Eindejaarstips 2020 | Tips voor de woningeigenaar

1. Koop (eerste) eigen woning na 2020 Jongeren die minstens 18 jaar zijn en nog geen 35 jaar, krijgen vanaf 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. De vrijstelling is eenmalig. Dit betekent dat indien deze jongeren al een...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor de automobilist

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heeft u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, houd er dan rekening mee dat deze lagere...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor werkgevers

1. Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor het LIV gelden de volgende voorwaarden: het...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor de bv en de dga

1. Beoordeel de hoogte van de winst van uw bv De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen en zien er als volgt uit: Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf 2020 16,5% € 200.000 25% 2021 15% € 245.000...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor ondernemers

1. Speel in op lagere tarieven Het tarief in de eerste schijf van box 1 in de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. Ook het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 245.000 winst betaalt uw bv dan 15% Vpb in plaats van 16,5% in...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor alle belastingplichtigen

1. Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2021 kunt u een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Het tarief van de eerste schijf, tot een...

Lees meer

Openstelling SDE++ vanaf 24 november 2020

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de opvolger van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE++ richt zich op grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en...

Lees meer

POP 3 subsidie Jonge landbouwers

De subsidie jonge landbouwers is binnenkort weer aan te vragen bij RVO. De openstellingsperiode is van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:...

Lees meer

PAS-melding omzetten

De circa 3.300 bedrijven die tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding hebben gedaan hebben onlangs bericht ontvangen van de RVO dat er aanvullende gegevens nodig zijn. Deze informatie is nodig om te bepalen of het bedrijf in aanmerking komt voor een...

Lees meer

Gratis scholing en ontwikkeltrajecten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Mensen zullen hun baan verliezen en op zoek moeten naar ander werk, zo schreef het kabinet eerder. Daarom is er het aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard. Via het programma ‘NL leert door’ financiert het...

Lees meer

Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij

Naast de eerder genoemde aanvullingen van de steunmaatregelen, bestaan ook nog de lopende andere belangrijke steunmaatregelen uit het derde steunpakket. Dat pakket heeft het kabinet al veel eerder bekendgemaakt. Deze maatregelen, die van 1 oktober tot en met 30 juni...

Lees meer

Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. De WHOA beoogt ondernemers een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te laten sluiten waarbij schulden worden gesaneerd en faillissementen worden voorkomen. Door de WHOA is niet...

Lees meer

Uitbreiding regeling TVL uitgelegd

Eerst nog even de huidige regeling uitgelegd. De TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De tegemoetkoming van de TVL kent voor de periode 1...

Lees meer

Korte agro wenken – oktober 2020

1. Maaien/beweiden EA-vanggewas RVO heeft kenbaar gemaakt dat een EA-vanggewas in de ‘acht-wekentermijn’ mag worden gebruikt voor voederwinning (maaien/ beweiden). Het EA-vanggewas mag echter niet worden vernietigd. Hierdoor zijn voornamelijk gras of kruidenrijke...

Lees meer

Landbouwvrijstelling onder vergrootglas Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is onlangs begonnen met een onderzoek naar de landbouwvrijstelling in de winstsfeer. In dit onderzoek gaat de Rekenkamer o.a. na welke bedragen hiermee gemoeid zijn, wie gebruiken de regeling en heeft de vrijstelling nog steeds de effecten die...

Lees meer

Wijzigingen mestregels 2021

Vanaf 2021 worden enkele ‘mestregels’ aangescherpt. Deze regels zijn eerder aangekondigd en zijn nu (zo goed als) definitief.   Beperkingen bij ruggenteelt Op klei- en lössgrond moeten bij ruggenteelt maatregelen worden getroffen om afspoeling te voorkomen....

Lees meer

Tegoedbon voor stikstofadvies

Vanaf de maand oktober kunt u een tegoedbon (voucher) aanvragen voor bedrijfsadvies of voor het volgen van een cursus. De exacte regeling is op het moment van schrijven nog niet bekend. De waarde van de voucher is € 1.500.   Aandachtsgebieden Bij de eerste...

Lees meer

Verleasen niet-benutte ruimte mogelijk

Heeft u stikstofruimte over? Dan kunt u dit in bepaalde provincies verleasen. Verleasen is een vorm van (tijdelijk) extern salderen met extra voorwaarden.   Provincies Verleasen via extern salderen is op het moment van schrijven toegestaan in de provincies...

