Al vele jaren wordt er gesproken over afschaffing van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. In de meest pure vorm is de landbouwvrijstelling van toepassing op de economische waardestijging van landbouwgronden, wanneer deze in de eigen agrarische onderneming worden gebruikt.

 

Uitzonderingen en beperkingen

Hierop zijn vele uitzonderingen en beperkingen. Het voert te ver om daar in dit artikel op in te gaan. Om te anticiperen op een mogelijke afschaffing zijn bij heel veel agrarische bedrijven de landbouwgronden – vaak al meerdere keren – geherwaardeerd om de waardestijging vrij van inkomstenbelasting veilig te stellen. Dit kan op veel verschillende manieren en maakt dat de boekwaarde van de landerijen aansluit bij de huidige economische waarde. Als de landbouwvrijstelling dan zonder overgangsrecht afgeschaft wordt is bij vervreemding van de landerijen slechts de waardestijging na herwaardering belast met inkomstenbelasting.

 

Tijdig anticiperen

Afschaffing van de landbouwvrijstelling ligt politiek gevoelig, dat is ook de reden dat het tot op heden bij aanpassingen is gebleven (kaasschaafmethode). Op dit moment is de Algemene Rekenkamer bezig met een onderzoek naar het nut van de landbouwvrijstelling. In 2021 staan wij voor nieuwe verkiezingen in een tijd waarbij de staatsschuld door de steunmaatregelen enorm is opgelopen. Prinsjesdag 2021 (3e dinsdag van september) is het moment dat de belastingplannen voor 2022 worden gepresenteerd. De ervaring leert dat pijnlijke maatregelen vaak in het 1e regeringsjaar worden genomen, zodat er in de resterende drie jaar nog genoeg tijd overblijft om de kiezer weer te binden.

Of dit samenspel ook zal leiden tot een daadwerkelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling moeten wij afwachten. Het zijn echter wel signalen die maken dat de optie van herwaardering nu nogmaals serieus moet worden overwogen.

 

Meer weten?

Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder/fiscalist via 088 2824000. Wij helpen u graag verder.