Heeft u natuurterrein in gebruik? Dan heeft u zich vast de vraag gesteld of u hierop betalingsrechten kunt benutten. RVO bepaalt dit op basis van het natuurbeheertype. De rechter heeft hier echter een streep doorheen gezet.

 

Subsidiabel natuurterrein

Natuurterrein is subsidiabel als op het perceel (overwegend) landbouwactiviteiten plaatsvinden. Voor deze bepaling gebruikt RVO de Natuurbeheerplannen van de provincies. Hierin staan de natuurbeheertypen vermeld (N-codes per perceel). Vervolgens bepaalt RVO op basis van een lijst of de betreffende N-code, en dus het perceel, subsidiabel is.

 

Uitspraken

In diverse procedures heeft de rechter aangegeven, dat RVO niet alleen op basis van de Natuurbeheerplannen mag oordelen of uw perceel wel of niet subsidiabel is. Het natuurbeheertype geeft immers niet aan wat het feitelijke gebruik van uw percelen is. Daarnaast kunnen bepaalde beheersmaatregelen ook als (subsidiabele) landbouwactiviteiten worden gezien. Bijvoorbeeld beweiden of maaien en oogsten van gras.

 

Vervolg onbekend

Het is nog niet bekend hoe de staatssecretaris gaat reageren op deze uitspraken. Mogelijk dat het gebruik van N-codes anders wordt ingevuld. Heeft u een lopende bezwaar- of beroepsprocedure t.a.v. subsidiabel natuurterrein? Dan kunt u de diverse uitspraken wellicht gebruiken. Informeer hiervoor bij uw adviseur. Anders zult u moeten afwachten hoe RVO in de toekomst omgaat met subsidiabel natuurterrein.

 

Meer weten?

Heeft u natuurterrein met landbouwactiviteiten? En is het perceel volgens de N-code niet subsidiabel? Overleg dan welke stappen u nu kunt ondernemen. U kunt hiervoor contact opnemen met WEA-bedrijfsadviseur Niek Homan via een van onze telefoonnummers: (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur een mail naar:
be-afdeling@wea-nh.nl.