Voor u handig op een rij gezet:

  1. EA-vanggewassen melden
  2. EA-vanggewas en gebruiksnorm
  3. Voorwaarden groenbemester
  4. Begrotingsnormen melkvee
  5. Soms uitstel grondgebondenheid
  6. Dikke fractie en monsternemer

1. EA-vanggewassen melden

Verandert de zaaidatum van uw EA-vanggewas, of wilt u een EA-vanggewas op een ander perceel telen? Dan kunt u wijzigingen tot en met 30 september doorgeven aan RVO. Dit kan door de Gecombineerde Opgave opnieuw in te dienen. Houd wel rekening met alle regels en voorwaarden die hierbij gelden.

2. EA-vanggewas en gebruiksnorm

Voor een EA-vanggewas na een hoofdteelt kan een stikstof-gebruiksnorm van toepassing zijn. In principe geldt de stikstofgebruiksnorm van het gewas dat als volgteelt wordt geteeld. Dit kan ook tijdelijk grasland zijn. Het is tijdelijk grasland als het gras voor vervoedering wordt gebruikt. Teelt u een groenbemester als EA-vanggewas, dan moet u aan de voorwaarden van deze groenbemester voldoen om in aanmerking te komen voor de stikstofgebruiksnorm.

3. Voorwaarden groenbemester

De stikstofgebruiksnorm voor (vlinderbloemige) groenbemesters geldt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Voor zand, löss, veen geldt: inzaaien voor 1 september en na 1 december ploegen.
  • Voor klei geldt: Inzaaien voor 1 september en het gewas wordt minimaal 8 weken geteeld.

De gebruiksnorm telt niet als u de groenbemesters na maïs teelt (geldt voor alle grondsoorten).

4. Begrotingsnormen melkvee

De lange termijn begrotingsnormen melkveehouderij 2016 zijn onlangs vastgesteld. Ten opzichte van 2015 is de gemiddelde verwachte lange termijn melkprijs ongewijzigd gebleven op € 34,50/100 kg melk. Deze prijs is incl. alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom, maar excl. bijschrijvingen ledenrekening.

De afgeleide berekening van de voor u geldende bedrijfsspecifieke melkprijs is dit jaar gewijzigd. Wilt u deze bedrijfsspecifieke melkprijs voor uw situatie laten berekenen? Neem dan contact met ons op.

5. Soms uitstel grondgebondenheid

In het kader van de grondgebondenheid kon u uiterlijk 31 januari 2016 een vrijstelling aanvragen als u tijdig een mestverwerkingscontract bent aangegaan. Uit het mestverwerkingscontract moet blijken, dat u het gehele melkveefosfaatoverschot laat verwerken. RVO heeft in beslissingsbrieven aangegeven of aan de voorwaarden wordt voldaan. Heeft u na 15 mei een negatieve beslissing ontvangen? Dan hoeft u in 2016 toch niet aan de grondgebondenheid te voldoen. U krijgt hiervoor een jaar uitstel.

6. Dikke fractie en monsternemer

Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2017 alle afvoer van dikke fractie na mestscheiding wordt bemonsterd door een onafhankelijke monsternemer. Het gaat hierbij om mestcodes 13 koek na mestscheiding (rundvee) en 43 koek na mestscheiding (varkens). Deze regel gaat ook gelden voor mengsels met deze mestcodes. De monsternemer moet een monster nemen per af te voeren vracht. Onder voorwaarden is partij-bemonstering mogelijk. Op termijn moet bij alle afvoer van vaste mest een onafhankelijke monsternemer worden ingeschakeld.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.