Voor u handig op een rij gezet.

1. Aanvragen subsidies via Gecombineerde Opgave (GO)

In de GO kunt u, naast de bedrijfstoeslag, de graasdieren-premie aanvragen en de subsidie voor de Brede Weersverzekering. Ook kunt u van lopende SNL-contracten de subsidie voor SNL-agrarisch aanvragen.

2. Vezelhennep-pakket voor EA

Vanaf 2016 kunt u uw EA-verplichting ook invullen met het Vezelhennep-pakket. Als u hiervoor kiest, moet u uw gehele EA-verplichting met Vezelhennep invullen. De weegfactor is 0,3. Dus 1 ha vezelhennep is 0,3 ha EA. De Vezelhennep mag niet voor vervoedering worden gebruikt.

3. ‘Mijn Percelen’

Bij ‘Mijn Percelen’ kunt u percelen aanpassen, verwijderen of toevoegen. Bij het toevoegen van een perceel kunt u kiezen welke oppervlakte u overneemt, bijv. de ‘opgegeven oppervlakte’, ‘ geconstateerde oppervlakte’ of een GPS-meting. Het overnemen van de oppervlakte doet u door te kiezen uit één van de kaartlagen.

4. Andere oppervlakte overnemen

Wijkt de opgegeven oppervlakte af van de geconstateerde oppervlakte, dan kunt u bij ‘Mijn percelen’ de oppervlakte aanpassen. Dit kunt u doen door de grenzen van de percelen aan te passen of door te kiezen voor ‘Perceel uit andere kaartlaag’. Bij de keuze voor de kaartlaag ‘geconstateerd’, neemt u de oppervlakte van RVO over.

5. Steunmaatregelen

De overheid stelt circa 30 miljoen beschikbaar voor de varkenshouderij, de melkveehouderij en voor het stimuleren van mestverwerking. Het bedrag voor de varkenshouderij wordt bestemd voor de herstructurering en voor versterken van de marktpositie en samenwerken in de keten.

Melkveehouders kunnen individueel in aanmerking komen voor:

  • Subsidie vroege weidegang (voor 15 april weiden).
  • Korting op factuur kuil- en grondmonsters.
  • Korting op factuur in kader van diergezondheidsaspecten.

Daarnaast wordt de weidevogelzuivel gestimuleerd. De regeling loopt via ZuivelNL.

Het bedrag voor de mestverwerking wordt gebruikt om collectieven in mestverwerking te stimuleren

6. Boeterente aftrekbaar bij aflossing of rentemiddeling

Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om hun hypotheek open te breken en deze tegen een lagere rente opnieuw vast te zetten. Biedt uw bank hiervoor rentemiddeling aan, dan hoeft u de in rekening gebrachte boeterente niet in één keer te betalen. De boeterente wordt dan ‘uitgesmeerd’ over de nieuwe rentevaste periode. Met een opslag wordt die boeterente verdisconteerd in de nieuwe lagere hypotheekrente.

Recent is duidelijk geworden dat de boeterente bij rentemiddeling aftrekbaar is, mits dit een reële vergoeding betreft voor het renteverlies dat de bank lijdt vanwege het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een eigenwoninglening. Andere opslagen die de bank voor de rentemiddeling in rekening brengt zijn niet aftrekbaar, tenzij het totaal van die opslagen verwaarloosbaar is (niet meer dan 0,2%). Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen van de eigenwoningschuld bij verkoop.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur of -relatiebeheerder. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.