Het Ministerie van LNV heeft eind juni circa 3.300 bedrijven benaderd die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan in plaats van een Wnb-Vergunning aangevraagd. De overheid wil deze meldingen legaliseren en daarmee als Wnb-vergunning gaan beschouwen. Op de site van RVO kunnen bedrijven tot uiterlijk 14 augustus 2020 aangeven of de PAS-melding gelegaliseerd moet worden.

Het PAS bood ruimte om vergunningen te verlenen en meldingen in te dienen voor projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden die leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het PAS niet als onderbouwing kan worden gebruikt voor vergunningen. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden, toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet, aldus de Raad van State.

Uit de uitspraak volgt dat het PAS ook niet kan dienen als onderbouwing voor een vrijstelling van de vergunningplicht. Dat geldt ook voor de voormalige vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten met een depositiebijdrage onder de grenswaarde van 1 mol/ha/jr waarvoor een PAS-melding is ingediend. Voor gemelde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd is alsnog toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig, tenzij significante negatieve effecten van de stikstofdepositie op voorhand kunnen worden uitgesloten.

 

Proces tot toestemming

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de meldingen legaal wil houden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

  1. het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  2. het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  3. het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

 

Let op!

Heeft u bericht ontvangen over uw PAS-melding, maar hierop nog niet gereageerd? Doe dit dan uiterlijk 14 augustus. Als u vragen heeft over het legaliseren van de PAS-melding, of u wilt dat wij u hierbij ondersteunen neem dan contact op met onze adviseurs. Bel naar 088 2824000 of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder!