Belastingplan 2024 – Overige

De accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan omhoog. De vraag blijft bestaan of een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de accijnsverhoging op brandstof. Verder worden no cure, no pay-zaken ontmoedigd. Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen zetten we...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Verduurzaming en klimaat

Het demissionaire kabinet zet in op verdere vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier voor u uiteen.   1. Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd Investeert u als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het mogelijk om een...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Vervoer

Van de verhoging van de vaste voet van de bpm tot het vervallen van de bpm-vrijstelling voor de bestelauto en de korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s: ook op het gebied van vervoer brengt het Belastingplan 2024 de nodige wijzigingen en gevolgen met zich...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Vastgoed

Op vastgoedgebied verandert veel voor beleggingsvastgoed. Zo wordt beleggingsvastgoed uitgezonderd voor de BOR en FBI (Fiscale Beleggingsinstelling). Ook worden belastingconstructies aangepakt. Lees hier de belangrijkste wijzigingen rondom vastgoed in het...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Particulier

In de inkomstenbelasting wordt vooral aan de tarieven van box 1 en box 3 gesleuteld. Met name box 3 blijft een onderwerp om te volgen. Wat zijn belangrijke wijzigingen?   1. Tarieven box 1 De belastingheffing over inkomen uit werk en woning wordt op diverse...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Internationaal

Van aanpassingen in de Wet excessief lenen tot wijzigingen in de kleine ondernemersregeling. Ook op internationaal gebied wijzigt er het een en ander in het Belastingplan 2024. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u als internationaal opererende ondernemer op...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Ondernemingen en ondernemers

Opsplitsing van box 2 in twee schijven tot het verlagen van de mkb-winstvrijstelling: waar moet u als ondernemer op letten?   1. Verlaging mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7% De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de fiscale winst in de...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Werkgever

Van de invoering van een wettelijk minimum uurloon per uur tot de rapportageverplichtingen voor grote werkgevers over de CO2-uitstoot van hun personeel: lees hier waar u als werkgever op moet letten.   1. Onbelaste kilometervergoeding verhoogd De belastingvrije...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Tarieven

Het demissionaire kabinet zet in het Belastingplan 2024 in op koopkrachtverbetering voor met name de lage inkomens en draait aan de knoppen van tariefschijven, heffingskortingen en belastingtarieven. De hogere inkomens, het mkb en de vermogenden betalen hiervoor deels...

Lees meer

Vanggewas na maïsteelt op zand-en/of lössgrond

U kunt op drie manieren aan de eisen van een vanggewas telen voldoen: vanggewas als onderzaai; vanggewas direct na de oogst; vanggewas als hoofdteelt. De gewassen moeten in ieder geval t/m 31 januari 2024 blijven staan. In de onderstaande tabel ziet u welk gewas u...

Lees meer

Korte agro wenken – augustus 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Bedrijfsplanvoucher 1 september U kunt in de periode van 1 september 2023 t/m 1 september 2024 een bedrijfsplanvoucher aanvragen via ‘mijn.rvo,nl’. Met de voucher kunt u een...

Lees meer

Intrekken eco-activiteiten ‘verplicht’

Voldoet u niet (volledig) aan een eco-activiteit. Trek deze eco-activiteit dan in. Hiermee voorkomt u wellicht een (toekomstige) sanctie.   Actueel houden eco-activiteiten RVO geeft aan dat u verplicht bent om de opgegeven eco-activiteiten actueel te houden....

Lees meer

Verschillen opkoopregelingen Lbv(+)

U kunt uw bedrijf, als u aan de voorwaarden voldoet, al enige tijd aanmelden voor de opkoopregeling Lbv of Lbv-plus. De doelstellingen en bepaalde voorwaarden zijn voor beide regelingen gelijk. Er zijn echter ook verschillen.   Verschillen tussen opkoopregelingen...

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt u jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas? Dan moet u voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’. Dit geldt nu ook voor milieuvergunning-plichtige bedrijven.   Verplichte energiebesparende maatregelen en...

Lees meer

Aanvraag adviesvouchers vanaf 1 september

Bent u landbouwer en wilt u advies krijgen of kennis opdoen over ‘duurzaam ondernemen’? Dan kunt u vanaf 1 september een advies- en/of cursusvoucher aanvragen. Ook hier geldt: ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.   Adviesvoucher: advies door BAS-adviseur De...

