Steun vanuit het GLB is een belangrijke inkomstenbron voor veel bedrijven. Per 1 januari 2023 wijzigt het GLB fors. Dit heeft ook voor u gevolgen. Ondanks dat nog niet alles definitief is, is het goed om u alvast voor te bereiden.

 

Uw betalingsrechten vervallen

Eind dit jaar vervallen uw betalingsrechten. Vanaf 2023 kunt u o.a. basispremie ontvangen op al uw subsidiabele hectares grond. Hieronder valt, net als nu, landbouwgrond  (incl. natuurterrein) dat u (overwegend) voor landbouwactiviteiten in gebruik hebt. Daarnaast kunnen straks ook andere  arealen ‘subsidiabel’ zijn, zoals bijvoorbeeld: landschapselementen en ‘niet-productief areaal’ zoals akkerranden, ‘eigen’ sloten en bufferstroken.

 

Hoogte basispremie 2023-2027

De basispremie bedraagt, volgens de huidige inschattingen, in 2023 gemiddeld circa € 255 per hectare. Hierbij wordt de volgende verdeling gemaakt:

  • Eerste 40 hectare: € 275/ha.
  • Boven 40 hectare: € 240/ha.

Met deze verdeling ontvangen kleinere/middelgrote bedrijven een hoger bedrag per hectare dan grote bedrijven.

 

Door overheveling verdere verlaging basispremie

De komende jaren wil LNV meer budget overhevelen van ‘rechtstreekse betalingen’ naar ‘plattelandsontwikkeling’. Hierdoor blijft minder budget over voor de basispremie. De basispremie zal jaarlijks verminderen naar uiteindelijk gemiddeld circa € 200/ha in 2027.

 

Voldoen aan basisvoorwaarden

De huidige vergroeningseisen komen te vervallen. Echter, om basispremie te kunnen ontvangen moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt ‘conditionaliteit’ genoemd. Verderop meer hierover.

 

Ook voor andere regelingen

Wilt u deelnemen aan de nieuwe ‘ecoregeling’? Of het Agrarische natuurbeheer via de collectieven (ANLb)? Ook dan moet u aan de conditionaliteit voldoen.

 

Let op!

Het nieuwe GLB heeft gevolgen voor uw teeltplan 2023. Verdiep u tijdig in de wijzigingen en mogelijke gevolgen voor uw bedrijf.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.