Door het buitenwerking stellen van de PAS zijn er landelijk grote problemen ontstaan t.a.v. ‘stikstof’. Dit geldt zeker ook voor de landbouw. Wat speelt hier en wat is de stand van zaken?

 

Programmatische aanpak stikstof (PAS)

De PAS mag niet meer worden gebruikt bij het afgeven van natuur-vergunningen. Dit heeft ook  gevolgen voor de meldingen en vrijstellingen onder de PAS. Dit raakt daardoor veel bedrijven.

Onherroepelijke natuurvergunning

Heeft u een onherroepelijke natuurvergunning? Dan blijft deze in principe in stand. Loopt een bezwaar/beroep tegen uw vergunning? Dan wordt uw vergunning vrijwel zeker vernietigd. Het bevoegd gezag zal, in overleg met u, moeten bekijken of de vergunning zonder PAS opnieuw verleend kan worden.

Lopende aanvraag

Heeft u een lopende aanvraag voor een natuurvergunning dan wordt deze niet verleend als er sprake is van een toename in de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.

Melding of vrijstelling

Heeft u een melding in het kader van de PAS gedaan, of had u een vrijstelling omdat de toename van de stikstofdepositie onder de drempelwaarde bleef (0,05 mol/ha/jaar)? Dan is uw melding of vrijstelling vervallen. U bent daardoor alsnog vergunningsplichtig. De overheid streeft naar legalisatie. Echter om dit mogelijk te maken, zullen wel maatregelen genomen moeten worden om de toename van de stikstofdepositie te compenseren.

 

Mogelijkheden zeer beperkt

Op dit moment zijn de mogelijkheden voor landbouwbedrijven zeer beperkt. Vergunningverlening is nu alleen mogelijk als de stikstofdepositie niet toeneemt t.o.v. een bepaalde referentie of middels in- of extern salderen.

Intern salderen

Onder voorwaarden is het mogelijk om (binnen het bedrijf) intern te salderen. Dit houdt in dat u binnen uw bedrijf, door bijvoorbeeld emissiebeperkingen of andere diercategorieën, ruimte creëert. De totale stikstofdepositie mag niet toenemen t.o.v. van de reeds vergunde en gerealiseerde situatie.

Extern salderen

Bij extern salderen gebruikt u de ruimte van een stopper om zelf uit te breiden. Ook dit kan alleen middels een vergunde en gerealiseerde situatie. Deze ruimte wordt voor 30% gekort. Daarnaast moet de stopper verplicht zijn dierrechten inleveren die op 4 oktober aanwezig waren. De waarde hiervan zal door de overnemer vergoed moeten worden.

Weiden en bemesten

Ook voor het weiden en bemesten is nu een natuurvergunning nodig. Eind dit jaar geeft de Commissie Remkes hierover een advies. Het streven is om (opnieuw) te komen tot een generieke vrijstelling.

 

Verminderen depositie

Het kabinet heeft o.b.v. de adviezen van de commissie Remkes, diverse maatregelen aangekondigd om de stikstofdepositie te verminderen. Naast natuurherstel en het nemen van bronmaatregelen, kan dit ingevuld worden met vrijwillige sanering van bedrijven nabij Natura 2000-gebieden.