Lees meer

Subsidie geïntegreerde gewasbescherming

Vanaf 1 september 9:00 kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. Let op: voor deze subsidie geldt ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.   Subsidie voor aanschaf apparatuur De subsidie is bedoeld...

Lees meer

Definitieve aanvraag GLB-subsidies

Met de Gecombineerde opgave (GO) heeft u zich waarschijnlijk aangemeld voor GLB-subsidies. De definitieve aanvraag moet u later dit jaar indienen.   Definitieve aanvraag GLB-subsidies In de periode van 15 oktober t/m 30 november 2023 moet u de definitieve...

Lees meer

Vanggewas als ‘verplicht rustgewas’

Op zand- en lössgrond bent u verplicht om in de jaren 2023 t/m 2026 tenminste één jaar een rustgewas te telen. Dit mag u ook invullen met een vroeg ingezaaid vanggewas. U kunt dit mogelijk dit jaar nog toepassen.   Verplichting vanuit 7e Actieprogramma (7e AP) en...

Lees meer

Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Landbouwers en loonwerkers kunnen in de periode van 1 t/m 29 september 2023 subsidie aanvragen voor apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50% van...

Lees meer

Controle subsidiabel areaal en GLMC

RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of percelen, waarop GLB-subsidies is aangevraagd, voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Hiervoor gebruikt RVO het ‘Areaal Monitoring Systeem’. RVO stuurt een bericht als, volgens RVO, niet aan de voorwaarden...

Lees meer

Gecombineerde opgave conditionaliteiten

In 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid ingegaan met daarin diverse conditionaliteiten opgenomen waaraan u als bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor de basispremie. Een van deze conditionaliteiten is GLMC 6 “bodem minimaal bedekken”. De...

Lees meer

Belastingrente overige belastingen stijgt per 1 juli naar 6%

De te betalen belastingrente voor vrijwel alle belastingsoorten stijgt per 1 juli 2023 van 4% naar 6%. De hogere rente geldt ook als u belastingrente ontvangt.   Belastingrente betalen Er wordt belastingrente in rekening gebracht als de Belastingdienst uw aanslag...

Lees meer

Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer.  ...

Lees meer

Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding

Het kabinet is van plan om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke procedures tegen te gaan. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding legt de vrijheid van de werknemer aan banden om na afloop van zijn...

Lees meer

Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Dit vergt een aanpak langs drie lijnen: een gelijker speelveld tussen contractvormen, meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer dan wel als zelfstandige en verbetering van handhaving op...

Lees meer

Wet toekomst pensioenen definitief!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor.   Ingangsdatum De wet gaat per 1 juli 2023 in, maar er geldt wel een overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen tot 2028 (dat was in het...

Lees meer

Korte agro wenken – juni 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. 'Weidegang’ vanaf 1 juni Vanwege de natte weersomstandig-heden dit voorjaar is de startdatum voor de eco-activiteiten ‘Overdag weiden’ en ‘Dag en nacht weiden’ opgeschoven...

Lees meer

Zand/löss: vanggewas na ‘ieder’ gewas

Vanaf dit jaar krijgt u een korting op uw stikstofnorm als u uiterlijk 1 oktober (nog) geen vanggewas heeft ingezaaid na een hoofdteelt op zand/löss. Bij een heel aantal gewassen geldt de korting niet.   Oplopende korting stikstofnorm De korting op uw...

Lees meer

Vrijstelling fosfaat bij organische stofrijke mest

Gebruikt u organische stofrijke mest, zoals bijvoorbeeld compost of strorijke vaste mest? Dan hoeft u, onder voorwaarden, niet alle fosfaat mee te tellen.   Fosfaat beperkt meetellen Vanaf 2023 telt, onder voorwaarden, minder fosfaat mee als u bepaalde organische...

Lees meer

Subsidie ‘Behoud grasland’ per 19 juni

Wilt u, als derogatiebedrijf, in aanmerking komen voor de ’subsidie ‘Behoud graslandareaal’? U kunt deze subsidie aanvragen van 19 juni t/m 18 juli.   Aanvraagperiode verschoven Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u deze subsidie jaarlijks aanvragen in de...

