1. Brede weersverzekering 2020

Vanaf 2020 zijn uitgangspunten van de Brede weersverzekering verbeterd. De Brede weersverzekering is nu vrijgesteld van assurantiebelasting (21%). Daarnaast is de schadedrempel verlaagd naar 20% (was 30%). Het maximale subsidiepercentage is daarentegen iets verlaagd naar 63,7% (was 65%). Dit percentage kan verder worden verlaagd als het budget wordt overschreden.

 

2. Geen aanpassing eHerkenning

Inloggen bij RVO kunt u middels eHerkenning 2+. Er was sprake dat dit zou veranderen. Gelukkig stelt RVO dit jaar (nog) geen extra eisen aan eHerkenning. Het beveiligings-niveau wordt voorlopig niet opgeschaald van 2+ naar 3.

 

3. Bewaarplicht gegevens MFO 2014

Binnen de ‘Meststoffenwet’ bent u verplicht om uw gegevens tenminste vijf jaar te bewaren. Voor de melkveehouderij geldt één uitzondering. Bent u melkveehouder? Dan moet u ook voldoen aan de ‘grondgebondenheid’. Om dit te bepalen heeft u o.a. de berekening van uw melkveefosfaat-overschot (MFO) 2014 nodig. Om ook in de toekomst deze berekening te kunnen maken, moet u de gegevens uit 2014 blijven bewaren. Dit zijn de gegevens voor het bepalen van uw fosfaatruimte, de fosfaatproductie melkvee (forfaitair of BEX) en uw melkveefosfaat-referentie. U bent verplicht om deze gegevens in uw administratie te bewaren tot vijf jaar na (eventuele) beëindigen van uw bedrijf. Ook na wijziging van het KvK-nummer geldt deze termijn.

 

4. Energielijst 2020 gepubliceerd

Wilt u investeren in energie-besparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie? Dan kunt u in aanmerking komen voor ‘Energie-Investeringsaftrek’ (EIA). U kunt dan 45% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Uw investering moet dan wel op de Energielijst 2020 vermeld staan.

 

5. Derogatie in maart/april?

De Europese commissie heeft nog geen derogatie verleend voor de jaren 2020-2021. Waarschijnlijk wordt dit in maart of april bekendgemaakt. Indien derogatie wordt verleend, wordt op dat moment ook bekendgemaakt wanneer u een derogatievergunning moet aanvragen. Ook zal dan de uiterste datum voor derogatiemonsters en het bemestingsplan bekend worden gemaakt. Houd er rekening mee, dat monsters voor 1 februari 2016 niet meer geldig zijn.

 

6. Mais na gras: niet altijd korting

Heeft u een derogatiebedrijf? En vernietigt u op zand-/lössgrond grasland voor de teelt van mais? Dan geldt een korting van 65 kg/ha op de stikstofgebruiksnorm voor mais. Deze korting geldt niet als u het gras in het voorgaande jaar hebt ingezaaid als verplicht vanggewas na mais. Ook niet als u dit gewas in de winter of voorjaar heeft beweid of gemaaid voor voederwinning.

 

7. Gebruiksnormen ‘overige grond’

‘Overige grond’ is geen landbouw-grond of natuurterrein. Dit is bijv. grond van particulieren die hobbymatig bezig zijn en o.a. geen Gecombineerde opgave indienen. Op ‘overige grond’ mag u maximaal 20 kg fosfaat per hectare gebruiken.

Gebruikt u overige grond als grasland of bouwland? Dan geldt vanaf 2020 voor fosfaat:

  • Grasland: 90 kg fosfaat/ha.
  • Bouwland: 60 kg fosfaat/ha.

De stikstofnorm blijft 170 kg/ha.