De geschatte basispremie in 2023 is fors lager dan de basis- én vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen (conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.

 

Conditionaliteit: vaak al verplicht vanuit andere regelgeving

De voorwaarden in het kader van de ‘conditionaliteit’ zijn:

 • Beheerseisen (RBE’s), randvoorwaarden.
 • Normen voor ‘goede landbouw en milieuconditie’ van de grond (GLMC’s).

 

Deels reeds verplicht

De randvoorwaarden (RBE’s) zijn gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving. Dit is geen ‘verzwaring’ vanuit het GLB. U moet hier immers toch al aan voldoen. Voldoet u niet? Dan kunt u naast een boete ook een randvoorwaardenkorting krijgen. Nederland probeert de GLMC’s ook zoveel mogelijk af te stemmen op bestaande regelgeving of verplichtingen vanuit het 7e Actieprogramma, zoals o.a. de aanleg van bufferstroken.

 

Overzicht GLMC’s

In tabel 1 staat een overzicht van de negen GLMC’s.

Tabel 1. GLMC’s

GLMC Omschrijving
1 Behoud van blijvend grasland
2 Bescherming van veengebieden en wetlands
3 Verbod op verbranden van stoppels
4 Bufferstroken langs waterlopen
5 Erosie tegengaan
6 Minimale bodembedekking
7 Vruchtwisseling op bouwland
8 Niet-productief areaal en landschapselementen
9 Bescherming blijvend grasland Natura 2000-gebeiden

 

Extra inspanningen bij bepaalde GLMC’s: wellicht uitstel

Vooral de GLMC’s ‘Vruchtwisseling op bouwland’ (GLMC 7) en ‘Niet-productief areaal’ (GLMC 8) vergen extra inspanningen op uw bedrijf. Echter, er gaan steeds meer stemmen op om de invoering van deze GLMC’s vanwege de oorlog in Oekraïne pas op een later moment in te voeren.

 

Vrijgestelde bedrijven (voor GLMC 7 en GLMC 8)

Heeft u bijvoorbeeld een flink aandeel grasland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor GLMC 7 ‘Vruchtwisseling op bouwland’ en GLMC 8 ‘Niet-productief areaal’.

 

Wanneer komt u in aanmerking?

Als u een biologisch bedrijf heeft of als op uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • Meer dan 75% van uw subsidiabele landbouwareaal bestaat uit één of meer van de volgende gewassen:
  • Blijvend grasland.
  • Grassen en/of andere kruidachtige voedergewassen.
 • Meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit één of meer van de volgende gewassen:
  • Grassen of andere kruidachtige voedergewassen.
  • Groene braak.
  • Vlinderbloemige gewassen.

 

Meer weten?

Ondanks een verzwaring van de basisvoorwaarden, blijft het voor u waarschijnlijk interessant om ‘mee te doen’ aan het GLB. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.