Lees meer

Algemene regels graslandvernietiging

Naast de aanvullende derogatieregels gelden voor alle bedrijven bepaalde graslandvernietigingsregels. Hieronder gaan we in op bestaande regels die gelden in de periode van 1 juni t/m 15 september.   Graslandvernietiging op klei/veen 1 juni t/m 15 september:...

Lees meer

Aanvullende derogatieregels klei/veen

Heeft u derogatie aangevraagd? En heeft u percelen op klei- of veen? Dan gelden extra derogatievoorwaarden voor uw bedrijf. Daarnaast gelden extra regels voor derogatiebedrijven op klei/veen in de nieuwe ‘NV-gebieden’.   Korting stikstofnorm na...

Lees meer

Let op voorwaarden eco-activiteiten

U kunt uw Gecombineerde opgave t/m 15 juni indienen. Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Geef uw eco-activiteiten gelijktijdig op. Na 15 juni kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. U kunt wel eco-activiteiten intrekken. U dient uw definitieve aanvraag in het...

Lees meer

Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging: zo werkt het

Ook verenigingen en stichtingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor het gedeelte waarmee ze een onderneming drijven. Als de winst niet al te hoog is, geldt wel een vrijstelling. Hoe kunt u hiervan gebruikmaken?   Vrijstelling bij relatief...

Lees meer

Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot

Met een pakket aan extra maatregelen wil het kabinet de CO2-reductie verder terugbrengen. Het pakket is verdeeld over een flink aantal sectoren binnen de maatschappij. In totaal wordt er € 28,0 miljard vrijgemaakt voor klimaatuitgaven.   Elektriciteitssector Het...

Lees meer

Ontwikkelingen box 3 afgelopen maand

Ook afgelopen maand gebeurde er weer voldoende rondom box 3. Zo werd er meer bekend over de bezwaren en definitieve aanslagen met box 3-inkomen, maakte de staatssecretaris voorgenomen en mogelijke aanpassingen in box 3 vanaf 2023 en 2024 bekend en werd bekend welke...

Lees meer

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

In de op vrijdag 28 april 2023 aangeboden Voorjaarsnota 2023 valt een aantal fiscale maatregelen op die het kabinet voor ogen heeft. Zonder compleet te willen zijn, hebben wij een top 5 voor u samengesteld. We sluiten af met een opsomming van een aantal andere fiscale...

Lees meer

Een kijkje in de toekomst (2024/2025): pensioen

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe stelsel: Pensioen wordt persoonlijker en transparanter.In het nieuwe stelsel wordt de doorsneepremie afgeschaft. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk. Alle regelingen worden beschikbare premieregelingen. De AOW-leeftijd...

Lees meer

Box 3: wat gebeurde er afgelopen maand?

Box 3 houdt de gemoederen nog volop bezig. Ook afgelopen maand verscheen weer voldoende berichtgeving. In dit artikel vindt u een overzicht.   Forfaits 2022 bekend Zo maakte staatssecretaris Van Rij de definitieve forfaits voor bank- en spaartegoeden en schulden...

Lees meer

Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen

Op 14 maart 2023 heeft de Tweede Kamer de wet Toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen. Hierin is onder meer opgenomen dat werkgevers verplicht zijn een werkwijze op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten, zodanig...

Lees meer

Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Het pakket is bedoeld om werkenden meer inkomenszekerheid te bieden en om ondernemers meer flexibiliteit te geven. Zelfstandigen...

Lees meer

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er naar verwachting vanaf 1 januari 2024 gerekend moet worden met een minimumuurloon op basis van 36 uren per week, in plaats van een minimumloon...

Lees meer

Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart

Werkgevers in het mkb kunnen vanaf 1 maart 2023 de zogenaamde SLIM-subsidie, Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, weer aanvragen. Nieuw in de regeling is dat mkb-ondernemingen een voorschot van 50% kunnen krijgen.   Let op! U heeft één...

Lees meer

Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

Energie-intensieve mkb-ondernemers kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK kan worden verkregen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.   Modelprijzen en energie-intensiteitseis U komt alleen in...

Lees meer

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000...

Lees meer

Korte agro wenken – maart 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Toeslag Jonge landbouwer De ‘Toeslag Jonge landbouwers’ kan alleen aangevraagd worden door jonge landbouwers die deze toeslag in 2022 hebben ontvangen. Daarnaast kan deze...

