De ‘Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers’ wordt voor de eerste keer opengesteld van 3 juni 2024 9:00 uur t/m 2 augustus 2024 17:00 uur.

De subsidie is bedoeld voor jonge landbouwers, die op 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf zijn gestart of geheel of voor een groot deel hebben overgenomen. De subsidie bedraagt € 80.000.

Het opstellingsbudget bedraagt €75 miljoen euro. De subsidie wordt toegekend op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

 

Voorwaarden (algemeen)

Voor deze subsidieregeling gelden voorwaarden voor de jonge landbouwer (aanvrager) en voor het bedrijf. Daarnaast moet de aanvrager een bedrijfsplan indienen.

 

Voorwaarden jonge landbouwer

De jonge landbouwer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Op 1 januari 2023 of later gestart met een landbouwbedrijf of een bedrijf (deels) overgenomen.
 • Met meer dan 50% van het eigen vermogen deelnemen in de maatschap of vennootschap onder firma (vof). Of meer dan 50% van de aandelen hebben bij de naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv); en
 • Op 31 december 2024 niet jonger dan 16 jaar en niet ouder dan 39 jaar zijn.
 • Bedrijfshoofd zijn op het moment van indienen van de aanvraag.
 • Een land- of tuinbouwopleiding hebben gevolgd of beschikken over passende vaardigheden.

 

Voorwaarden bedrijf

Het bedrijf moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ingeschreven bij KVK met tenminste één van de SBI-codes voor landbouw: 011 t/m 016 en 1051. Bij SBI-code 1015 moet minimaal 50% van de verwerkte melk op eigen bedrijf worden geproduceerd. Bij de KVK moet een korte omschrijving van de landbouwactiviteit(en) zijn opgenomen.
 • De standaardverdiencapaciteit (SVC) moet minimaal € 15.000 zijn.
 • Het bedrijf moet, vanaf datum van subsidieverlening, minimaal vijf jaar in stand worden gehouden.

 

Bijlagen (bij aanvraag)

Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

 • Het bedrijfsplan.
 • Een kopie van één van onderstaande zaken:
  • De koopakte of een ander overnamedocument.
  • De notariële akte van overdracht van aandelen of van de oprichting van de vennootschap en het aandelenregister.
  • De maatschaps- of vennootschapsakte.
 • Opgave gegevens voor berekening SVC (als in 2024 geen GO is ingediend).
 • Btw-nummer van jonge landbouwer en, indien van toepassing, naam en btw-nummer van moeder- en/of dochtermaatschappij.
 • Verklaring dat de jonge landbouwer beschikt over passende opleiding of vaardigheden.
 • Verklaring dat LNV/RVO het bedrijfsplan mag gebruiken voor statistisch onderzoek en analyses. De gebruikte gegevens zijn niet herleidbaar tot het individuele bedrijf.

 

Let op!

 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tijdig indienen van de aanvraag is daarom van belang.
 • Zorg dat u voor 3 juni een bedrijfsplan heeft en dat de nieuwe bedrijfssituatie juist staat geregistreerd bij zowel de KVK als RVO.
 • Alle uitgebreide voorwaarden zijn terug te vinden op de website van RVO Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers (rvo.nl)

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van WEA Subsidieadvies. Dat kan via telefoonnummer 0882824000 of per e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl.