Nederland moet enkele maatregelen uit de derogatiebeschikking van ‘Brussel’ alsnog direct invoeren. Met name de invoering van ‘bufferstroken’ en ‘vanggewassen’ heeft gevolgen voor alle bedrijven. Daarnaast gaat voor meer gebieden de lage derogatienorm gelden.

 

Verplichte bufferstroken langs waterlopen

Vraagt u in 2023 basispremie aan? Dan was u al verplicht om in 2023 rekening te houden met bufferstroken langs waterlopen. Afhankelijk van de soort waterloop is de breedte van de bufferstrook  standaard 1, 3 of 5 meter. De bufferstrook mag u niet bemesten en u mag hierop geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Deze regels gelden nu ook vanuit de mestwet, ook voor niet-derogatiebedrijven..

 

Wel hetzelfde gewas, geen mestplaatsingsruimte

De bufferstroken mag u waarschijnlijk vanaf dit jaar niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte. Dat is het belangrijkste gevolg van deze wijziging. Het lijkt erop dat u in 2023 op de bufferstrook wel hetzelfde gewas mag telen als de hoofdteelt op het perceel. Van belang voor alle gewassen die al in de grond zitten. Dit staat echter nog niet vast.

 

Telen vanggewassen in najaar

Het is de bedoeling dat u uiterlijk 1 oktober een vanggewas teelt na uw hoofdteelt. Dit kan middels onderzaai of inzaai. Zaait u een vanggewas later of helemaal niet in, dan volgt een korting op de stikstofgebruiksnorm van het opvolgende jaar. Sommige gewassen en winterteelten zijn vrijgesteld. De gewassenlijst is helaas nog niet bekend. Deze regels gelden naast de verplichting om een vanggewas te telen na mais in bepaalde gebieden.

 

Uitbreiding gebieden met lage derogatienorm

Naast de huidige zand- en lössgebieden met een lage derogatienorm gaat de lage derogatienorm ook gelden voor andere ‘nutriënten verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden), ook op klei en veen. Voor 2023 zijn hiervoor de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfsland en Brabantse Delta aangewezen. Het verplichte vanggewas na mais gaat ook gelden voor de klei- en veengronden in gebieden waar de laagste derogatienorm geldt.

 

Let op!

De impact van bovenstaande maatregelen is per bedrijf verschillend. De wordt o.a. bepaald door uw locatie, wel of geen derogatie en bouwplan.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.