De 35 miljoen euro voor deze regeling is opgesplitst in vijf verschillende categorieën. Alle categorieën hebben een budget van 7.1 miljoen euro.

Het gaat om de volgende categorieën:

  • Categorie a: Precisielandbouw en Smart Farming
  • Categorie b: Digitalisering
  • Categorie c: Water (waaronder droogte en verzilting):
  • Categorie d: Duurzame bedrijfsvoering
  • Categorie e: Natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Voorbeelden van investeringen die binnen deze subsidie kunnen vallen zijn onder andere investeringen als software voor irrigatie of monitoringssystemen (voor het vinden van ziektes en plagen), mestvergisters, potstallen, peil-gestuurde drainage, bovengrondse wateropvang en machines voor niet-kerende grondbewerking. De volledige lijst met investeringen vindt u hier.

 

Let op!

Als het budget overvraagd wordt tijdens de aanvraagperiode zal er gekeken worden naar de punten van duurzaamheid van een investering en waar nodig zal geloot worden. Het maakt voor deze subsidie niet uit wanneer u de aanvraag precies indient als dit maar voor 14 februari is. De toewijzing vindt namelijk niet plaats op volgorde van binnenkomst van een aanvraag. Per ondernemer mogen maximaal twee aanvragen voor investeringen worden ingediend.