Welke wijzigingen voert de Belastingdienst door om het systeem rondom de toeslagen menselijker te maken? En hoe zit het met de bedrijfsopvolgingsregeling in 2022? Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen zetten we voor u op een rij.

 

1. Eerder aangekondigd: de turboliquidatie

Een turboliquidatie is een eenvoudige en snelle manier om een onderneming te beëindigen. De verwachting is dat door corona binnenkort veel ondernemers hun bedrijf willen beëindigen via deze turboliquidatie. Dit wetsvoorstel voert tijdelijk wijzigingen door om misbruik van turboliquidatie tegen te gaan. De wijziging betreft onder ander de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders. De wijzigingen zijn bedoeld om schuldeisers te beschermen en om de transparantie te vergroten. De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is afgerond.

 

2. Winstvrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende mkb-ondernemingen (TVL)

De TOGS (ontvangen in 2020) en haar opvolger de TVL zorgen ervoor dat ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor hun vaste lasten. De vergoedingen die op basis van deze regeling worden ontvangen behoren in beginsel tot de winst. Dit is niet wenselijk. Net zoals vorig jaar wordt de vrijstelling voor de TVL in de wet vastgelegd.

 

3. Maandelijkse gegevenslevering kinderopvangorganisaties

Om te helpen voorkomen dat ouders ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen, wordt verplicht dat kinderopvangorganisaties (kindercentra en gastouderbureaus) maandelijks op eigen initiatief gegevens moeten verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen over de afgenomen opvang per ingeschreven kind. In het verleden gebeurde dit jaarlijks. Dit wordt dus uitgebreid naar maandelijks en op eigen initiatief. Doordat de Belastingdienst/Toeslagen deze gegevens vroegtijdig ontvangt, kan de Belastingdienst/Toeslagen ouders vroeger informeren dat zij wijzigingen moeten doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

 

4. Toeslagen

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire staat in de plannen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te bieden aan belastingplichtigen bij schrijnende gevolgen van onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst.

 

5. Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting blijft in de huidige vorm gehandhaafd. In juli 2021 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen ter verbetering van de bedrijfsopvolgingsregeling.

  • In de eerste motie wordt geconstateerd dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfs-opvolgingsregelingen kent van Europa en dat dit tot een onevenwichtig concurrentienadeel leidt ten opzichte van omringende landen. Onderzocht moet worden hoe de BOR kan worden verbeterd zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld.
  • De tweede motie stelt vast dat in Nederland binnen de BOR de bezits- en voortzettingseis ertoe leidt dat acquisities in de eerste vijf jaar voor de schenking of één jaar voor vererving niet onder de BOR vallen. Onderzocht moet worden hoe de bezits- en voortzettingseis binnen de BOR kan worden geharmoniseerd met andere EU-landen.