Korte agro wenken – maart 2021

1. Niet-subsidiabele grond Niet-subsidiabele grond is grond die buiten de topografische grenzen van de perceelsregistratie ligt. In ‘Mijn percelen’ ligt deze grond buiten de groen omlijnde percelen. Aangezien de perceelsgrenzen kunnen wijzigen, is het raadzaam om dit...

Lees meer

Intern salderen nu zonder vergunning

Wilt u uw bedrijf ontwikkelen? En kunt u met intern salderen volstaan? Dan heeft u geen natuurvergunning meer nodig.   Intern salderen Met intern salderen kunt u gebruik maken van stikstofruimte die op uw bedrijf ontstaat. Bijvoorbeeld als u een bestaande stal...

Lees meer

Minder stikstof bij mais en aardappelen

Teelt u mais of aardappelen op zand- en lössgrond? En start u de teelt na graslandvernietiging? Dan moet u vanaf dit jaar rekening houden met een korting op de stikstofnorm (‘kunstmestnorm’) van 65 kg/ha.   Korting 65 kg/ha alleen op zand- en lössgrond De korting...

Lees meer

Overgangsregeling fosfaatmonsters

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Dan moet u vanaf 2021 de fosfaattoestand van uw percelen bepalen op basis van twee indicatoren. Voor percelen met oude grondmonsters geldt wel een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is onlangs definitief...

Lees meer

Gecombineerde opgave: minder vragen, wel belangrijk!

Ten opzichte van vorig jaar zijn een heel aantal vragen komen te vervallen. Er worden nog wel algemene vragen gesteld (Landbouwtelling) en o.a. vragen over het gebruik van dierlijke mest. Een juiste opgave is hierbij van belang omdat dit (deels) gebruikt kan worden...

Lees meer

Bedrijfstoeslag en GLB-subsidies

Met de Gecombineerde opgave kunt u, zoals gebruikelijk, uw bedrijfstoeslag en overige GLB-subsidies aanvragen. Hiervoor moet u aan diverse voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld een juiste registratie.   Aanvragen U kunt met de GO uitbetaling aanvragen van:...

Lees meer

Indienen Gecombineerde opgave 2021

U kunt uw Gecombineerde opgave weer indienen bij RVO. Hiermee geeft u uw percelen op, kunt u uw bedrijfstoeslag en andere subsidies aanvragen en moet u diverse (mest)vragen beantwoorden. Het belang van een juiste en tijdige indiening is daardoor groot.   Inloggen...

Lees meer

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of...

Lees meer

Zorgondernemers en TVL-subsidie

Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kunt u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Wij wijzen u erop dat in de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage...

Lees meer

Korte agro wenken – februari 2021

1. Uitstel voor PAS-melders Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? En wilt u deze PAS-melding omzetten naar een natuurvergunning? Dan moet u gegevens t.a.v. de betreffende activiteit doorgeven aan RVO. De uiterste datum voor indiening van deze gegevens is...

Lees meer

ISDE nu ook voor energiebesparing

De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) is bedoeld voor particulieren en zakelijke gebruikers. Voor zakelijke gebruikers komen kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie in aanmerking.   Zakelijk gebruiker Ook...

Lees meer

Papieren VDM verdwijnt na uitrijseizoen

In 2021 worden de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) vervangen door rVDM’s. Met rVDM’s worden tijdens het mesttransport diverse meldingen digitaal doorgegeven. De papieren VDM’s voor forfaitaire transporten komen ook te vervallen.   rVDM-systeem In een...

Lees meer

Financiële steun bij omschakelen

Wilt u uw bedrijf verduurzamen of extensiveren? Er zijn regelingen aangekondigd die u bij deze omschakeling financieel kunnen ondersteunen. De details zijn echter nog niet bekend.   Omschakelfonds Minister Schouten wil bedrijven stimuleren en ondersteunen, die...

Lees meer

Fosfaatbemonstering: nieuwe regels

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? En zijn uw fosfaatmonsters niet meer geldig? Dan kunt u bij nieuwe grondmonsters, net als in andere jaren, kiezen uit twee monsterprotocollen: ‘standaard’ of ‘gestratificeerd’. Dit geldt nu ook voor de fosfaattoestand...

Lees meer

Investeren? Mogelijk fiscaal voordeel!

