Voor u handig op een rij gezet:

  1. Geen korting dierrechten
  2. Forse korting melkgeld zuivelplan
  3. Vrijstelling bij grondgebonden?
  4. Uitstel verbod sleepvoetmachine
  5. Verhoogde norm akkerbouw
  6. Grondmonsters actueel?
  7. Waarde graasdierenpremie 2016
  8. Controleer mestverwerking 2016
  9. Correctie regionale mestafzet

 

1. Geen korting dierrechten

Bij de aanpassing van het wetsvoorstel fosfaatrechten is de mogelijkheid om varkens- en pluimveerechten te korten geschrapt. De reden is, dat deze sectoren niet of nauwelijks bijgedragen hebben aan de overschrijding van het fosfaat-plafond in 2015.

 

2. Forse korting melkgeld zuivelplan

Binnen het Sectorplan krijgt u een forse korting op uw melkgeld als u teveel melk produceert of te veel GVE’s melkvee houdt t.o.v. een referentie. Het voorstel is om een korting van 90% op de melkprijs toe te passen.

 

3. Vrijstelling bij grondgebonden?

Binnen de fosfaatrechten worden grondgebonden bedrijven vrijgesteld van de generieke afroming. Hierdoor wordt het Sectorplan waarschijnlijk ook aangepast voor grondgebonden bedrijven.

 

4. Uitstel verbod sleepvoetmachine

In 2014 is aangekondigd, dat de sleepvoetmachine op klei- en veengrond verboden zou worden per 1 januari 2017. Deze datum is verschoven naar 1 januari 2018. Vanaf deze datum is de sleepvoet alleen nog toegestaan in combinatie met een sleepslangsysteem, waarbij de mest met water wordt verdund.

 

5. Verhoogde norm akkerbouw

De extra gebruiksnormen voor akkerbouwgewassen zijn nog niet definitief vastgesteld. Dit betekent dat u deze extra normen niet over het jaar 2016 mag gebruiken. Wanneer de normen definitief worden, is niet bekend. De vraag is of de verruiming van de normen in deze vorm door ‘Brussel’ wordt toegestaan.

 

6. Grondmonsters actueel?

Zorg ervoor dat u ook in 2017 geldige grondmonsters heeft. Een derogatiemonster moet na 1 februari 2013 zijn genomen. Voor de fosfaat-differentiatie moet de monsterdatum na 15 mei 2013 liggen. Neem tijdig nieuwe monsters.

 

7. Waarde graasdierenpremie 2016

Heeft u in 2016 graasdierpremie aangevraagd? De graasdierpremie voor het aanvraagjaar 2016 is voor schapen vastgesteld op € 21,07 per schaap en voor vleesvee op € 160,00 per rund. Het bedrag per schaap is verlaagd, vanwege een te verwachten overschrijding van het budget.

De graasdierpremie wordt vanaf 1 maart 2017 uitbetaald.

 

8. Controleer mestverwerking 2016

U kunt nu een redelijke inschatting maken van uw fosfaatproductie 2016 op uw bedrijf. Is deze hoger dan u in het voorjaar heeft ingeschat? Ga dan na of u aan uw mestverwerkingsplicht voldoet. Sluit indien nodig nog extra VVO’s af.

 

9. Correctie regionale mestafzet?

Heeft u te weinig mest afgezet via Regionale mestafzetovereenkom-sten (RMO’s)? Dan kunt u uw verplichting niet corrigeren met extra VVO’s. U moet dan voor uw gehele mestverwerkingplicht VVO’s afsluiten.