Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Toeslag Jonge landbouwer

De ‘Toeslag Jonge landbouwers’ kan alleen aangevraagd worden door jonge landbouwers die deze toeslag in 2022 hebben ontvangen. Daarnaast kan deze toeslag maximaal 5 jaar vanaf de eerste aanvraag worden toegekend.

 

2. Uitbreiding vanggewas na maïs

Diverse jaren is het op zand- en lössgrond verplicht om na de teelt van mais een vanggewas te telen. Deze verplichting gaat ook gelden voor derogatiebedrijven die liggen in de drie onlangs aangewezen waterschappen (zie verderop in deze nieuwsbrief). De verplichting geldt voor deze bedrijven op alle grondsoorten.

 

3. ‘Stimuleren’ vanggewas najaar

Eerder is de regel aangekondigd dat op zand en löss na alle gewassen uiterlijk 1 oktober een vanggewas ingezaaid moet worden. Zaait een bedrijf het vanggewas later in of helemaal niet, dan volgt een korting op de stikstofnorm van het opvolgende jaar. Een aantal gewassen wordt uitgezonderd. Dit geldt niet voor winterteelten. Een vanggewas na mais blijft verplicht. De nieuwe regel zou per 2024 gaan gelden, maar wordt al in de loop van dit jaar ingevoerd. De details (o.a. de lijst met wintergewassen) zijn nu nog niet bekend.

 

4. Geen stikstofnorm vanggewas

De verwachting is dat u in het najaar geen stikstofnorm voor vanggewassen/groenbemesters mag tellen. Dit is nog niet definitief. Waarschijnlijk geldt, onder voorwaarden, een uitzondering voor groenbemesters na granen, graszaad en koolzaad.

 

5. Aanpassingen forfaitair transport

Wilt u forfaitair mest afvoeren naar een particulier? Dan moet de particulier een relatienummer hebben bij RVO. De afstand tussen uw bedrijf en de particulier  mag hemelsbreed maximaal 10 km zijn. Vanaf dit jaar mag u ook gier (mestcode 12 en 42) middels forfaitair transport afvoeren.

 

6. Weegfactor 2 bij alle sloten

Geeft u niet-productief areaal op in de GO? Voor het jaar 2023 mag u voor alle sloten rekenen met een weegfactor van 2

 

7. Wijzigingen eco-activiteiten

Maakt u gebruik van de eco-activiteit ‘Stikstofbindende gewassen’? Dan mag u deze gewassen mengen met granen. Het aandeel ‘stikstofbindend gewas’ moet ‘op het veld’ min. 50% zijn.

 

8. Niet eens met bufferstrook

Bent u het niet eens met de bufferstrook die RVO heeft opgenomen in ‘Mijn percelen’? Dan kunt u dit aangeven in de GO. U kiest daarbij de reden waarom u vindt dat de bufferstrook niet juist is opgeven. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn dat het type sloot niet juist is of dat een sloot inmiddels is gedempt.

 

9. Bemestingsplan niet-derogatie

Vanaf nu moeten bedrijven zonder derogatie een ‘bemestingsplan’ in eigen administratie opnemen. Bepaalde gegevens moest u al vastleggen: bijv. perceelsregistratie, dieraantallen en mestvoorraden. Nieuw is dat dit nu ook geldt voor  het voorgenomen mestgebruik voor het lopende jaar. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo snel mogelijk.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.