Wilt u investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Ga dan na of uw investering op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. U kunt dan fiscaal voordeel behalen. Voor 2021 gelden aangepaste lijsten.   ‘Milieulijst’ en ‘Energielijst’ U...

Lees meer

Melden maisteelt uiterlijk 15 februari

Bent u van plan om mais te gaan telen op zand- of lössgrond? Dan moet u uw maispercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo spoedig mogelijk, anders is mais telen niet toegestaan!   Aanmelden RVO Het aanmelden van een...

Lees meer

Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020!

Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen u in een gunstig geval fiscaal voordeel opleveren.   Personeelsuitgaven De btw op...

Lees meer

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) kwartaal 4 sluit 29 januari

Eind vorig jaar is de TVL-subsidie opengesteld voor het laatste kwartaal van 2020, deze regeling is in het laatste kwartaal ook voor agrarische bedrijven toegankelijk geworden. De TVL-subsidie is aan te vragen vóór 29 januari 17:00 uur. Doordat de cijfers van het...

Lees meer

Andere rechtsvorm? Dat vraagt om maatwerk

In de praktijk zijn er veel verschillende rechtsvormen waarin de onderneming geëxploiteerd kan worden. De meest voorkomende zijn de eenmanszaak, maatschap/vof, cv of bv. Of een combinatie hiervan.   Plus- en minpunten en verschillen in belastingtarief Iedere vorm...

Lees meer

Herwaardering landerijen. Wat is wijsheid?

Al vele jaren wordt er gesproken over afschaffing van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. In de meest pure vorm is de landbouwvrijstelling van toepassing op de economische waardestijging van landbouwgronden, wanneer deze in de eigen agrarische...

Lees meer

ISDE subsidie zakelijke gebruikers uitgebreid

De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is in 2021 uitgebreid met de categorieën voor zonnepanelen en een kleinschalige windturbine. De ISDE-subsidie zakelijke gebruikers moet worden aangevraagd bij de RVO voordat een investering wordt...

Lees meer

Regeling vaste reiskostenvergoeding wijzigt

In 2021 mogen de vaste reiskostenvergoedingen niet meer onbelast worden vergoed. Tenzij: de medewerker 36 weken in het jaar reist naar een vaste werkplek of de medewerker 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist. In bovenstaande gevallen mag de werkgever een...

Lees meer

Korte agro wenken – december 2020

1. Melden maisteelt op zand/löss Gaat u volgend jaar mais telen op zand- of lössgrond? Vanaf 2021 is dit alleen toegestaan als u het betreffende maisperceel vooraf aanmeldt bij RVO. Dit moet u uiterlijk 15 februari doen. Meldt u het perceel niet of niet tijdig, dan...

Lees meer

TVL nu ook voor agrarische bedrijven

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  is een steunmaatregel vanuit de overheid die al 2 kwartalen loopt. De TVL-regeling is deze periode ook opengesteld voor agrarische bedrijven.   Voorwaarden Heeft u in het laatste kwartaal van dit jaar minimaal 30%...

Lees meer

Eindejaarstips Meststoffenwet

Het einde van het jaar 2020 nadert snel. Rondom de jaarwisseling moeten vaak diverse zaken t.a.v. de ‘Meststoffenwet’ worden geregeld. Wat is van belang om rekening mee te houden?   Uiterlijk 31 december 2020 Melden toepassen ‘fosfaatverrekening’ over het jaar...

Lees meer

Indienen detailinformatie PAS-melder

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? Dan kan uw activiteit mogelijk worden gelegaliseerd. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen en uiterlijk 31 januari 2020 aanvullende informatie indienen bij RVO.   Geen legalisatie, gevolgen vaak groot Voldoet...

Lees meer

Subsidies Jonge landbouwers 2020

Wilt u als Jonge landbouwer bepaalde investeringen doen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de subsidie Jonge landbouwers. Alle provincies stellen de subsidie open van 7 december 2020 t/m 12 februari 2021 (17:00 u).   Subsidiebedrag De subsidie bedraagt...

Lees meer

Bepalen gehaltes mestvoorraad

Veel bedrijven moeten eind 2020 weer de mestvoorraad bepalen. Voor de gehaltes van de mest moet u uitgaan van de ‘best beschikbare gegevens’. RVO hanteert vier ‘stappen’ voor het bepalen van de best beschikbare gehalten. Waar gaat RVO vanuit? Wat is onlangs gewijzigd?...

