Voor u handig op een rij gezet:

  1. Oogst hoofdgewas bij onderzaai
  2. Bijwerken bemestingsplan
  3. Derogatie en 80% grasland
  4. Afvoer na mestscheiding
  5. Bodem- en bemestingsplan
  6. Verdelen ruimte bij overdracht
  7. Grasland Natura 2000-gebieden
  8. Extra aankoop leveringsrechten suiker
  9. Van privérekening naar zakelijke rekening

 

Oogst hoofdgewas bij onderzaai

Teelt u een EA-vanggewas als onderzaai in een hoofdgewas, dan moet u het hoofdgewas voor 1 oktober oogsten. Dit is anders dan in 2015. In 2015 mocht u het hoofdgewas ook na 1 oktober oogsten. RVO heeft haar standpunt gewijzigd zonder dit duidelijk en tijdig te communiceren. Als u het hoofdgewas na 30 september oogst en u komt, bij controle, in de problemen met de vergroenings-eisen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Bijwerken bemestingsplan

Nu alle percelen met de juiste oppervlakte zijn opgegeven met de GO, kunt u uw bemestingsplan (voor derogatie) actualiseren.

Derogatie en 80% grasland

Heeft u derogatie? Dan moet u in de periode van 15 mei t/m 15 september minimaal 80% grasland hebben. Deze 80% wordt berekend op basis van het totaal areaal landbouwgrond dat u op 15 mei in gebruik had. De percelen grasland moeten in deze periode onafgebroken grasland zijn.

Afvoer na mestscheiding

Als u op uw bedrijf mestscheiding toepast en u voert de dikke en/of de dunne fractie af van uw bedrijf, dan moet u deze scheidingsproducten afvoeren via een intermediair. Vanaf 2015 moeten, bij afvoer, de scheidingsproducten worden bemonsterd. Ook is AGR/GPS en het wegen van de mest verplicht.
Deze verplichtingen gelden ook als u gier afvoert.

Bodem- en bemestingsadviezen

Bent u akkerbouwer of vollegronds- groenteteler en heeft u vragen over bodem- of bemestingszaken? Raadpleeg dan de website: www.handboekbodemenbemesting.nl. Naast bemestingsadviezen is ook informatie over o.a. bodem-vruchtbaarheid, bodemgezondheid en bodemstructuur gratis beschikbaar.

Verdelen ruimte bij overdracht

Bij een volledige bedrijfsoverdracht kunt u, bij de gebruiksnormen-berekening het principe ‘samen droog over de sloot’ toepassen. Hierbij voldoen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ bedrijf samen aan de gebruiksnormen. In het kader van de grondgebondenheid mag dit niet zo worden toegepast. Beide bedrijven moeten voor de grondgebondenheid een afzonderlijke berekening maken. Dit kan problemen geven voor één van de bedrijven omdat maar één van beide de grond op 15 mei in gebruik heeft en dus de fosfaatruimte heeft. Om aan deze problematiek tegemoet te komen mag de fosfaatruimte onderling worden verdeeld. Hiermee is het probleem vaak opgelost, omdat het nieuwe bedrijf in het eerste jaar meestal geen fosfaatruimte nodig heeft. Het nieuwe bedrijf heeft immers geen referentie en mag het eerste jaar groeien zonder grond.
Ook voor de berekening van de mestverwerking mag de fosfaatruimte worden ‘verdeeld’.

Grasland Natura 2000-gebieden

Vanaf 1 januari 2015 geldt, in het kader van de vergroeningseisen, een vernietigingsverbod voor blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. Herinzaaien van grasland is hierdoor niet toegestaan, maar doorzaaien wel.
Vanaf 1 april 2016 is het toegestaan om lichte bewerkingen uit te voeren, bijvoorbeeld ten behoeve van het doorzaaien.

Extra aankoop leveringsrechten suiker

Bij de afschaffing van de suikerquotering door de EU in 2017, vervangt Cosun de ‘basisreferentie suiker’ en het systeem van aandelen door Ledenleveringsbewijzen (LLB). In juni kunnen leden extra LLB’s aanschaffen. In april 2016 hebben leden van Cosun een bericht gehad over het overzetten van basisreferentie suiker naar LLB’s. In de maand juni krijgen leden van Cosun de mogelijkheid om 20% extra LLB’s aan te schaffen. Bepaal nu of extra LLB’s voor u interessant zijn.

Van privérekening naar zakelijke rekening

Het kan nodig, maar ook aantrekkelijk zijn om vermogen op een privérekening over te brengen naar een zakelijke rekening. Dit kan een voordeel zijn omdat de belastingheffing in box 3 door de lage rente relatief  hoog is.  Daar is niets mis mee, mits u de spelregels van vermogensetikettering in acht neemt. Vermogensetikettering wil zeggen dat u een vermogensbestanddeel moet aanmerken als fiscaal  verplicht privé-, ondernemings- of keuzevermogen. Van ondernemingsvermogen kan sprake zijn wanneer u geld vanuit uw privérekening overboekt naar uw zakelijke rekening omdat u het geld op korte termijn nodig heeft binnen uw onderneming. Gebruikt u het geld in werkelijkheid niet binnen uw onderneming dan blijven de op de zakelijke rekening geboekte liquide middelen voor u gewoon tot uw box 3-vermogen behoren. De tenaamstelling en het karakter van een bankrekening (privé of zakelijk) zijn dus niet bepalend voor de fiscale kwalificatie. Het gaat erom waarvoor het geld is bestemd, voor gebruik binnen uw IB-onderneming of voor eigen gebruik.

Meer weten?

Neem dan contact op uw WEA-relatiebeheerder op een van onze telefoonnummers: (0251) 361 960 of (0227) 513 333.