Lees meer

Geeft extern salderen lucht?

Extern salderen is in enkele provincies toegestaan voor ‘alle’ bedrijven, dus ook voor bedrijven die op 4 oktober 2019 over dier- of fosfaatrechten beschikten. Technisch is het mogelijk, praktisch is het heel lastig.   Provincies Extern salderen voor...

Lees meer

Coronasteun definitief aanvragen

Heeft u als fritesaardappelteler of ondernemer uit de sierteelt of voedingstuinbouw coronasteun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 31 oktober uw vaststellingsaanvraag indienen. Ook moet u een ‘verklaring’ indienen.   Indienen bewijstukken Bij de definitieve...

Lees meer

Mestbeleid: ook gevolgen akkerbouw

Bent u akkerbouwer? Dan hebben de plannen voor het nieuwe mestbeleid ook gevolgen voor uw bedrijf. Soms al op korte termijn!   Aanvoer mest akkerbouwbedrijf Bij de nieuwe plannen kunt u alleen nog onbewerkte (rundvee) mest aanvoeren als u deelneemt aan een...

Lees meer

Plannen nieuw mestbeleid: drie sporen

Onlangs heeft minister Schouten haar ideeën over het toekomstige nieuwe mestbeleid kenbaar gemaakt. Als de plannen doorgaan heeft die grote gevolgen voor de meeste bedrijven in zowel de veehouderij als de akkerbouw.   Doelen De minister wil, kort gezegd, de...

Lees meer

Regeling NOW3 van start per 1 oktober

Vanaf 1 oktober zal de NOW3 van start gaan. Deze regeling is bedoeld om werkgelegenheid te behouden en bedrijven voor te bereiden op de nieuwe economische situatie.   Let op Aanvragen is pas mogelijk vanaf ongeveer 16 november via het UWV.   Versoepeling...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Vastlegging coronasteunmaatregelen

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd.   Winstvrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten (TVL) Ondernemers in bepaalde branches die schade hebben geleden door de coronamaatregelen, konden...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Vervoer en verduurzaming

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de energiebelasting. Neem kennis van de fiscale voorstellen en wijzigingen voor wat...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Internationaal

Nieuw voorgestelde fiscale maatregelen in de Nederlandse miljoenennota en het Belastingplan 2021 raken soms ook de belastingdruk van internationale (activiteiten van) bedrijven. Neem kennis van de voorstellen.   Uitbreiding renteaftrekbeperking leningen van...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Ondernemers en ondernemingen

Van aanpassingen in de werkkostenregeling en de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek tot wijzigingen in de vennootschapsbelasting; ook voor ondernemingen hebben wijzigingen in het Belastingplan 2021 de nodige gevolgen. Lees hieronder waar u als ondernemer op...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Onroerend goed

Onroerend goed en de eigen woning zijn zo'n beetje vaste thema's in de belastingplannen. Dit jaar is geen uitzondering. De versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek gaat gestaag door en de wijzigingen in de overdrachtsbelasting zullen naar verwachting veel...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Tarieven

Door enkele aanpassingen in de tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement (box 3, sparen en beleggen) gaan velen er in 2021 iets op vooruit. Ook de vennootschapsbelasting gaat iets omlaag. Omdat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) in 2021 stijgt,...

Lees meer

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?

Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden?   Onderzoek Nibud Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor...

Lees meer

Afbouwen fiscale maatregelen

De bestaande versoepeling van fiscale regels vanwege de coronacrisis, zoals uitstel van betaling en verlaging van belastingrente, wordt afgebouwd. Het uitstel van belastingen kunt u krijgen voor onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting...

Lees meer

TVL: hoger bedrag, strengere eisen

Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar € 90.000 voor een periode van drie...

Lees meer

Tozo 3.0: introductie vermogenstoets

Ook de Tozo – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo 3.0 kent als belangrijkste verschil met de eerdere regelingen de invoering van een vermogenstoets.   Vermogenstoets Ondernemers die meer dan € 46.520...

Lees meer

Verlenging van de NOW, maar dan soberder

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021. De NOW 3.0 wordt echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal...