Lees meer

Uitbetaling bedrijfstoeslag 2020

Heeft u met de Gecombineerde opgave 2020 GLB-subsidie(s) aangevraagd? De uitbetaling van de bedrijfstoeslag vindt veelal in december plaats. Uw uitbetaling wordt gecorrigeerd met het eerder verleende voorschot.   Basis- en vergroeningspremie Onlangs is de...

Lees meer

Zijn uw grondmonsters nog geldig?

Wilt u gebruik maken van derogatie en/of hogere fosfaatgebruiksnormen? Dan moet u beschikken over geldige grondmonsters. Voor de fosfaatdifferentiatie geldt een overgangsregeling vanwege de invoering van nieuwe indicatoren.   Derogatie Wilt u volgend jaar gebruik...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor de woningeigenaar

1. Koop (eerste) eigen woning na 2020 Jongeren die minstens 18 jaar zijn en nog geen 35 jaar, krijgen vanaf 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. De vrijstelling is eenmalig. Dit betekent dat indien deze jongeren al een...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor de automobilist

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heeft u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, houd er dan rekening mee dat deze lagere...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor werkgevers

1. Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor het LIV gelden de volgende voorwaarden: het...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor de bv en de dga

1. Beoordeel de hoogte van de winst van uw bv De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen en zien er als volgt uit: Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf 2020 16,5% € 200.000 25% 2021 15% € 245.000...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor ondernemers

1. Speel in op lagere tarieven Het tarief in de eerste schijf van box 1 in de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. Ook het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 245.000 winst betaalt uw bv dan 15% Vpb in plaats van 16,5% in...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor alle belastingplichtigen

1. Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2021 kunt u een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Het tarief van de eerste schijf, tot een...

Lees meer

Openstelling SDE++ vanaf 24 november 2020

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de opvolger van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE++ richt zich op grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en...

Lees meer

POP 3 subsidie Jonge landbouwers

De subsidie jonge landbouwers is binnenkort weer aan te vragen bij RVO. De openstellingsperiode is van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:...

Lees meer

PAS-melding omzetten

De circa 3.300 bedrijven die tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding hebben gedaan hebben onlangs bericht ontvangen van de RVO dat er aanvullende gegevens nodig zijn. Deze informatie is nodig om te bepalen of het bedrijf in aanmerking komt voor een...

Lees meer

Gratis scholing en ontwikkeltrajecten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Mensen zullen hun baan verliezen en op zoek moeten naar ander werk, zo schreef het kabinet eerder. Daarom is er het aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard. Via het programma ‘NL leert door’ financiert het...

Lees meer

Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij

Naast de eerder genoemde aanvullingen van de steunmaatregelen, bestaan ook nog de lopende andere belangrijke steunmaatregelen uit het derde steunpakket. Dat pakket heeft het kabinet al veel eerder bekendgemaakt. Deze maatregelen, die van 1 oktober tot en met 30 juni...

Lees meer

Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. De WHOA beoogt ondernemers een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te laten sluiten waarbij schulden worden gesaneerd en faillissementen worden voorkomen. Door de WHOA is niet...

Lees meer

Uitbreiding regeling TVL uitgelegd

Eerst nog even de huidige regeling uitgelegd. De TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De tegemoetkoming van de TVL kent voor de periode 1...

Lees meer

Korte agro wenken – oktober 2020

1. Maaien/beweiden EA-vanggewas RVO heeft kenbaar gemaakt dat een EA-vanggewas in de ‘acht-wekentermijn’ mag worden gebruikt voor voederwinning (maaien/ beweiden). Het EA-vanggewas mag echter niet worden vernietigd. Hierdoor zijn voornamelijk gras of kruidenrijke...

Lees meer

Landbouwvrijstelling onder vergrootglas Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is onlangs begonnen met een onderzoek naar de landbouwvrijstelling in de winstsfeer. In dit onderzoek gaat de Rekenkamer o.a. na welke bedragen hiermee gemoeid zijn, wie gebruiken de regeling en heeft de vrijstelling nog steeds de effecten die...

Lees meer

Wijzigingen mestregels 2021

Vanaf 2021 worden enkele ‘mestregels’ aangescherpt. Deze regels zijn eerder aangekondigd en zijn nu (zo goed als) definitief.   Beperkingen bij ruggenteelt Op klei- en lössgrond moeten bij ruggenteelt maatregelen worden getroffen om afspoeling te voorkomen....

