Cao Open Teelten

De cao is met ingang van 30 november 2016 Algemeen Verbindend Verklaard. Dit houdt in dat de cao geldt voor alle werkgevers en werknemers in de betreffende sectoren.

In de cao is onder andere de uitzondering op de ketenbepaling* opgenomen. Echter deze uitzondering is nog niet AVV verklaard en kan nu alleen door leden van LTO Noord, LLTB, ZLTO, Anthos, NFO en KAVB toegepast worden. Met deze ketenbepaling kunnen ketens van tijdelijke contracten onder voorwaarden met drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden worden onderbroken.

Voor 2017 is er één salarisaanpassing, te weten:

  • 1 juli 2017 1,50% salarisverhoging

 

Cao Glastuinbouw

De cao is met ingang van 14 oktober 2016 Algemeen Verbindend Verklaard. Dit houdt in dat de cao geldt voor alle werkgevers en werknemers in de sector glastuinbouw.
In de cao is onder andere een uitzondering op de ketenbepaling* opgenomen. In tegenstelling tot de cao Open Teelten is deze uitzondering in de cao wel Algemeen verbindend Verklaard en mag deze door alle werkgevers in de glastuinbouw worden toegepast.
Voor 2017 zijn er twee salarisaanpassingen, te weten:

  • 1 januari 2017 1,25% salarisverhoging
  • 1 juli 2017 1% salarisverhoging

* Uitzondering op de ketenbepaling: wanneer de agrarisch werkgever gebonden is aan de cao Open Teelten of Glastuinbouw dan zijn voor bepaalde functies met een seizoenmatig karakter de volgende uitzonderingen mogelijk:

uitzondering-ketenbepaling

Cao Dierhouderij

Na bijna drie jaar zonder cao te hebben gezeten is er een principeakkoord voor ‘productiegerichte dierhouderij’. Deze cao geldt voor werkgevers en werknemers in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij. In het principeakkoord zijn de volgende punten opgenomen:

  • met ingang van 1 januari 2017 een stijging van 2,5% van de loonschalen;
  • op 1 oktober 2017 een éénmalige uitkering t.w.v. 1% over het jaarsalaris;
  • een vergoeding van € 2.500 voor maximaal 50 stageplekken voor leerlingen van een beroeps begeleidende leerweg (BBL), waarvan € 2.000 voor werkgever en € 500 voor de werknemer.

Nadat deze cao algemeen verbindend is verklaard zullen de sociale partners komend jaar werk gaan maken van de modernisering van de cao.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van WEA Personeel. Dat kan telefonisch op (0251) 361 960 of per mail: salaris@wea-nh.nl.