Lees meer

Subsidie ‘Behoud grasland’ bij derogatie

De aanscherpingen van de derogatie heeft behoorlijke (financiële) gevolgen voor bedrijven. De kans is dat bedrijven hierdoor afhaken. Om dit te voorkomen wordt de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ opengesteld.   Doelgroep De subsidie is bedoeld voor bedrijven die...

Lees meer

Datums derogatie bekend

Onlangs zijn de regels voor derogatie gepubliceerd. Wilt u derogatie aanvragen? Houdt rekening met onderstaande punten.   Uiterste datum 7 april Dit jaar kunt u t/m 7 april een derogatievergunning aanvragen bij RVO. Op deze datum moet u ook uw bemestingsplan...

Lees meer

Oppervlakte ‘mest’ corrigeren voor bufferstrook

In de GO moet u per perceel ‘perceelsgebonden informatie’ invullen. Een onderdeel hiervan is de ‘Opgegeven oppervlakte Mest’.   Geen mestplaatsingsruimte op bufferstrook Een bufferstrook mag u niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Om deze...

Lees meer

Invoer conditionaliteit en eco-regeling

Meld u uw bedrijf aan voor de eco-regeling? Dan moet u voor de betreffende percelen uw geplande eco-activiteiten opgeven. In bepaalde situaties speelt ook de conditionaliteit-eis ‘niet-productief areaal’ een rol.   Opgeven eco-activiteiten U kunt de...

Lees meer

Extra vragen voor landbouwtelling

Naast de gebruikelijke vragen in de GO moet u dit jaar ook de vijfjaarlijkse ‘Europese landbouwtelling’ invullen.   Extra vragen, extra tijd De extra vragen gaan o.a. over: verbrede landbouw, opslagruimte landbouwproducten, mestopslagcapaciteit, bodembewerking en...

Lees meer

Veel extra perceeltjes in ‘Mijn percelen’

Het is noodzakelijk om ‘Mijn percelen’ bij te werken voordat u de GO invult. Landschapselementen worden als aparte ‘percelen’ toegevoegd. Dit geldt ook voor bufferstroken als u deze apart intekent.   Aanpassen aan BGT-grenzen Diverse bedrijven hebben de...

Lees meer

Indienen Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave 2023 (GO) kunt u t/m 15 mei indienen via mijn.rvo.nl. Begin tijdig met het invullen. Het belang is groot en het is dit jaar veel werk!   Inhoud GO en nieuwe onderdelen De GO bestaat uit de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies en vragen...

Lees meer

Aanvragen ISDE-subsidie gestart

Ook dit jaar kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen. De aanvraagperiode is inmiddels gestart. Aanvragen moet digitaal via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), voor...

Lees meer

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren vanaf 2017.   Kerstarrest box 3 De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021...

Lees meer

Korte agro wenken – januari 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Stikstofnorm biologische koeien De stikstofnorm voor biologisch gehouden melkkoeien is vanaf 2023 gelijk aan die van gangbaar gehouden melkkoeien. Dit betekent dat de hoogte...

Lees meer

rVDM bij (eigen) forfaitair transport

Op 1 januari 2023 is het systeem van ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke mest’ (rVDM) van start gegaan. Rondom het transport van mest moeten nu ‘online’ meldingen worden gedaan. Dit geldt ook voor forfaitaire transporten. Ook nieuw is de bevestiging van het transport...

Lees meer

Niet-productief areaal bij eco-regeling

Wilt u de eco-activiteit ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzetten voor de eco-regeling? En heeft u de waarde nodig? Dan is het van belang om uw niet-productieve areaal in beeld te brengen. Voor de basispremie speelt dit in 2023 geen rol.   Niet...

Lees meer

Subsidiabele landschapselementen

Landschapselementen (dus ook sloten) tellen mee als subsidiabel areaal als u deze elementen in gebruik of beheer hebt. Er gelden wel bepaalde voorwaarden.   Welke landschapselementen tellen mee? Een subsidiabel landschapselement moet aan onderstaande voorwaarden...

Lees meer

‘Stappenplan’ doorvoeren nieuw GLB

Een belangrijke eerste stap is het invoeren van uw bouwplan bij RVO. Uw totale bouwplan, incl. landschapselementen, heeft u nodig voor diverse berekeningen.   Stap 1: bijwerken ‘Mijn percelen’, inclusief landschapselementen Het is verstandig om uw totale bouwplan...