Lees meer

Tegoedbon voor stikstofadvies

Vanaf de maand oktober kunt u een tegoedbon (voucher) aanvragen voor bedrijfsadvies of voor het volgen van een cursus. De exacte regeling is op het moment van schrijven nog niet bekend. De waarde van de voucher is € 1.500.   Aandachtsgebieden Bij de eerste...

Lees meer

Verleasen niet-benutte ruimte mogelijk

Heeft u stikstofruimte over? Dan kunt u dit in bepaalde provincies verleasen. Verleasen is een vorm van (tijdelijk) extern salderen met extra voorwaarden.   Provincies Verleasen via extern salderen is op het moment van schrijven toegestaan in de provincies...

Lees meer

Geeft extern salderen lucht?

Extern salderen is in enkele provincies toegestaan voor ‘alle’ bedrijven, dus ook voor bedrijven die op 4 oktober 2019 over dier- of fosfaatrechten beschikten. Technisch is het mogelijk, praktisch is het heel lastig.   Provincies Extern salderen voor...

Lees meer

Coronasteun definitief aanvragen

Heeft u als fritesaardappelteler of ondernemer uit de sierteelt of voedingstuinbouw coronasteun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 31 oktober uw vaststellingsaanvraag indienen. Ook moet u een ‘verklaring’ indienen.   Indienen bewijstukken Bij de definitieve...

Lees meer

Mestbeleid: ook gevolgen akkerbouw

Bent u akkerbouwer? Dan hebben de plannen voor het nieuwe mestbeleid ook gevolgen voor uw bedrijf. Soms al op korte termijn!   Aanvoer mest akkerbouwbedrijf Bij de nieuwe plannen kunt u alleen nog onbewerkte (rundvee) mest aanvoeren als u deelneemt aan een...

Lees meer

Plannen nieuw mestbeleid: drie sporen

Onlangs heeft minister Schouten haar ideeën over het toekomstige nieuwe mestbeleid kenbaar gemaakt. Als de plannen doorgaan heeft die grote gevolgen voor de meeste bedrijven in zowel de veehouderij als de akkerbouw.   Doelen De minister wil, kort gezegd, de...

Lees meer

Regeling NOW3 van start per 1 oktober

Vanaf 1 oktober zal de NOW3 van start gaan. Deze regeling is bedoeld om werkgelegenheid te behouden en bedrijven voor te bereiden op de nieuwe economische situatie.   Let op Aanvragen is pas mogelijk vanaf ongeveer 16 november via het UWV.   Versoepeling...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Vastlegging coronasteunmaatregelen

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd.   Winstvrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten (TVL) Ondernemers in bepaalde branches die schade hebben geleden door de coronamaatregelen, konden...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Vervoer en verduurzaming

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de energiebelasting. Neem kennis van de fiscale voorstellen en wijzigingen voor wat...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Internationaal

Nieuw voorgestelde fiscale maatregelen in de Nederlandse miljoenennota en het Belastingplan 2021 raken soms ook de belastingdruk van internationale (activiteiten van) bedrijven. Neem kennis van de voorstellen.   Uitbreiding renteaftrekbeperking leningen van...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Ondernemers en ondernemingen

Van aanpassingen in de werkkostenregeling en de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek tot wijzigingen in de vennootschapsbelasting; ook voor ondernemingen hebben wijzigingen in het Belastingplan 2021 de nodige gevolgen. Lees hieronder waar u als ondernemer op...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Onroerend goed

Onroerend goed en de eigen woning zijn zo'n beetje vaste thema's in de belastingplannen. Dit jaar is geen uitzondering. De versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek gaat gestaag door en de wijzigingen in de overdrachtsbelasting zullen naar verwachting veel...

Lees meer

Belastingplan 2021 – Tarieven

Door enkele aanpassingen in de tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement (box 3, sparen en beleggen) gaan velen er in 2021 iets op vooruit. Ook de vennootschapsbelasting gaat iets omlaag. Omdat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) in 2021 stijgt,...

Lees meer

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?

Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden?   Onderzoek Nibud Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor...

Lees meer

Afbouwen fiscale maatregelen

De bestaande versoepeling van fiscale regels vanwege de coronacrisis, zoals uitstel van betaling en verlaging van belastingrente, wordt afgebouwd. Het uitstel van belastingen kunt u krijgen voor onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting...

