Veel bedrijven moeten eind 2020 weer de mestvoorraad bepalen. Voor de gehaltes van de mest moet u uitgaan van de ‘best beschikbare gegevens’. RVO hanteert vier ‘stappen’ voor het bepalen van de best beschikbare gehalten. Waar gaat RVO vanuit? Wat is onlangs gewijzigd?

 

Best beschikbare gehalten

Allereerst kunt u de gehele mestvoorraad laten bemonsteren en analyseren. Dit lijkt echter in de praktijk een lastige opgave. Hoe laat u een ‘representatief monster’ nemen? En hoe bewijst u dat alle mest is bemonsterd?

 

Analyse afgevoerde mest

De tweede stap is dat u uitgaat van de analyse van de afgevoerde mest in 2020. Heeft u in 2020 geen mest afgevoerd of alleen forfaitair? Dan geeft RVO aan dat gekeken moet worden naar de analyseresultaten van de afgevoerde mest in 2019! Deze ‘derde stap’ is nieuw!

 

Forfaitair

Heeft u ook in 2019 geen mest afgevoerd, of alleen forfaitair? Dan kun u kiezen voor forfaitaire gehalten. Dit kan ook, als u vindt dat de geanalyseerde mestafvoer in 2020 én 2019 niet representatief is voor de eindvoorraad 2020. U moet dit dan wel goed kunnen onderbouwen! Neem uw onderbouwing op in uw administratie. Of RVO deze onderbouwing accepteert is echter onzeker!

 

Let op!

Heeft u analyseresultaten van afgevoerde mest in 2019 en/of 2020? Afwijken hiervan is risicovol. Wijkt u toch af? Onderbouw uw keuze dan goed en leg dit vast in uw administratie.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000 of rechtstreeks per mail: advies@nuweasubisies.nl.