Als er minder werk is, kunnen werkgevers in sommige situaties de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals een brand, overstroming of een epidemie, zoals nu het coronavirus.

 

Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting (wtv).Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.

 

Tijdelijk

De vermindering van werkzaamheden moet tijdelijk zijn. Dit komt tot uitdrukking in het vereiste dat de vermindering ten hoogste 24 weken mag beslaan. De ontheffing is bedoeld ter overbrugging van een betrekkelijk korte periode van verminderde bedrijvigheid. Als de vermindering naar verwachting langer duurt dan 24 weken, wordt geen ontheffing verleend. Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

 

Voorwaarden

Een verzoek tot werktijdverkorting komt voor toewijzing in aanmerking als:

  1. Het gaat om buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
  2. gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20 procent van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

 

Ontheffing wordt niet verleend:

  • over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;
  • voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd;
  • als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing wordt beïnvloed.

 

Voor welke werknemers?

De werkgever kan werktijdverkorting (wtv) aanvragen voor werknemers waarvoor hij een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan hij geen wtv aanvragen.

 

Niet voor zzp’ers

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op werktijdverkorting, maar wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

 

Wie betaalt werknemer?

De werkgever betaalt het loon aan de werknemer door. Als de werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, wordt de WW-uitkering aan de werkgever overgemaakt. De werkgever betaalt dus minder loonkosten, terwijl werknemers in dienst blijven. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen immers hun salaris.

 

Meld werktijdverkorting bij UWV

Let op: de werkgever moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kun je een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij UWV.

 

Opschalen verwerking

Bij het ministerie van Sociale Zaken wordt momenteel met veel inzet gewerkt aan het uitvoeren en opschalen van de regeling voor werktijdverkorting. Voor het opschalen van de verwerking van de aanvragen zijn bij SZW extra mensen ingezet. Ook bij het UWV wordt gewerkt aan vergroting van de verwerkingscapaciteit.

 

Hulp nodig?

Graag helpen wij u bij het aanvragen van de werktijdverkorting voor uw personeel, indien dit binnen uw onderneming speelt. Neemt u hiertoe contact op met Ilse Danhoff, HR adviseur: (06) 51856700 of ilsedanhoff@weanoordholland.nl