Lees meer

Korte wenken – augustus 2020

1. Vaststelling ‘Coronasteun’ Bent u fritesaardappelenteler? En heeft u steun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 15 september een vaststellingsaanvraag indienen. Vraagt u minder dan € 25.000 aan steun aan, dan heeft u toch geen accountantsverklaring nodig. U kunt...

Lees meer

Subsidie melkkoeien zeldzame rassen

Heeft u melkkoeien van zeldzame runderrassen? Dan kunt u in de maand september subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe in het voorgaande jaar (op basis van 4 teldata).   Zeldzame runderrassen Onder zeldzame runderrassen...

Lees meer

PAS-melders: situatie doorgeven

In het kader van de ‘stikstofproblematiek’ is diverse keren aangegeven dat activiteiten met een PAS-melding legaal moeten kunnen blijven. Heeft u in de PAS-periode een melding gedaan en wilt u deze legaal houden? Dan kunt u t/m 30 september informatie over uw situatie...

Lees meer

Rekentool ‘Voermaatregel melkvee’

De ‘Voermaatregel melkvee’ van minister Schouten is op het moment van schrijven nog niet definitief vastgesteld. Ondanks alle discussies en vraagtekens die bij de maatregelen worden gesteld, is de kans aanwezig dat de voermaatregel toch doorgaat per 1 september 2020....

Lees meer

Pachtnormen 2020 vaak lager

Onlangs zijn de pachtnormen 2020 bekend gemaakt. Voor de meeste pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen (fors) verlaagd. De nieuwe pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2020.   Pachtvormen De vastgestelde maximale pachtprijzen gelden voor...

Lees meer

Direct digitaal melden mesttransporten

Vanaf 2021 is het hoogst waarschijnlijk verplicht dat bij alle mesttransporten de vervoerder diverse meldingen direct digitaal doorgeeft aan RVO. Maakt u gebruik van forfaitaire mestafvoer? Dan geldt dit ook voor u als u de mest zelf transporteert.   Direct...

Lees meer

Nieuwe derogatievoorwaarden 2020-2021

Wilt u dit jaar gebruik maken van derogatie? Dan kunt u t/m 4 september een derogatievergunning aanvragen. Let op enkele nieuwe derogatievoorwaarden en de nieuwe data voor o.a. opstellen bemestingsplan en geldigheid grondmonsters.   Derogatievoorwaarden Voor...

Lees meer

BGT-check

Zoals eerder aangekondigd, gaat RVO vanaf dit jaar voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor...

Lees meer

Legalisering PAS melding

Het Ministerie van LNV heeft eind juni circa 3.300 bedrijven benaderd die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan in plaats van een Wnb-Vergunning aangevraagd. De overheid wil deze meldingen legaliseren en daarmee als Wnb-vergunning gaan beschouwen. Op de site...

Lees meer

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?   Reizen naar landen met code geel Gele landen zijn landen waar...

Lees meer

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL tegemoetkoming is de opvolger van de TOGS regeling en wordt opengesteld van 30 juni tot en met 30 oktober 17:00. De regeling is bedoelt voor bedrijven die moeite hebben met het betalen van de vaste lasten door de noodgedwongen sluiting, de inperking van...

Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de NOW 2.0?

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van vier aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van vier maanden aansluiten op de vorige periode van drie...

Lees meer

Tozo-regeling 2.0: verlengd tot en met september

De bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling wordt verlengd tot en met september 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.   Aanscherping met partnertoets De Tozo 2.0 bevat,...

Lees meer

NOW-regeling 2.0: ontslagboete vijf procent

Er is een ontslagboete van 5% in de NOW-regeling 2.0 opgenomen. Ook loopt de NOW-regeling nu tot en met september.   Wat houdt de NOW 2.0 in? Bedrijven met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de...

Lees meer

Korte wenken – mei 2020

1. Geen korting bij aanpassing GO Heeft u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei ingediend? En heeft u daarbij uw GLB-subsidies aangevraagd? Dan kunt u zonder termijnkorting tot uiterlijk 9 juni percelen aanpassen of nieuwe percelen toevoegen. Met deze...

Lees meer

Geen landbouw meer? Niet subsidiabel!

