Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 dus ook het Belastingplan 2020.

In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.
Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld.

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders is vermeld.