook dit jaar weer mogelijk om een voorschot van de basis- en vergroeningsbetaling aan te vragen bij RVO. Het voorschot is aan te vragen tot en met 30 juni. Als u de aanvraag indient ontvangt u in juli al een deel van de uitbetaling namelijk € 300 per hectare....

Lees meer

Ziek tijdens de vakantie? Schep vooraf duidelijkheid!

Vakantie is hoe dan ook belangrijk om weer op te laden en goed te kunnen omgaan met stress en werkdruk. Maar wat als uw werknemer ziek wordt tijdens de vakantie?   Verzuimreglement Het is voor u als werkgever verstandig om in uw verzuimreglement hierover regels...

Lees meer

Op vakantie in coronatijd?

De eerste boekingen naar het buitenland zijn alweer gemaakt. Een aantal medewerkers gaat deze zomer weer naar het buitenland. Hoe zit het ook alweer met ziekte en vakantie? En wat als het land waar uw medewerker zich bevindt, van groen naar rood gaat? Als werkgever...

Lees meer

Vraag nu de subsidie praktijkleren schooljaar 2020-2021 aan!

Heeft u afgelopen schooljaar een BBL-leerling gehad? Dan is het mogelijk om de zogenoemde subsidie praktijkleren aan te vragen. Het maximale bedrag wat u kunt ontvangen aan subsidie is € 2.700. WEA kan deze aanvraag voor u verzorgen door middel van de machtiging...

Lees meer

Wijzigingen personeel per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 gaan de volgende wijzigingen in: Vervallen wettelijke verlofdagen 2020. Bekijk welke medewerkers nog weinig verlof hebben opgenomen in 2020. Bespreek met hen dat ze nog deze maand verlof opnemen, om het vervallen ervan te voorkomen. Verhoging...

Lees meer

Korte agro wenken – juni 2021

1. BGT-check: ook gehuurd perceel Ontvangt u van RVO een uitnodiging om de BGT-check uit te voeren? Dan kunt u deze ‘check’ uitvoeren voor alle percelen die u met de Gecombineerde opgave heeft opgegeven. Dit geldt ook voor gehuurde percelen. Het is raadzaam om de...

Lees meer

Wijzigingen (EA)-vanggewas

Met de Gecombineerde opgave (GO) heeft u, indien van toepassing, opgegeven welk verplicht vanggewas na mais u gaat telen. Ook heeft u wellicht EA-vanggewassen en de geplande zaaidatum opgegeven. Als er bepaalde wijzigingen zijn t.o.v. de opgave, dan bent u verplicht...

Lees meer

Mestruimte op natuurterrein

Pacht u natuurterrein? Dan moet u de mestruimte bepalen op basis van uw pacht-/beheersovereenkomst. Wat is hierbij van belang?   Meetellen mestruimte De mestruimte op natuurterrein telt niet mee voor uw gebruiksnormen-berekening. Deze ruimte bepaalt wel hoeveel...

Lees meer

Plan nu uw mestbalans 2022

Onlangs heeft u uw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de basis voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd. Een goed moment om de prognose van uw mestbalans op te stellen.   Mestgebruik en plaatsingsruimte Naast de mestproductie van uw...

Lees meer

Registreer de verblijfplaats van paarden

Vanaf 21 april 2021 moet van elk paard de verblijfplaats zijn vastgelegd in I&R-paarden. Alleen als uw paard tijdelijk op een andere locatie verblijft, is soms het opnemen in het bedrijfsregister voldoende. Deze registratieplicht geldt ook als u een (hobby)paard...

Lees meer

Keuzes invulling mestbeleid vanaf 2022

Deze zomer worden nieuwe maatregelen t.a.v. het mestbeleid voor de periode 2022 t/m 2025 bekend gemaakt. Aangezien de waterkwaliteit de laatste jaren volgens de gebruikte onderzoeken iets is verslechterd, zijn voor bepaalde gebieden aanscherpingen te verwachten. Dit...

Lees meer

Vraag uw kennisvoucher tijdig aan

Vanaf 31 mei kunt u een advies- óf cursusvoucher aanvragen bij RVO. Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst.   Adviesvoucher Een adviesvoucher heeft een waarde van maximaal € 1.500. Met een adviesvoucher kunt u één op één of in groepsverband...

Lees meer

Controleer uw nieuwe perceelsgrenzen

Nederland wil uiterlijk eind 2022 ‘alle’ percelen in de digitale kaart ‘Basisregistratie grootschalige topografie’ hebben. RVO is onlangs gestart met het vervolg van dit project. Mogelijk dat u nu ook van RVO een uitnodiging voor de BGT-check ontvangt. Hiermee kunt u...

Lees meer

Sectorale maatregelen

Cultuur De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde vorm verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt € 45 miljoen vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe...

Lees meer

Kredietfaciliteiten

TOA doorstartkrediet Vanaf naar verwachting 1 juni 2021 kunnen bedrijven via Qredits in aanmerking komen voor een TOA-krediet (Time Out Arrangement). Dit krediet stelt mkb-bedrijven in staat om een doorstart vanuit een WHOA-traject te maken en zodoende via...

Lees meer

Fiscale versoepelingen verlengd

Besloten is ook om een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te verlengen tot 1 oktober 2021. Onderstaand een overzicht. het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen; het akkoord met Duitsland en België over de...

Lees meer

TONK (met terugwerkende kracht) verruimd

Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot 1 oktober 2021, maar wordt door een aantal gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verruimd. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een...

Lees meer

Leningen via Tozo later terugbetalen

Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. De Tozo bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en uit leningen ten...

Lees meer

Versoepeling afbetalen belastingschulden

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om...

Lees meer

TVL verlengd

TVL voortgezet in derde kwartaal 2021 De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt inhoudelijk ongewijzigd voortgezet in het derde kwartaal van 2021. Dit betekent dat bedrijven met een omzetverlies van minstens 30% een vergoeding krijgen van maximaal 100% van de vaste...

Lees meer