Lees meer

Binnenkort keuzes voor GLB 2023

Het nieuwe GLB is per 1 januari 2023 van start gegaan. De komende tijd moet u diverse keuzes maken t.a.v. de invulling van het GLB op uw bedrijf. Begin hier op tijd mee, zo voorkomt u tijdnood.   Vóór aanmelding GLB diverse keuzes maken Om voor GLB-subsidies in...

Lees meer

Derogatiemaatregelen versneld invoeren

Nederland moet enkele maatregelen uit de derogatiebeschikking van ‘Brussel’ alsnog direct invoeren. Met name de invoering van ‘bufferstroken’ en ‘vanggewassen’ heeft gevolgen voor alle bedrijven. Daarnaast gaat voor meer gebieden de lage derogatienorm gelden.  ...

Lees meer

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

Uiterlijk 31 januari 2023 moet u uw laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen. Besteed in deze laatste btw-aangifte in ieder geval aandacht aan de jaarlijkse terugkerende mogelijke afdrachten en correcties.  ...

Lees meer

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Betaalde u in 2022 bedragen aan iemand die niet bij u in dienstbetrekking was of als ondernemer bij u werkte? Dan moet u die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven.   Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de...

Lees meer

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

Wat mag u in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. Daarnaast zijn er nog andere schenkingsvrijstellingen. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor u op een rij.   Algemene vrijstellingen De...

Lees meer

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Vorig jaar kondigde het kabinet een pakket aan ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.   Welke...

Lees meer

Korte agro wenken – december 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Eco-activiteiten ruim opgeven In 2023 heeft u t/m 15 mei de mogelijkheid om uw eco-activiteiten door te geven. Na deze datum kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. Wel...

Lees meer

Wijzigingen ‘Mest’ vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 treden veel nieuwe regels in werking. Hieronder staan enkele nieuwe regels vanuit het 7e Actieprogramma en derogatie.   Vanaf 2023 De volgende onderdelen zijn inmiddels definitief vastgesteld: Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart....

Lees meer

Aandachtspunten rondom jaarwisseling

Rondom de jaarwisseling spelen vaak diverse zaken. Dit geldt onder andere ten aanzien van de ‘Meststoffenwet’.   Uiterlijk 31 december melden bij RVO Bepaalde meldingen voor het jaar 2022 kunt u uiterlijk 31 december indienen bij RVO. Dit geldt voor:...

Lees meer

Subsidie voor duurzame investeringen

De investeringssubsidie van vorig jaar ‘Groen economisch herstel’ heeft een vervolg gekregen. U kunt nu voor vergelijkbare investeringen weer subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn wel wat anders. Ook is het subsidiepercentage lager.   Vervolg op ‘Investeren in...

Lees meer

Subsidie aanleg landschapselementen

Wilt u landschapselementen aanleggen op uw grond? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. U kunt de aanleg ook in een samenwerkingsverband uitvoeren. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem.   Uiterlijk 30 december aanvragen,...

Lees meer

Voorbereidende werkzaamheden GLB

Het nieuwe GLB vergt van u voorbereidende werkzaamheden. Belangrijk is om op tijd te beoordelen of u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) kunt voldoen. Daarnaast moet u tijdig weten welke eco-activiteiten u uit gaat voeren, zodat u weet aan welke voorwaarden u...

Lees meer

Ga aan de slag met het nieuwe GLB

Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start. U kunt zich aanmelden in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2023. Breng echter vooraf uw mogelijkheden in beeld en kijk of u aan de voorwaarden kunt en wilt voldoen. Begin op tijd...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips inzake de btw

1. Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte Uiterlijk eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2022 indienen. Vergeet dan niet te kijken naar de uitgaven voor uw personeel en relatiegeschenken. De...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor de woningeigenaar

1. Koop nu nog een vakantiewoning of woning voor verhuur De overdrachtsbelasting voor woningen die geen eigen woning zijn, wordt in 2023 verhoogd van 8 naar 10,4%. Bent u van plan op korte termijn een dergelijke woning te kopen, doe dit dan nog dit jaar. Te denken...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor de automobilist

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Het percentage aan bijtelling voor de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van maximaal 60 volle kalendermaanden. Daarna is het dan geldende percentage van toepassing (bij auto’s van vóór 2017 zelfs...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor werkgevers

1. Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100 en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV). U krijgt het LIV alleen voor werknemers met...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor de bv en dga

1. Speel in op verkorting tariefschijf De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2023 verkort. Het lage tarief geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 winst, maar vanaf 2023 nog slechts voor de eerste € 200.000 winst. Bovendien...

