1. Niet-subsidiabele grond

Niet-subsidiabele grond is grond die buiten de topografische grenzen van de perceelsregistratie ligt. In ‘Mijn percelen’ ligt deze grond buiten de groen omlijnde percelen. Aangezien de perceelsgrenzen kunnen wijzigen, is het raadzaam om dit ieder jaar, tijdens de GO-periode, te controleren.

 

2. Wijziging bij telen EA-vanggewas

Wilt u bij het invullen van de vergroeningseis ‘Ecologisch aandachtgebied’ gebruik maken van EA-vanggewassen? Dan moet u vanaf dit jaar een minimale hoeveelheid zaaizaad gebruiken én ervoor zorgen dat het vanggewas zichtbaar in het veld aanwezig is. Vorig jaar was het voldoende als u aan één van deze eisen voldeed.

 

3. Overdragen betalingsrechten

Wilt u betalingsrechten overdragen? De melding moet uiterlijk 15 mei zijn afgerond. Dit betekent dat beide partijen uiterlijk 15 mei het digitale overdrachtsformulier ondertekend moeten hebben.

 

4. Graasdierpremie 2020

Onlangs is de graasdierpremie 2020 bekend gemaakt. Alleen bij schapen is een budgetkorting toegepast van 12,17%. De definitieve bedragen per dier zijn:

  • Vrouwelijke runderen: € 153.
  • Schapen: € 20,20.

 

5. Hoeveel ruimte op natuurterrein?

Pacht u natuurterrein en mag u dieren weiden of mest aanwenden? De afspraken in het contract zijn leidend voor de mate van beweiding en de hoeveelheid aan te wenden mest. Voor de berekeningen t.a.v. de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid geldt het volgende. Is de fosfaatruimte in het contract uitgedrukt in kg/ha dan is dit leidend. Staan er geen kilogrammen fosfaat in het contract? Dan mag u in deze situatie rekenen met standaard 70 kg fosfaat per ha. Vorig jaar was dit niet duidelijk. Inmiddels heeft RVO dit standpunt ingenomen.

 

6. Derogatiemonsters max. 4 jaar

Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie zijn dit jaar eenmalig een jaar langer geldig (vijf i.p.v. 4 jaar). Dit geldt niet voor derogatiemonsters. Voor dit jaar zijn derogatiemonsters geldig met een monsterdatum vanaf 1 februari 2017 t/m 31 januari 2021.

 

7. Korting fosfaatrechten blijft 20%

Het aantal fosfaatrechten van melkveehouders ligt onder het fosfaatplafond voor de melkveehouderij. Echter ook de vleesveehouderij heeft een groot aantal fosfaatrechten. Deze rechten kunnen aan melkveehouders worden verkocht. Hierdoor kan het aantal fosfaatrechten van melkveehouders weer boven het plafond uitkomen. Om deze reden wordt de fosfaatkorting bij overdracht van fosfaatrechten (voorlopig) nog niet verlaagd van 20% naar 10%.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.