Voor u handig op een rij gezet

 1. Bedrijfsbeëindigingsregeling
 2. GVE-reductie: welke afvoer telt?
 3. Graslandvernietiging toegestaan
 4. 2017: extra korting vergroening
 5. Hogere mestverwerkingsplicht
 6. Eenmaal ondergrensverwerking
 7. Biologische normen ongewijzigd
 8. MDV 2017
 9. Jaarrekening vanaf 2017 digitaal naar Kamer van Koophandel
 10. Aftrekpercentage gemengde kosten verhoogd
 11. Kentekenplicht landbouwvoertuigen van de baan

Bedrijfsbeëindigingsregeling

Wilt u in 2017 stoppen met melken? Dan kunt u wellicht, in het kader van het fosfaatreductieplan, in aanmerking komen voor een premie per melkkoe. Er komen drie openstellingen. Bij de eerste openstelling is de premie per melkkoe € 1.200. Bij latere openstellingen is de premie lager. Om de premie te ontvangen, moet u binnen een bepaalde periode uw melkkoeien afvoeren. De dieren mogen dan geen fosfaat meer produceren in Nederland.

 

GVE-reductie: welke afvoer telt?

Alle bedrijven met melkkoeien en/of jongvee vallen onder de regeling. Om deze reden telt waarschijnlijk alle afvoer mee. Dus niet alleen, zoals binnen de plannen van ZuivelNL, alleen de dieren met een dood-, slacht- of exportverklaring. Ook de afvoer naar een jongveeopfokker gaat vrijwel zeker meetellen. De jongveeopfokker moet echter ook aan zijn taakstellingen voldoen. Tegenover aanvoer van jongvee zal dus ook (extra) afvoer van jongvee moeten plaatsvinden. Op deze manier is de totale productie toch geborgd.

 

Graslandvernietiging toegestaan

In het kader van de vergroening gelden er voor 2017 geen extra beperkingen t.a.v. het vernietigen van blijvend grasland. Dit is alleen verboden in Natura-2000-gebieden. Maar als in 2017 teveel blijvend grasland wordt vernietigd, kunt u in 2018 alsnog met een herinzaaiplicht te maken krijgen. Dit geldt dan o.a. voor de arealen die u in 2017 heeft vernietigd. Er vanuit gaande dat in 2017 de derogatie blijft gelden, ligt het niet in de verwachting dat veel blijvend grasland wordt vernietigd.

 

2017: extra korting vergroening

Voldoet u in 2017 niet volledig aan de vergroeningseisen? Dan kunt u gekort worden op uw vergroeningspremie. De hoogte van de korting hangt af van de mate waarin er niet voldaan is aan de eisen en kan maximaal oplopen tot 120%.

 

Hogere mestverwerkingsplicht

Voor 2017 is het mestverwer-kingspercentage voor regio Zuid verhoogd naar 59% (was 55%). Voor regio Oost is dit percentage fors verhoogd naar 52% (was 35%). Voor regio Overig is het percentage 10% gebleven.

 

Eenmaal ondergrens verwerking

Heeft u een melkveefosfaatoverschot? Dan mag u de ondergrens voor mestverwerking (100 kg fosfaat) vanaf 2017 maar één keer toepassen. De ondergrens geldt alleen voor de berekening van de regionale verwerkingsplicht op basis van het bedrijfsoverschot.

 

Biologische normen ongewijzigd

Eerder is aangekondigd dat de biologische diernormen (fors) verhoogd zouden worden. Bij de meeste graasdieren zouden de SKAL-normen vervallen en u zou vanaf 2017 de normen uit de Meststoffenwet moeten gebruiken. Deze aanpassingen zijn echter voor 2017 niet doorgevoerd. Voor 2017 gelden dus de normen van 2016. De (hogere) normen gaan wellicht wel vanaf 2018 gelden.

 

MDV 2017

Voor MIA/VAMIL 2017 gelden de nieuwe certificatieschema’s voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Voor biggen, vleesvarkens en vleeskuikens gelden hierbij nu verplichte voorwaarden voor hokoppervlakte en daglicht.

 

Jaarrekening vanaf 2017 digitaal naar Kamer van Koophandel

Kleine bedrijven zijn vanaf dit jaar verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Digitale aanlevering kan met Standard Business Reporting (SBR).

 

Aftrekpercentage gemende kosten verhoogd

Het aftrekpercentage voor gemengde kosten (zoals kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen) is omhooggegaan van 73,5% (2016) naar 80% (2017). Die verhoging geldt niet voor ondernemers in de vennootschapsbelasting.

 

Kentekenplicht landbouwvoertuigen

Recent is bekend geworden dat de kentekenplicht landbouwvoertuigen van de baan is.