De belasting op sparen en beleggen in box 3 is ook voor het jaar 2015 in strijd met het Europees recht. Het Hof Den Haag verbindt hieraan echter nog geen gevolgen. De heffing in box 3 ligt al langere tijd onder vuur. De heffing gaat namelijk uit van een verondersteld rendement dat met name wat betreft spaargelden de laatste jaren bij lange na niet wordt gehaald. Eerder besliste de Hoge Raad al dat ook voor de jaren 2013 en 2014 uitgegaan wordt van een verondersteld rendement dat te hoog is. Daarom is de heffing voor die jaren in strijd met het Europese recht. Dit geldt volgens het Hof dus ook voor 2015.

Het Hof vindt echter ook dat het aan de wetgever is om in te grijpen en laat de aanslagen dan ook in stand. Volgens het Hof hoeft er alleen ingegrepen te worden in situaties waarin sprake is van een individuele en buitensporige last. Dat was hier niet het geval. De rechter telt ook mee dat de wetgever inmiddels heeft aangekondigd dat de wet gewijzigd zal worden. Het voornemen is dat dit per 2022 gaat gebeuren. Ook heeft het kabinet aangegeven dat bekeken zal worden of en in hoeverre de heffing in box 3 voor de jaren tot 2017 nog hersteld kan worden en of burgers de te veel betaalde belasting nog terug kunnen krijgen.