Lees meer

POP3+ subsidie verdeeld over vijf categorieën

In totaal is er voor de Investeringsregeling POP3+ 14 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit is verdeeld over vijf categorieën. Per categorie is er 2,8 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de volgende categorieën:   A. Precisielandbouw en Smart Farming Het gaat...

Lees meer

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Bent u ondernemer en koopt of financial-leaset u een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg)...

Lees meer

Overige subsidies: ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor...

Lees meer

Fiscale subsidies: Mia en Vamil

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf...

Lees meer

Fiscale subsidies: energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De regeling...

Lees meer

Eindejaarstips 2022 | Tips voor alle belastingplichtigen

Opmerking vooraf In diverse tips hierna wordt ingegaan op het mogelijke belastingvoordeel dat met aftrekposten kan worden behaald. Dat speelt zich vooral af in box 1 van de inkomstenbelasting, waarin inkomsten uit loon, pensioen en de eigen woning worden belast. Voor...

Lees meer

Korte wenken – oktober 2022

1. Subsidiabel areaal Uw grondgebonden GLB-subsidies worden uitgekeerd op uw subsidiabel areaal dat u in gebruik/ beheer heeft. Naast landbouwgrond (incl. natuurterrein met landbouwactiviteiten) tellen vanaf 2023 ook landschapselementen, teeltvrije zones en sloten...

Lees meer

Aanscherpingen voor alle bedrijven

Naast de derogatievoorwaarden worden andere regels ingevoerd of (fors) aangescherpt. Dit geldt zowel voor derogatie- als niet-derogatiebedrijven.   Vanaf 2023 Verplichte bredere teeltvrije zones. De hoofdregels hierbij zijn: 5 m langs ecologisch kwetsbare sloten...

Lees meer

Derogatie: afbouw in drie jaar

Onlangs heeft Nederland opnieuw derogatie gekregen. De basisvoorwaarden voor 2022 zijn gelijk gebleven. Bepaalde eisen worden aangescherpt. Vanaf 2023 worden de derogatienormen afgebouwd. Na 2025 vervalt de derogatie.   Basisvoorwaarden gelijk De basisvoorwaarden...

Lees meer

Punten en waarden bepalen eco-premie

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet u eerst aan een ‘instapeis’ voldoen. Vervolgens kunt u op basis van de ’waarden’ van uw eco-activiteiten bepalen of u in de klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’ komt. De klasse waarin u terecht kunt komen bepaalt...

Lees meer

Definitieve eco-activiteiten 2023

De eco-activiteiten 2023 zijn definitief vastgesteld. Om aan de eco-regeling te kunnen deelnemen zult u meerdere eco-activiteiten moeten uitvoeren.   Tabel 2. Definitieve eco-activiteiten 2023 Eco-activiteiten Rustgewas Onderzaai vanggewas Stikstofbindend gewas /...

Lees meer

Basispremie: basisvoorwaarden beperkt

Wilt u in aanmerking komen voor de basispremie? Dan moet u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) voldoen. Voor 2023 gelden enkele vrijstellingen. Mede hierdoor zijn volgend jaar de extra inspanningen voor het GLB beperkt.   Hoogte basispremie met ‘plusje’...

Lees meer

Nieuw GLB binnenkort van start

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) start per 1 januari 2023. Vele onderdelen zijn wezenlijk anders dan het huidige GLB. Bijvoorbeeld het vervallen van de betalingsrechten en de nieuwe eco-regeling. Ook verloopt de aanvraagprocedure in drie stappen....

Lees meer

Belastingplan 2023 – Vermogen

In het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing op sparen en beleggen in strijd is met Europees recht. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt rechtsherstel geboden aan belastingplichtigen die bezwaar hadden gemaakt of...

Lees meer

Berichtenarchief

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya
Wij zijn donderdagmiddag 5 oktober vanaf 13:00 u. en vrijdag 6 oktober de gehele dag gesloten i.v.m. een teambuilding uitje.
This is default text for notification bar