Heeft u betalingsrechten aangevraagd op grond die (eind) dit jaar aan de landbouw worden onttrokken? Dit is niet toegestaan, want de grond is niet subsidiabel. Haal zo nodig in de Gecombineerde opgave het ‘vinkje’ weg.   90-dagenregeling U kunt uitbetaling van...

Lees meer

Aanvragen voorschot basispremie

Heeft u met de Gecombineerde opgave uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aangevraagd? Dan kunt u in juli een voorschot op de uitbetaling ontvangen. U moet dit uiterlijk 15 juni aanvragen.   Voorschotbedrag Het voorschotbedrag bedraagt € 300 per...

Lees meer

Maximale ruw eiwitgehalten melkvee niet praktisch

Bent u melkveehouder? Dan mag u volgens de huidige voorstellen, in de periode van 1 september t/m 31 december 2020 alleen aangekocht voer op uw bedrijf hebben met een maximaal ruw eiwitgehalte De regeling zorgt voor veel (politieke) discussie en is dus (in deze vorm)...

Lees meer

Stikstofmaatregelen landbouw

Minister Schouten heeft onlangs haar ‘structurele aanpak stikstof t/m 2030’ bekendgemaakt. Een groot deel heeft betrekking op bronmaatregelen voor de landbouw, om de stikstofdepositie verder te verlagen.   Stikstofruimte deels voor landbouw De stikstofruimte die...

Lees meer

Steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Teelt u sierteeltproducten of groente en/of fruit? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor een deel van de verloren omzet of brutowinst door de coronacrisis. De tegemoetkoming is maximaal 49%. De steunaanvraag kunt u uiterlijk 4 juni...

Lees meer

Coronacrisis en uw liquiditeit

De coronacrisis zorgt bij steeds meer bedrijven voor lagere omzetten. Heeft ook uw bedrijf daarmee te maken? Breng dan tijdig de gevolgen in beeld. Dat gaat het beste met een liquiditeitsprognose. Houd hierbij rekening met de (aangekondigde) coronasteunmaatregelen....

Lees meer

Aanvragen coronasteun aardappelen

Had u op 15 maart frites- of consumptieaardappelen in voorraad, die u niet kunt leveren aan de verwerkende industrie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor steun. U kunt de steun t/m 4 juni aanvragen bij RVO.   Steunmaatregel coronacrisis Door de coronacrisis is...

Lees meer

Uitstel van betaling verlengd tot 1 september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen...

Lees meer

Tozo-regeling 2.0: nu wel een partnertoets

Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te...

Lees meer

NOW-regeling 2.0: de ontslagboete is van de baan

In de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Het vervallen van de ontslagboete is daar een voorbeeld van. Ook gelden er voorwaarden rond dividenduitkeringen en bonussen en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven....

Lees meer

Eerder genomen maatregelen

Het kabinet heeft eerder al een aantal steunmaatregelen bekendgemaakt. Welke maatregelen zijn dit? Aanpassen voorlopige aanslag Verruiming BMKB   1. Pas uw voorlopige aanslag aan! Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag...

Lees meer

Verdere versoepeling uitstel van betalen van belasting

Bij de Belastingdienst kan bijzonder uitstel van betaling worden gevraagd. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Wij kunnen dat voor u verzorgen met het Formulier ‘Verzoek om betalingsregeling en...

Lees meer

Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig...

Lees meer

Werktijdverkorting wordt NOW

De bestaande regeling inzake werktijdverkorting wordt per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Indien u deze wilt verlengen, dient u gebruik...

Lees meer

Coronavirus en werktijdverkorting

Als er minder werk is, kunnen werkgevers in sommige situaties de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals een brand, overstroming of een epidemie, zoals nu het...

Lees meer

VIA-machtiging ontvangen? Stuur hem op!

Net als de afgelopen jaar (elk jaar moet dit opnieuw) zijn wij zo vrij geweest om voor onze klanten een VIA-machtiging bij de belastingdienst (voor belastingjaar 2019) aan te vragen. Heeft u deze ontvangen? Dan vragen wij u om deze - liefst zo spoedig mogelijk - bij...

Lees meer

Korte wenken – maart 2020

1. Lagere waarde betalingsrechten RVO heeft aangekondigd dat de waarde van de betalingsrechten voor 2020 met circa € 5 per recht wordt verlaagd (was in 2019: € 262,91). De uitbetaling kan nog lager worden vanwege nationale en/of Europese budgetkortingen.   2....

