In totaal is er voor de Investeringsregeling POP3+ 14 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit is verdeeld over vijf categorieën. Per categorie is er 2,8 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de volgende categorieën:

 

A. Precisielandbouw en Smart Farming

Het gaat hier om investeringen in:

 1. Groeien en Oogsten (17)
 2. Precisieberegening en irrigatie (17)
 3. Precisiebemesting (17)
 4. Precisiegewasbescherming (18)
 5. Variabel zaaien en poten (15)

 

B. Digitalisering

Het gaat hier om investeringen in:

 1. Digitale voorzieningen voor weidegang (18)
 2. Beslissendeondersteunende (software-)systemen voor land- en tuinbouw (18)
 3. Robotisering-duurzame bestrijding (19)
 4. EC meters en monitoringssensoren (14)

 

C. Water, droogte en verzilting

Het gaat hier om investeringen in:

 1. Klimaatadaptieve en peilgestuurde drainage (17)
 2. Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt (16)
 3. Ondergrondse waterberging, bovengrondse wateropvang (inclusief hemelwateropvang) en stuwen (17)

 

D. Duurzame bedrijfsvoering

Het gaat hier om investeringen in:

 1. Elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten (19)
 2. Monovergistingsinstallaties (17)
 3. Bovenwettelijke mestopslag (17)
 4. Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt (12)
 5. Mechanische mestafscheidingsinstallatie (11)
 6. Machines die dunne fractie van digestaat (tot 70%) kunnen verdampen (6)

 

E. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Het gaat hier om investeringen in:

 1. Vergistingsinstallaties (16)
 2. Mengteelten zoals strokenteelt/pixelteelt en nieuwe teelten zoals eiwitten (17)
 3. Agroforestry en meerjarig kruidenrijk grasland (niet op veengrond) (16)
 4. Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding (18)
 5. Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe,) krachtvoer (16)
 6. Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal (14)
 7. Niet digitale voorzieningen voor weidegang (14)
 8. Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal tot compost (11)

 

De subsidie aanvragen zullen weer worden toegewezen aan de hand van het aantal behaalde punten. Hoe hoger de punten hoe groter de kans dat u in aanmerking komt voor subsidie.
Voor de volledige wettekst is de bijgevoegde link uit de Staatscourant te raadplegen.

 

Vragen of hulp nodig?

Wilt u dat wij de subsidieaanvraag voor u verzorgen? Of heeft u vragen over de voorwaarden van de regeling? Neem dan gerust contact op met een van onze subsidieadviseurs op 088-2824000 of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl.