Per 1 januari 2017 worden fosfaatrechten voor melkvee toegekend, die later generiek worden gekort. Om toch een bepaald aantal dieren te kunnen (blijven) houden, speelt de fosfaatefficiëntie een grote rol. Dit geldt ook voor extensieve bedrijven.

Fosfaatrechten

De fosfaatrechten worden gebaseerd op het aantal stuks melkvee (cat. 100, 101 en 102), dat op 2 juli 2015 werd gehouden en de forfaitaire norm per dier. Voor melkkoeien is deze norm afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe (waarschijnlijk over 2015). Per 1 januari 2018 worden de rechten generiek gekort met 4-8%.

Fosfaatefficiëntie

De fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaatproductie. De kunst wordt straks om zoveel mogelijk melk te produceren binnen de toegekende fosfaatrechten. Door het verbeteren van de fosfaatefficiëntie kan hier invulling aan worden gegeven. Dit kan worden aangetoond met de BEX.

Zaken als het voerspoor, de productie per koe verhogen, minder stuks jongvee per melkkoe zijn in dit kader van belang.

Ook voor extensieve bedrijven

Ook extensieve bedrijven krijgen te maken met fosfaatrechten. Zij worden wel gecompenseerd voor de generieke afroming, maar niet voor de totale latente ruimte. Wil een extensief bedrijf in de toekomst groeien, dan is ook voor deze bedrijven de fosfaatefficiëntie (BEX) belangrijk.

Tip!

Doe nu al ervaring op met de BEX, zodat u later gericht uw fosfaatefficiëntie kunt verbeteren.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.