Lees meer

TVL: hoger bedrag, strengere eisen

Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar € 90.000 voor een periode van drie...

Lees meer

Tozo 3.0: introductie vermogenstoets

Ook de Tozo – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo 3.0 kent als belangrijkste verschil met de eerdere regelingen de invoering van een vermogenstoets.   Vermogenstoets Ondernemers die meer dan € 46.520...

Lees meer

Verlenging van de NOW, maar dan soberder

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021. De NOW 3.0 wordt echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal...

Lees meer

Korte wenken – augustus 2020

1. Vaststelling ‘Coronasteun’ Bent u fritesaardappelenteler? En heeft u steun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 15 september een vaststellingsaanvraag indienen. Vraagt u minder dan € 25.000 aan steun aan, dan heeft u toch geen accountantsverklaring nodig. U kunt...

Lees meer

Subsidie melkkoeien zeldzame rassen

Heeft u melkkoeien van zeldzame runderrassen? Dan kunt u in de maand september subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe in het voorgaande jaar (op basis van 4 teldata).   Zeldzame runderrassen Onder zeldzame runderrassen...

Lees meer

PAS-melders: situatie doorgeven

In het kader van de ‘stikstofproblematiek’ is diverse keren aangegeven dat activiteiten met een PAS-melding legaal moeten kunnen blijven. Heeft u in de PAS-periode een melding gedaan en wilt u deze legaal houden? Dan kunt u t/m 30 september informatie over uw situatie...

Lees meer

Rekentool ‘Voermaatregel melkvee’

De ‘Voermaatregel melkvee’ van minister Schouten is op het moment van schrijven nog niet definitief vastgesteld. Ondanks alle discussies en vraagtekens die bij de maatregelen worden gesteld, is de kans aanwezig dat de voermaatregel toch doorgaat per 1 september 2020....

Lees meer

Pachtnormen 2020 vaak lager

Onlangs zijn de pachtnormen 2020 bekend gemaakt. Voor de meeste pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen (fors) verlaagd. De nieuwe pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2020.   Pachtvormen De vastgestelde maximale pachtprijzen gelden voor...

Lees meer

Direct digitaal melden mesttransporten

Vanaf 2021 is het hoogst waarschijnlijk verplicht dat bij alle mesttransporten de vervoerder diverse meldingen direct digitaal doorgeeft aan RVO. Maakt u gebruik van forfaitaire mestafvoer? Dan geldt dit ook voor u als u de mest zelf transporteert.   Direct...

Lees meer

Nieuwe derogatievoorwaarden 2020-2021

Wilt u dit jaar gebruik maken van derogatie? Dan kunt u t/m 4 september een derogatievergunning aanvragen. Let op enkele nieuwe derogatievoorwaarden en de nieuwe data voor o.a. opstellen bemestingsplan en geldigheid grondmonsters.   Derogatievoorwaarden Voor...

Lees meer

BGT-check

Zoals eerder aangekondigd, gaat RVO vanaf dit jaar voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor...

Lees meer

Legalisering PAS melding

Het Ministerie van LNV heeft eind juni circa 3.300 bedrijven benaderd die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan in plaats van een Wnb-Vergunning aangevraagd. De overheid wil deze meldingen legaliseren en daarmee als Wnb-vergunning gaan beschouwen. Op de site...

Lees meer

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?   Reizen naar landen met code geel Gele landen zijn landen waar...

Lees meer

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL tegemoetkoming is de opvolger van de TOGS regeling en wordt opengesteld van 30 juni tot en met 30 oktober 17:00. De regeling is bedoelt voor bedrijven die moeite hebben met het betalen van de vaste lasten door de noodgedwongen sluiting, de inperking van...

Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de NOW 2.0?

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van vier aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van vier maanden aansluiten op de vorige periode van drie...

Lees meer

Tozo-regeling 2.0: verlengd tot en met september

De bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling wordt verlengd tot en met september 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.   Aanscherping met partnertoets De Tozo 2.0 bevat,...

Lees meer

NOW-regeling 2.0: ontslagboete vijf procent

Er is een ontslagboete van 5% in de NOW-regeling 2.0 opgenomen. Ook loopt de NOW-regeling nu tot en met september.   Wat houdt de NOW 2.0 in? Bedrijven met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de...

