Wilt u als Jonge landbouwer bepaalde investeringen doen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de subsidie Jonge landbouwers. Alle provincies stellen de subsidie open van 7 december 2020 t/m 12 februari 2021 (17:00 u).

 

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Het subsidiepercentage is lager indien, naast de Jonge landbouwer, één of meer niet-Jonge landbouwers ook bedrijfshoofd zijn. Het subsidiebedrag is maximaal € 20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn.

 

Investeringslijst en punten

Uw investering moet op de provinciale investeringslijst staan. De meeste provincies hebben alle categorieën uit tabel 1 opengesteld. In de provincies Drenthe en Friesland kunt u geen subsidie aanvragen voor een windmolen. U kunt kiezen voor meerdere investeringen uit maximaal drie categorieën.

 

Puntenaantal

Uw aanvraag wordt gerangschikt op basis van het (gemiddelde) puntenaantal. Hoe meer punten, hoe eerder u voor subsidie in aanmerking komt.

Tabel 1. Lijst van investeringscategorieën voor subsidie Jonge landbouwer

Cat. Investeringscategorie Punt
1 Zonnepanelen en zonnecollectoren  6
2 Windmolen 4
3 Kleine windturbine 6
4 Systemen voor precisielandbouw, incl. GPS/GIS 9
5 Mechanische mestscheidingstechnieken 6
6 Machine voor niet-kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding 9
7 Machine voor spitten en zaaien of poten/planten tegelijk (incl. GPS/GIS) en installaties om meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen toe te kunnen dienen 8
8 Voorzieningen voor weidegang 7
9 Koematras, waterbed 8
10 Varkensvriendelijke vloeren 8
11 Openwatervoorzieningen voor pluimvee 6
12 Pad cooling in stallen voor veehouderij 8
13 Energiebesparende maatregelen: systemen die warmte of koelte hergebruiken 7
14 Waterbeheervoorzieningen om erfafspoeling te verminderen 6
15 Emissiearme vloeren voor melkvee- en vleeskalverhouderij 6
16 Biobed of biofilter 5
17 Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8
18 Geautomatiseerd systeem voor afvoer bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen 6
19 Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij 5
20 Omgekeerde osmose van spuiwater biologische luchtwasser 6
21 Potafdekinstallatie voor boom-, vaste planten- en/of sierteelt 5
22 Electrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten 7
23 Automatische ruwvoermengsysteem voor herkauwers 7
24 Technieken om bodemverdichting tegen te gaan 8
25 Systemen om productierisico’s ter verkleinen (fruitteelt en glastuinbouw) 6
26 Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij 9
27 Duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling (energie-efficiëntie melkkoeling en condensdroogsysteem) 8
28 Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen 7

 

Meer weten?

Heeft u interesse? Informeer dan of u voldoet aan de voorwaarden die aan een ‘Jonge landbouwer’ worden gesteld. Neem contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000 of rechtstreeks per mail: advies@nuweasubisies.nl.