Sinds 1 januari 2015 geldt de Werkkostenregeling voor alle verstrekkingen, vergoedingen en terbeschikkingstellingen aan het personeel. Onder de werkkostenregeling heeft u een vrij besteedbaar forfait van 1,7% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. In verband met de coronacrisis is dit wederom verhoogd naar 3,0%. Dit verhoogde percentage geldt alleen over de eerste € 400.000,- van de loonsom. Over de rest van de loonsom (boven € 400,000,-) mag maximaal 1,2% vrije ruimte berekend worden. Los van dit forfait zijn er ook nog vrijstellingen en nihilwaarderingen van vergoedingen en verstrekkingen.

Indien wenselijk zal uw relatiebeheerder overleg hebben om uw forfait te bespreken. Graag ontvangen wij uiterlijk op 5 januari a.s. de opgave van alle bestedingen aan personeel, inclusief btw. Via uw relatiebeheerder kunt u een excelsheet ontvangen om de gegevens in te vullen.

Bij overschrijding van het forfait is 80% eindheffing verschuldigd over het bedrag dat boven het forfait uitkomt. Deze eindheffing dient uiterlijk in de loonaangifte van januari 2022 te worden opgenomen.