1. Lagere waarde betalingsrechten

RVO heeft aangekondigd dat de waarde van de betalingsrechten voor 2020 met circa € 5 per recht wordt verlaagd (was in 2019: € 262,91). De uitbetaling kan nog lager worden vanwege nationale en/of Europese budgetkortingen.

 

2. Fosfaattoestand uiterlijk 15 mei

Om een hogere fosfaatgebruiks-norm te kunnen hanteren moet u uiterlijk 15 mei, met de GO, de PAL- of Pw-waarde van uw percelen doorgeven. Vanaf 2020 wordt deze datum strikter gehandhaafd. Bij geen of een te late opgave mag u de fosfaatdifferentiatie niet toepassen. Ook niet als u geldige grondmonsters heeft.

 

3. Melkproductie 2019 doorgeven

In de GO wordt gevraagd naar de geproduceerde melk over 2019. Naast de aan de melkfabriek afgeleverde melk is dit ook o.a. melk voor kalveren, antibioticamelk, en privégebruik. Ook wordt apart gevraagd hoeveel melk u zelf heeft verzuiveld. De bedoeling van deze vraag is om meer inzicht te krijgen in ‘zelfzuivelaars. Bij controle en handhaving kunnen deze gegevens ook worden gebruikt om te beoordelen hoeveel melk wel is geproduceerd, maar niet is geleverd. Dit kan op uw bedrijf gevolgen hebben voor diverse onderdelen van de ‘Meststoffenwet’. Zeker omdat veel bedrijven (en ook RVO/NVWA) tot op heden vaak alleen rekenden met de afgeleverde melk. Echter in de Meststoffenwet staat dat de geproduceerde melk leidend is. Overleg met uw adviseur over de mogelijke gevolgen voor 2019. Houd, zeker vanaf 2020, rekening met de geproduceerde melk.

 

4. Aandeel blijvend grasland hoger

Het aandeel blijvend grasland was in 2019 ruim hoger dan in 2012. Dit betekent dat er geen scheurverbod of herinzaaiplicht wordt verwacht bij het vernietigen van blijvend grasland. Dit kan anders worden als bijv. derogatie niet door zou gaan en ‘veel’ grasland wordt omgezet naar bouwland.

 

5. Ondersteuning kennisoverdracht

De overheid wil samen de provincies de kennis op het gebied van de aanpak van de stikstofproblematiek bij agrariërs vergroten. Dit helpt u bij het maken van de juiste keuzes. Voor deze kennisoverdracht wordt o.a. gedacht aan:

  • Inzet onafhankelijke coaches.
  • Cursussen en trainingen.
  • Regiobijeenkomsten provincies.
  • Inzet pilot- en demobedrijven.

 

6. Omschakelen of verplaatsen

De minister wil bedrijven die omschakelen naar kringloop-landbouw ondersteunen. O.a. door het instellen van een ‘Omschakelfonds’ zodat de omschakeling makkelijker gefinancierd kan worden. Ook wil de minister bedrijven, die willen extensiveren en/of verplaatsen, helpen bij het verwerven van extra grond. De bedoeling is dat deze bedrijven meer grondgebonden worden. Deze maatregelen helpen niet direct om de stikstof-problematiek mee op te lossen, maar worden wel in dit kader genoemd.

 

7. Topografische perceelsgrenzen

Heeft u in 2019 deelgenomen aan de pilot ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT)? Dan zijn de oude perceelsgrenzen vervangen door de nieuwe en opgenomen in ‘mijn percelen’. In 2020 worden circa 20.000 bedrijven uitgenodigd om de nieuwe perceelsgrenzen te controleren in de BGT. Het uitvoeren van deze BGT-Check vindt pas na 15 mei plaats. U krijgt dan vanaf 2021 te maken met de eventueel aangepaste perceelsgrenzen.