U heeft bij ons het verzoek ingediend voor het aanvragen van werktijdverkorting (wtv) omdat u te maken heeft met werkvermindering als gevolg van de coronamaatregelen. De regeling werktijdverkorting is echter niet berekend op de ongekende werkvermindering waar Nederlandse bedrijven en organisaties als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus mee worden geconfronteerd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom op 17 maart 2020 besloten om de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen.

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat, in plaats van de wtv, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van kracht is. Deze regeling houdt in dat werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet kunnen zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De nieuwe regeling NOW zal op korte termijn in werking treden en ziet toe op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De regeling wordt uitgevoerd door UWV.

De site voor het aanvragen van de wtv is sinds 17 maart niet meer in gebruik; wij hebben uw wtv-aanvraag daarom nog niet kunnen indienen. Gelukkig heeft dit geen nadelige gevolgen voor de tegemoetkoming waar u recht op heeft. Anders dan de regeling wtv heeft het op een later moment indienen van de aanvraag geen invloed op het bedrag aan compensatie waar u recht op heeft. Op dit moment is nog niet bekend hoe de verdere procedure van deze NOW-regeling eruit ziet. Zodra de regeling is opengesteld zullen wij uw aanvraag NOW indienen en u informeren over het verdere vervolg.