Voor u handig op een rij gezet

  1. Subsidie Jonge landbouwer
  2. Nieuwe begrotingsnormen
  3. Inspraak herziening PAS
  4. Individueel voetspoor melkvee
  5. BEX 2017: overwegend melkvee
  6. Uitspraken fosfaatreductieplan
  7. MijnOverheid: niet vrijblijvend!
  8. AOW niet omlaag bij samenwonen zoon of dochter

 

1. Subsidie Jonge landbouwer

RVO heeft aangekondigd, dat de subsidie Jonge landbouwers in december 2017 opnieuw wordt opengesteld. U kunt de subsidie aanvragen als u jonger bent dan 41 jaar en minder dan 3 jaar geleden met een bedrijf bent begonnen. Ook moet u aan andere voorwaarden voldoen. De exacte voorwaarden van de subsidie zijn nog niet bekend. Wel wordt waarschijnlijk de investeringslijst aangepast t.o.v. eerdere openstellingen. Ook wordt mogelijk het subsidiebedrag verhoogd.

 

2. Nieuwe begrotingsnormen

Voor de melkvee-, melkgeiten- en varkenshouderij zijn nieuwe begrotingsnormen voor de lange termijn vastgesteld. Deze normen gelden voor een periode van 10 jaar. Wilt u een lange termijn begroting opstellen? Neem dan contact met ons op.

 

3. Inspraak herziening PAS

Tot en met 7 september 2017 ligt het ontwerp ‘Partiële herziening Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)’ ter inzage. U kunt met het indienen van een zienswijze uw mening over de wijziging van de PAS doorgeven. Ook kunt u een reactie geven op de geactualiseerde gebiedsanalyses. Wilt u hier gebruik van maken of heeft u hierover vragen? Uw adviseur kan u verder helpen.

 

4. Individueel voerspoor melkvee

In het kader van het fosfaatreductieplan is eerder een verplicht voerspoor voor individuele melkveebedrijven aangekondigd. Dit zou betekenen dat u dan te maken krijgt met maximale eisen aan het fosforgehalte in het mengvoer. Deze verplichting zou in kunnen gaan per 15 augustus. Onlangs is deze datum verplaatst naar 15 november. De reden hiervan is dat op landelijk niveau het gemiddelde fosforgehalte in het mengvoer voor rundvee nu al lager is dan de gestelde norm ligt. Blijft men aan deze doelstelling voldoen, dat wordt het individuele voerspoor helemaal niet ingevoerd.

 

5. BEX 2017: overwegend melkvee

Enkele rekenregels van de Handreiking BEX zijn aangepast voor 2017. Ook is nu specifieker aangegeven welke bedrijven BEX mogen toepassen. Dit mag als de fosfaatproductie van uw melkvee minimaal 75% is van de totale forfaitaire fosfaatproductie van uw graasdieren. Zit u onder deze 75% of heeft u ook staldieren? Dan mag u BEX alleen toepassen als u het voer voor uw melkvee strikt gescheiden houdt. Dit geldt zowel fysiek als administratief.

 

6. Uitspraken fosfaatreductieplan

Onlangs zijn nieuwe uitspraken gedaan in kort gedingen tegen het fosfaatreductieplan. De conclusie is dat het fosfaatreductieplan buiten werking wordt gesteld, indien de situatie vergelijkbaar is met de bedrijven die eerder in het gelijk zijn gesteld. Deze ’vergelijkbare situatie’ moet blijken uit een zogenaamde ‘Lichte toets’. Ook wanneer u niet aan het kort geding heeft meegedaan, kunt u deze ‘Lichte toets’ laten uitvoeren door RVO. Voldoet u aan de toets? Dan wordt ook u vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Informeer bij uw adviseur naar de procedure.

Let op: er loopt nog een hoger beroep tegen deze uitspraken. Mogelijk gaat voor deze bedrijven het fosfaatreductieplan alsnog gelden (met terugwerkende kracht)!

 

7. MijnOverheid: niet vrijblijvend!

Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, zo oordeelde de rechter. Vergeet dus niet berichten in uw box tijdig te lezen, anders kunt u onverwacht in de problemen komen.

In MijnOverheid vind u een berichtenbox met uw digitale post. Ook vindt u er een onderdeel met ‘lopende zaken’, waarin u bijvoorbeeld kunt bijhouden hoe ver een aanvraag voor een vergunning is gevorderd. Daarnaast is er een onderdeel dat betrekking heeft op al uw persoonlijke informatie, zoals NAW-gegevens, pensioenopbouw, uitkeringsrechten en dergelijke. Ook de Belastingdienst gebruikt MijnOverheid.nl. Geeft u aan de post van de Belastingdienst digitaal te willen ontvangen, dan krijgt u gedurende twee jaar de post zowel op papier in de brievenbus als digitaal via MijnOverheid. Na deze gewenningsperiode krijgt u het alleen nog digitaal.

 

8. AOW niet omlaag bij samenwonen zoon of dochter

Alleenstaande AOW’ers die samenwonen met hun zoon of dochter, of dit van plan zijn, zullen niet worden gekort op hun AOW-uitkering. Het kabinet heeft besloten de zogenoemde kostendelersnorm niet in te voeren. Door de kostendelersnorm zou een alleenstaande AOW’er die met een kind in één huis woont of gaat wonen slechts recht hebben op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk minimumloon, oftewel de lage AOW-uitkering die per persoon ook geldt voor echtparen en samenwonenden. Omdat echter niet duidelijk is wat deze maatregel voor effect heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en op de zorg van ouders voor hun hulpbehoevende kinderen, is besloten de kostendelersnorm niet in te voeren. Hierdoor blijft de alleenstaande AOW’er die zijn huis deelt met zijn kind, bij een volledige AOW-opbouw, recht houden op de hoge AOW-uitkering van 70% van het wettelijk minimumloon.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze WEA-bedrijfsadviseurs of uw WEA-relatiebeheerder via een van onze telefoonnummers: (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur een mail naar: info@weanoordholland.nl.