Lees meer

Let op bij melden bedrijfsoverdracht

Heeft u in 2020 te maken met een bedrijfsoverdracht? Let erop dat uw bedrijfstoeslag geen risico loopt. Ook voor de Meststoffenwet zijn enkele zaken van belang.   Melden binnen 30 dagen Volgens RVO is er sprake van een bedrijfsoverdracht als uw bedrijf overgaat...

Lees meer

Maatregelen stikstofproblematiek

De stikstofproblematiek is ingewikkelde materie, waarover regelmatig berichten verschijnen. Onlangs heeft minister Schouten maatregelen voor de landbouw bekend gemaakt. De uitwerking zal echter een langdurige kwestie worden. Bepaalde maatregelen zijn waarschijnlijk...

Lees meer

Wijzigingen en extra vragen GO

Vanaf 2020 zijn enkele wijzigingen t.a.v. de GLB-subsidies van toepassing. Ook krijgt u in de GO te maken met veel extra vragen in het kader van de ‘Landbouwtelling’. Deze vragen worden gesteld voor de ‘statistieken’.   Wijzigingen GLB-subsidies U kunt met de GO...

Lees meer

Belang Gecombineerde opgave groot

De periode om de Gecombineerde opgave 2020 in te vullen is aangebroken. Het belang van een juiste invulling is groot. Laat u informeren over de belangrijkste onderdelen en de wijzigingen t.o.v. vorig jaar.   Aandachtspunten Net als andere jaren is 15 mei de...

Lees meer

Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die?

Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit betekent een verhoging met € 100 ten opzichte van vorig jaar. Naast het vaste bedrag kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Welke is voor u het...

Lees meer

Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!

Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe...

Lees meer

BOR bij schenken vastgoed-bv

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs heeft het hof Amsterdam in het kader van de BOR beslist dat de verhuur van vastgoed een ondernemingsactiviteit is.   Bedrijfsopvolgingsregeling De...

Lees meer

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekkingen uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.   Werkkostenregeling Via...

Lees meer

Verhuur land en landbouwvrijstelling: geen goede combi?

Er is al enige tijd discussie met de Belastingdienst over het toepassen van de landbouwvrijstelling bij verhuur van landerijen. Hoofdregel (kort): als landerijen in eigen gebruik zijn binnen het agrarisch bedrijf, valt de agrarische waardestijging bij herwaardering of...

Lees meer

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM-regeling)

Vanaf 2 maart 2020 kunnen MKB bedrijven subsidie aanvragen voor het stimuleren en ontwikkelen in het MKB. Dit kunnen zij alleen, of in een samenwerking met andere MKB bedrijven aanvragen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) stelt €48 miljoen per...

Lees meer

Korte wenken – januari 2020 

1. Brede weersverzekering 2020 Vanaf 2020 zijn uitgangspunten van de Brede weersverzekering verbeterd. De Brede weersverzekering is nu vrijgesteld van assurantiebelasting (21%). Daarnaast is de schadedrempel verlaagd naar 20% (was 30%). Het maximale subsidiepercentage...

Lees meer

Niet benutte betalingsrechten vervallen

Benut u niet alle betalingsrechten? Dan komt vanaf 2020 het aantal betalingsrechten te vervallen dat u in twee opvolgende jaren niet heeft benut. Het ‘rouleren’ van betalingsrechten is niet meer mogelijk.   Vervallen na twee jaar Betalingsrechten vervallen als u...

Lees meer

Fosfaatruimte en fosfaatklasse gewijzigd

De eerdere voorstellen voor aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en de fosfaatklassen zijn definitief doorgegaan. Nieuw is een extra verhoging van de fosfaatnorm, onder voorwaarden, als u een biologisch bedrijf heeft met bouwland met de fosfaattoestand hoog.  ...

Lees meer

Diverse forfaits dieren gewijzigd

Vanaf 2020 zijn diverse forfaits van dieren gewijzigd. Ook zijn omschrijvingen van diercategorieën, met name voor melkvee, aangepast. Daarnaast zijn enkele eerder aangekondigde wijzigingen niet doorgegaan.   Wijzigingen forfaits dieren Enkele forfaits t.a.v. de...

