Wilt u vanaf 2023 basispremie ontvangen? Dan moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Deze basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen op de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen, die soms een behoorlijke impact hebben.

 

Conditionaliteit

Deze basisvoorwaarden worden vanaf GLB 2023 ‘conditionaliteit’ genoemd. U moet ook aan deze conditionaliteit voldoen als u steun wilt ontvangen vanuit de ecoregeling of het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

 

Onderdelen

De voorwaarden inzake conditionaliteit bestaan uit ‘Beheerseisen’ en ‘Normen voor een ‘goede landbouw- en milieuconditie’ van de grond’ (GLMC’s).

 

Beheerseisen

De beheerseisen zijn vergelijkbaar met de huidige randvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving, waaraan u nu ook al moet voldoen. Het zijn daardoor geen extra eisen. U kunt wel een korting krijgen als u niet aan deze eisen voldoet.

 

GLMC’s

De GLMC’s zijn nog niet helemaal in detail uitgewerkt, maar lijken deels op de huidige vergroeningseisen, zoals: blijvend graslandeis, verbod ploegen blijvend grasland in Natura 2000-gebied, gewasdiversificatie en tegengaan erosie (o.a. in provincie Limburg).

Daarnaast gaan ook nieuwe GLMC’s gelden:

  • Bescherming van veengebieden en wetlands (koolstofrijke bodems).
  • Verplichte bufferstroken langs waterlopen, met mogelijk een vrijstelling in gebieden met veel sloten.
  • Minimale bodembedekking, waarbij de teelt van (vang)gewassen in de winterperiode op uitgebreidere schaal verplicht lijkt te worden.
  • Verplichte gewasrotatie (i.p.v. gewasdifferentiatie). Hierbij moet u op perceelsniveau ieder jaar een ander gewas telen (bepaalde teelten zijn uitgezonderd). Daarnaast misschien ook verplichte inzet rustgewassen.
  • Instandhouding of aanleg van niet-productief areaal of landschaps-elementen. U kunt hierbij denken aan groene braak, bufferstroken, gras- en akkerranden, sloten, oeverranden, houtwallen en houdopstanden.

 

Vrijstelling

Heeft u tenminste 75% grasland? Of minder dan 10 ha bouwland? Dan bent u straks vrijgesteld van gewasrotatie/gewasdifferentiatie. Het is nog niet bekend of ook andere vrijstellingen gaan gelden.

 

Gevolgen sterk verschillend per bedrijf

De effecten van de GLMC’s zijn per bedrijf sterk verschillend. Dit is o.a. afhankelijk van het areaal bouwland en/of in welk (veen)gebied uw bedrijf ligt.

 

Deels al aan voldaan?

Mogelijk voldoet u met de huidige vergroeningseisen en/of ANLb (gedeeltelijk) al aan de nieuwe GLMC’s. Heeft u bijvoorbeeld nu akkerranden aangelegd? Dan tellen deze mogelijk mee als bufferstrook. Ook kunt u deze randen, wellicht samen met oeverranden en sloten, inzetten als niet-productief areaal.

 

Vaak extra maatregelen

Echter veel bedrijven zullen, in meer of mindere mate, extra maatregelen moeten treffen om aan de betreffende GLMC’s te kunnen voldoen.

 

Let op!

Met de huidige vergroeningseisen voldoet u wellicht deels aan de conditionaliteit. Echter vaak zult u extra maatregelen moeten nemen om volledig aan de ‘conditionaliteit’ te voldoen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.