Er is al enige tijd discussie met de Belastingdienst over het toepassen van de landbouwvrijstelling bij verhuur van landerijen.

Hoofdregel (kort): als landerijen in eigen gebruik zijn binnen het agrarisch bedrijf, valt de agrarische waardestijging bij herwaardering of verkoop van de landerijen onder de landbouwvrijstelling (niet belast). Bij landerijen waar een pachtersvoordeel op rust, waar ooit een herinvesteringsreserve op is afgeboekt of als er sprake is van bestemmingswijziging, is er bij herwaardering of verkoop van de landerijen altijd sprake van een belast deel waar de landbouwvrijstelling niet op van toepassing is.

Als de landerijen bij een ander in gebruik worden gegeven (huur/pacht) is de landbouwvrijstelling vanaf dat moment niet meer op de agrarische waardestijging van toepassing, met uitzondering van vruchtwisseling.

 

Werkafspraak Belastingdienst

In 2014 is een werkafspraak met de Belastingdienst gemaakt waarin is vastgelegd in welke situaties sprake is van vruchtwisseling. Vanaf dat moment was de praktische uitleg dat bij verhuur korter dan één jaar altijd sprake is van vruchtwisseling waarop de landbouwvrijstelling van toepassing is. Bij de Belastingdienst wordt deze praktische uitleg nu betwist. Zolang hier geen duidelijkheid over is bestaat het gevaar dat u ooit tegen belastingheffing aanloopt.

 

Meer weten?

Bel met uw WEA relatiebeheerder via ons algemene telefoonnummer 088 2824000, of neem contact op met Peter Commandeur via 06 51009402.