Ten aanzien van de stikstofproblematiek zijn tot nu toe weinig concrete oplossingen geboden voor de landbouw. Wel zijn in de afgelopen tijd een aantal maatregelen benoemd die in de loop van het jaar uitgewerkt zullen worden. Wat kunt u voor de landbouw verwachten?

 

PAS-melding

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? Deze is niet meer geldig. De minister heeft aangegeven, dat de activiteiten onder een dergelijke melding worden gelegaliseerd. Daarvoor moet de activiteit wel zijn ‘gerealiseerd’ op 29 mei 2019. Deze legalisaties moeten per gebied worden geregeld in overleg met de provincies. Dit gaat in de loop van dit jaar gebeuren. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op deze bedrijven.

 

Drempelwaarde

De minister wil een ‘drempelwaarde’ invoeren waardoor activiteiten met een geringe toename van de stikstofdepositie vrijgesteld zijn van de natuurvergunningsplicht. Deze drempelwaarde wordt niet landelijk maar regionaal vastgesteld. Hiervoor moet eerst ‘stikstofruimte’ worden gecreëerd. Dit betekent dat een drempelwaarde niet op korte termijn wordt ingevoerd. Ook kan de hoogte van de drempelwaarde per regio verschillen.

 

Beweiden en bemesten

Het beweiden en/of bemesten wordt niet vergunningsplichtig. Dat is het streven van het Kabinet. Ook de commissie Remkes geeft aan dat voor beweiden en bemesten in principe geen vergunning nodig is. Alleen als er sprake is van een wijziging van het grondgebruik zal, volgens het advies van Remkes, bekeken moeten worden of de stikstofdepositie niet is toegenomen. De verwachting is dat de minister begin februari hier duidelijkheid over geeft.

 

Vrijgeven ontwikkelingsruimte

Wilt u uitbreiden en heeft u hier ontwikkelingsruimte voor nodig? Op termijn komt er wellicht een systeem waarbij ontwikkelingsruimte die vrijkomt (door o.a. gestopte bedrijven en emissiereducerende maatregelen (stal en voer)) weer kan worden uitgegeven aan individuele bedrijven. De commissie Remkes komt in mei 2020 met een advies voor een dergelijke systematiek.

 

Meer weten?

De ‘stikstofproblematiek’ is een ingewikkelde materie. Wilt u weten of en wanneer u stappen moet ondernemen? Schakel dan uw adviseur in. Bel ons op 088 2824000 of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.