Lees meer

Fiscaal voordeel bij investeringen

Wilt u investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met deze investering mogelijk fiscaal voordeel behalen. Uw investering moet dan op de ‘Milieulijst 2020’ staan.   Milieulijst 2020 Op de ‘Milieulijst 2020’ staan alle bedrijfsmiddelen die voor...

Lees meer

Stalcapaciteit van belang bij salderen

Is uw bedrijfssituatie niet volgens uw natuurvergunning? Of heeft u geen natuurvergunning, maar heeft u die wel nodig? Of wilt u groeien in het aantal dieren? Dan is intern en/of extern salderen mogelijk een oplossing voor u.   Uitgangssituatie Wilt u intern of...

Lees meer

Stand van zaken stikstofproblematiek

Ten aanzien van de stikstofproblematiek zijn tot nu toe weinig concrete oplossingen geboden voor de landbouw. Wel zijn in de afgelopen tijd een aantal maatregelen benoemd die in de loop van het jaar uitgewerkt zullen worden. Wat kunt u voor de landbouw verwachten?...

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling

De regels rond de transitievergoeding zijn, zoals eerder aangegeven, per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt?   Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer...

Lees meer

Tien belangrijke wijzigingen voor de werkgever in 2020

Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. Tien belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij.   1. Wijzigingen werkkostenregeling...

Lees meer

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?

Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.   Vrijstelling per jaar De vrijstelling geldt...

Lees meer

Fiscale toost op het nieuwe jaar!

Traditiegetrouw heffen we begin januari het glas op het nieuwe jaar. Ook veel bedrijven doen hier met hun relaties en/of personeel aan mee. Hoe verreken je dit fiscaal?   Gemengde kosten De kosten van dit soort feestelijke bijeenkomsten zijn als ‘gemengde kosten’...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans: nieuwe regels oproepkrachten

Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?   Een oproepovereenkomst In de nieuwe wet is er sprake van een...

Lees meer

Nog belastingvrij schenken in 2019?

Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich af of het verstandig is dit jaar nog wat belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten?   Een decembercadeautje Met de feestdagen in het...

Lees meer

Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket?

Traditiegetrouw ontvangen de meeste werknemers en relaties dit jaar weer een kerstpakket. Welk deel komt daarbij voor rekening van de fiscus?   Onbelast kerstpakket De kerstpakketten voor uw personeel zijn in beginsel belast, wat betekent dat u loonheffing moet...

Lees meer

Fiscale voordelen? Onderneem nog deze maand actie

De feestdagen komen eraan en 2019 is alweer bijna ten einde. Dit betekent dat u nog deze maand de tijd heeft om de volgende fiscale voordelen te kunnen benutten:   1. Gebruik de vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen...

Lees meer

Hoogte bedrijfstoeslag 2019

RVO is op 1 december gestart met de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2019. U heeft wellicht al eerder een beschikking ontvangen. Het is van belang dat u de uitgangspunten controleert en nagaat of een korting is doorgevoerd.   Hoogte premies De basispremie 2019...

Lees meer

Derogatie 2020/2021 pas laat bekend

Of Nederland voor de periode 2020-2021 opnieuw derogatie krijgt, wordt mogelijk pas in de loop van 2020 duidelijk. Wat zijn dan de gevolgen?   Derogatie De huidige derogatie loopt tot en met 2019. Voor de periode 2020-2021 moet Nederland nog goedkeuring krijgen...

Lees meer

Extra borgstelling mogelijk

Vanaf 1 januari 2020 kunt u als starter of overnemer in aanmerking komen voor een ‘Vermogensversterkend Krediet’. Hiermee kunt u makkelijke extra kapitaal aantrekken. De start of overname van de onderneming is maximaal 3 jaar geleden ten tijde van de aanvraag.  ...

Lees meer

Subsidie Jonge landbouwers weer open

In alle provincies is de ‘Subsidie Jonge landbouwers’ opengesteld tot en met 7 februari 2020 (17:00 u). De aanvragen worden gerangschikt op basis van het puntenaantal per investering.   Jonge landbouwer U bent een Jonge landbouwer als u aan de volgende...

Lees meer