Heeft u plannen voor een omschakeling naar een ‘stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’? Dan kunt u, via het pilotfonds, in aanmerking komen voor een achtergestelde lening.

 

Omschakelprogramma: achtergestelde lening

Wilt u uw bedrijf omschakelen? Dan kunt u vanuit het ‘Investeringsfonds Duurzame Landbouw’ een financiering aanvragen voor de benodigde investeringen. Op dit moment loopt hiervoor een pilot met een beperkt budget.

 

Pilotfonds en cofinanciering

Vanuit het pilotfonds kunt u een achtergestelde lening krijgen van maximaal € 400.000. De lening wordt onder gunstige voorwaarden verstrekt. De investeringen moeten deels ook gefinancierd worden uit andere bronnen (cofinanciering), zoals bijvoorbeeld bank, eigen geld of crowdfunding.

 

Tenminste vijf doelen

Uw investeringen en te nemen maatregelen moeten bijdragen aan minimaal vijf van de acht onderstaande doelen van het fonds:

  • Reductie van stikstofemissie;
  • Reductie van gebruik gewasbeschermingsmiddelen;
  • Emissiereductie van broeikasgassen;
  • Emissiereductie nitraat;
  • Vergroting biodiversiteit;
  • Versterking duurzaam bodembeheer;
  • Circulair veevoergebruik;
  • Verbetering dierenwelzijn/diergezondheid.

Het onderdeel ‘Reductie van stikstofemissie’ is verplicht.

 

Aanvragen

U kunt t/m juni 2022 een aanvraag indienen bij het ‘Nationaal Groenfonds’, zolang het budget toereikend is.

 

Bedrijfsplan

Bij de aanvraag moet u een bedrijfsplan indienen. Uit dit bedrijfsplan moet o.a. blijken hoe u invulling geeft aan bovenstaande doelen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan via telefoonnummer 0882824000 of per mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.