Lees meer

Korte wenken – mei 2020

1. Geen korting bij aanpassing GO Heeft u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei ingediend? En heeft u daarbij uw GLB-subsidies aangevraagd? Dan kunt u zonder termijnkorting tot uiterlijk 9 juni percelen aanpassen of nieuwe percelen toevoegen. Met deze...

Lees meer

Geen landbouw meer? Niet subsidiabel!

Heeft u betalingsrechten aangevraagd op grond die (eind) dit jaar aan de landbouw worden onttrokken? Dit is niet toegestaan, want de grond is niet subsidiabel. Haal zo nodig in de Gecombineerde opgave het ‘vinkje’ weg.   90-dagenregeling U kunt uitbetaling van...

Lees meer

Aanvragen voorschot basispremie

Heeft u met de Gecombineerde opgave uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aangevraagd? Dan kunt u in juli een voorschot op de uitbetaling ontvangen. U moet dit uiterlijk 15 juni aanvragen.   Voorschotbedrag Het voorschotbedrag bedraagt € 300 per...

Lees meer

Maximale ruw eiwitgehalten melkvee niet praktisch

Bent u melkveehouder? Dan mag u volgens de huidige voorstellen, in de periode van 1 september t/m 31 december 2020 alleen aangekocht voer op uw bedrijf hebben met een maximaal ruw eiwitgehalte De regeling zorgt voor veel (politieke) discussie en is dus (in deze vorm)...

Lees meer

Stikstofmaatregelen landbouw

Minister Schouten heeft onlangs haar ‘structurele aanpak stikstof t/m 2030’ bekendgemaakt. Een groot deel heeft betrekking op bronmaatregelen voor de landbouw, om de stikstofdepositie verder te verlagen.   Stikstofruimte deels voor landbouw De stikstofruimte die...

Lees meer

Steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Teelt u sierteeltproducten of groente en/of fruit? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor een deel van de verloren omzet of brutowinst door de coronacrisis. De tegemoetkoming is maximaal 49%. De steunaanvraag kunt u uiterlijk 4 juni...

Lees meer

Coronacrisis en uw liquiditeit

De coronacrisis zorgt bij steeds meer bedrijven voor lagere omzetten. Heeft ook uw bedrijf daarmee te maken? Breng dan tijdig de gevolgen in beeld. Dat gaat het beste met een liquiditeitsprognose. Houd hierbij rekening met de (aangekondigde) coronasteunmaatregelen....

Lees meer

Aanvragen coronasteun aardappelen

Had u op 15 maart frites- of consumptieaardappelen in voorraad, die u niet kunt leveren aan de verwerkende industrie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor steun. U kunt de steun t/m 4 juni aanvragen bij RVO.   Steunmaatregel coronacrisis Door de coronacrisis is...

Lees meer

Uitstel van betaling verlengd tot 1 september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen...

Lees meer

Tozo-regeling 2.0: nu wel een partnertoets

Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te...

Lees meer

NOW-regeling 2.0: de ontslagboete is van de baan

In de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Het vervallen van de ontslagboete is daar een voorbeeld van. Ook gelden er voorwaarden rond dividenduitkeringen en bonussen en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven....

Lees meer

Eerder genomen maatregelen

Het kabinet heeft eerder al een aantal steunmaatregelen bekendgemaakt. Welke maatregelen zijn dit? Aanpassen voorlopige aanslag Verruiming BMKB   1. Pas uw voorlopige aanslag aan! Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag...

Lees meer

Verdere versoepeling uitstel van betalen van belasting

Bij de Belastingdienst kan bijzonder uitstel van betaling worden gevraagd. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Wij kunnen dat voor u verzorgen met het Formulier ‘Verzoek om betalingsregeling en...

Lees meer

Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig...

Lees meer

Werktijdverkorting wordt NOW

De bestaande regeling inzake werktijdverkorting wordt per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Indien u deze wilt verlengen, dient u gebruik...

Lees meer

Coronavirus en werktijdverkorting

Als er minder werk is, kunnen werkgevers in sommige situaties de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals een brand, overstroming of een epidemie, zoals nu het...

Lees meer

VIA-machtiging ontvangen? Stuur hem op!

Net als de afgelopen jaar (elk jaar moet dit opnieuw) zijn wij zo vrij geweest om voor onze klanten een VIA-machtiging bij de belastingdienst (voor belastingjaar 2019) aan te vragen. Heeft u deze ontvangen? Dan vragen wij u om deze - liefst zo spoedig mogelijk - bij...

Lees meer