1. Geen korting bij aanpassing GO

Heeft u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei ingediend? En heeft u daarbij uw GLB-subsidies aangevraagd? Dan kunt u zonder termijnkorting tot uiterlijk 9 juni percelen aanpassen of nieuwe percelen toevoegen. Met deze ‘coronamaatregel’ krijgt u na 15 mei de gelegenheid om uw opgave nog eens goed te controleren en zo nodig, zonder termijnkorting, aanpassingen door te voeren.

 

2.  Andere invulling voor enkele maatregelen in 6e actieprogramma (6e AP)

Onlangs is bekendgemaakt, dat enkele maatregelen, die in het 6e Actieprogramma (6e AP) zijn genoemd, waarschijnlijk anders worden ingevuld. Onderstaande maatregelen zijn voorgesteld. De bedoeling is dat deze per 1 januari 2021 ingaan.

    1. Ruggenteelt: drempel of greppel
      Om afspoeling te voorkomen is in het 6e AP opgenomen dat bij ruggenteelt op klei- en lössgrond vanaf 2021 ‘drempels’ moeten worden aangelegd. In plaats van deze drempels wordt het waarschijnlijk ook mogelijk om een greppel (50 cm breed, 30 cm diep) naast de watergang aan te leggen. Ook dit is een behoorlijk ingrijpende maatregel.
    2. Geen rijenbemesting bij mais
      De, in het 6e AP, aangekondigde verplichte rijenbemesting bij de teelt van mais (vanaf 2021) gaat hoogst-waarschijnlijk niet door. Wel wordt het aanwenden van drijfmest en vloeibare zuiveringsslib, bij de teelt van mais op zand- en lössgrond, pas vanaf 1 april toegestaan (in plaats van vanaf 16 februari).

 

3. Geen vanggewas na aardappelen

De verplichting om uiterlijk 31 oktober een vanggewas te telen na aardappelen op zand- en lössgrond gaat, volgens het voorstel, niet door. Echter, indien u consumptie- of fabrieksaardappelen gaat telen na graslandvernietiging op zand- of lössgrond, wordt vanaf 2021 de stikstofgebruiksnorm van aardappelen met 65 kg verlaagd.

 

4. Landelijke opkoopregeling

De landelijke beëindigingsregeling is bedoeld om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verlagen. Bedrijven kunnen zich vrijwillig aanmelden. Bedrijven met de hoogste stikstofdepositie komen het eerste in aanmerking. De regeling wordt waarschijnlijk begin volgend jaar opengesteld. De details zijn nog niet bekend. Voor deze regeling € 1 miljard gereserveerd.

 

5. Extern salderen nog niet mogelijk

De voorwaarden voor extern salderen met veehouderijen worden waarschijnlijk voor de zomer bekendgemaakt. De provincies krijgen hierin een grote regierol. Dit betekent o.a. dat een geplande aankoop eerst aan de provincie moet worden voorgelegd

 

6. Beweiden en bemesten

Zowel minister Schouten als de provincies hebben nog steeds de intentie om ‘beweiden’ niet vergunningsplichtig te maken (natuurvergunning). Ook voor ‘bemesten van percelen’ is dit de bedoeling, maar het is nog niet zeker of dit in alle situaties mogelijk is. De provincies hebben bekend-gemaakt dat ze voorlopig, in dit kader, niet actief handhaven.

 

7. Subsidie bronmaatregelen

De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is gepubliceerd. De openstelling voor ‘innovaties’ is van 24 mei t/m 15 juli 2020. De ‘investeringsmodule’, die voor meer bedrijven interessant zal zijn, wordt later opengesteld. Informeer naar de voorwaarden.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya