Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

Organische stofrijke mest-minder fosfaat

Heeft u organische stofrijke mest gebruikt, zoals bijvoorbeeld compost of strorijke vaste mest? Dan hoeft u maar een deel van de fosfaat mee te tellen in uw gebruiksnormenberekening. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het gebruik van minimaal 20 kg fosfaat/ha uit deze meststoffen op een perceel. Tot een bepaald maximum telt u bij compost 25% van het fosfaat mee. Bij het gebruik van champost of strorijke vaste mest van runderen, paarden, geiten, schapen en/of varkens (op bio-perceel) hoeft u maar 75% van de fosfaat te tellen.

 

Vrijstelingen GLMC 7 en 8

U bent, in 2024, met uw bedrijf vrijgesteld als u op tenminste 75% van uw landbouwareaal grassen, kruidachtige voedergewassen en/of natte teelten teelt. De vrijstelling geldt ook als u op tenminste 75% van uw bouwland grassen, kruidachtige voedergewassen, groen braak en/of vlinderbloemige gewassen teelt. Daarnaast bent u vrijgesteld als u een biologisch bedrijf (niet in omschakeling) heeft. Alleen voor GLMC 8 geldt dan alleen een vrijstelling als u max. 10 ha bouwland heeft.

 

Vrijstelling teelten bij GLMC 7

Bepaalde percelen zijn vrijgesteld voor de gewasrotatie-eis GLMC 7. Dit betreft percelen met gras (incl. graszoden), kruidachtige voedergewassen,  meerjarige gewassen (meer dan één jaar), natte teelten en braak. De hectares (excl. blijvend grasland) tellen wel mee bij het areaal bouwland voor de bepaling van de ‘1/3e-eis’.

 

Areaal monitoring Systeem AMS

Binnen het AMS maakt RVO gebruik van wekelijkse satellietbeelden. In 2023 heeft  RVO AMS gebruikt om te bepalen of percelen voldoen aan de definitie van ‘subsidiabel areaal’. Vanaf 2024 wordt AMS ook ingezet bij de controle op uw eco-activiteiten en het ANLb.

 

Aanvragen cursusvoucher

Wilt u een cursus volgen t.a.v. duurzaam ondernemen? Dan kunt u t/m 1 september 2024 een voucher aanvragen zolang het budget toereikend is. De waarde van de voucher bedraagt  € 800. U kunt kiezen uit een verdiepingscursus  ‘stikstof’, ‘precisielandbouw’ of ‘natuurinclusief ondernemen’. De cursus kunt u volgen bij een aangewezen kennisinstelling.

 

GLB-projectsubsidies

Wilt u, in het kader van duurzaam ondernemen, samen met andere landbouwers deelnemen aan demonstratieprojecten of praktijkleernetwerken? Dan kunt u  hiervoor t/m 15 november 2023 subsidie aanvragen. Informeer bij uw adviseur naar de voorwaarden.

 

Bufferstroken in 2024 ‘hetzelfde’

In 2024 geldt voor bufferstroken een vergelijkbare regelgeving als in 2023. Wel wordt de ‘droge sloot’ waarschijnlijk opgesplitst in een ‘droge sloot’ (geen bufferstrook) en een ‘droogvallende sloot’ (bufferstrook 1 meter breed). Het verschil is dat een droge sloot ‘nooit’ water bevat en een droogvallende sloot (in de winter) wel. De kaartlaag bufferstroken in ‘Mijn percelen’ is vanaf februari 2024 beschikbaar.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.