Vanaf heden t/m 21 september 12.00 uur kunnen melkveehouders zich aanmelden voor een ‘tegemoetkoming vermindering melkproductie’ van 14 eurocent per kg melk. Bedrijven kunnen zich aanmelden als zij in het laatste kwartaal van 2016 minimaal 1.500 kg melk minder leveren dan in het laatste kwartaal van 2015. De vergoeding wordt betaald over maximaal 50% van de productie van het laatste kwartaal van 2015. Bij overschrijding van het budget wordt per aanvrager het aantal kg melk gekort. Bij een groot verschil tussen de toewijzing en de daadwerkelijke vermindering volgt een korting op de vergoeding.

Melkverminderingsplan

Reeds eerder is het Europese plan voor melkvermindering aangekondigd. Inmiddels is het plan definitief en is aanmelden ook mogelijk.

Vier perioden
Er worden in totaal vier perioden van 3 maanden opengesteld. De perioden starten in respectievelijk oktober, november, december en januari. Afhankelijk van het aantal aanvragen worden één of meerdere perioden opengesteld. De data in dit bericht zijn alleen van toepassing op de eerste periode.

Voor wie?

Alleen bedrijven die in juli 2016 melk hebben geleverd aan een ‘erkende’ koper (melkfabriek) kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding.

Niet voor zelfzuivelaars
Er wordt geen vergoeding betaald aan bedrijven die de melk zelf verzuivelen en deze hoeveelheid verminderen.

Ook voor gestopte bedrijven?
In de regeling wordt alleen de voorwaarde gesteld, dat in juli 2016 melk is geleverd. Er wordt geen eis gesteld dat ook in de betreffende periode melk geleverd moet worden. Het lijkt er op dat bedrijven die na juli 2016 zijn gestopt met melken ook voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Vergoeding

Bedrijven die in het laatste kwartaal van 2016 minder melk leveren dan in het laatste kwartaal van 2015 kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 0,14 per kg minder geleverde melk. Het gaat hier over de hoeveelheid melk die aan een ‘erkende’ koper is/wordt geleverd.

Maximum en minimum
De vergoeding wordt betaald over maximaal 50% van de hoeveelheid melk die in het laatste kwartaal van 2015 is geleverd. De productie moet minimaal met 1.500 kg worden verminderd. Zie voorbeeld 1.

Voorbeeld 1
Een melkveehouder heeft in het laatste kwartaal van 2015 100.000 kg melk geleverd. Deze melkveehouder kan in aanmerking komen voor een vergoeding, indien de productie in het laatste kwartaal maximaal 98.500 kg bedraagt.De maximale hoeveelheid melk die voor een vergoeding in aanmerking kan komen, is 50.000 kg
(50% * 100.000 kg).

Aanmelden

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een vergoeding dienen zich uiterlijk op 21 september voor 12.00 uur te hebben aangemeld via de site van RVO (-> [DIRECT REGELEN]). Bij deze aanmelding moeten de volgende gegevens worden opgegeven/ingediend:

  • De hoeveelheid melk die in het laatste kwartaal van 2015 is geleverd.
  • Een bewijs van de hoeveelheid melk die in het laatste kwartaal van 2015 is geleverd (overzicht melkfabriek).
  • Een bewijs waaruit blijkt dat in juli 2016 melk is geleverd (overzicht melkfabriek).
  • De hoeveelheid melk die naar verwachting minder wordt geleverd.

Toewijzing

Vanaf 21 september wordt op basis van alle (Europese) aanvragen beoordeeld of alle aangevraagde hoeveelheden gehonoreerd kunnen worden. Indien meer is aangevraagd dan het beschikbare budget dan wordt een lager toewijzingspercentage vastgesteld. Dit toewijzingspercentage zal rond 1 oktober bekend gemaakt worden. Zie voor een berekening voorbeeld 2.

Voorbeeld 2
De melkveehouder geeft aan dat hij de productie met 50.000 kg wil verminderen. Het toewijzigingspercentage wordt op basis van alle aanvragen op 80% gesteld.
De melkveehouder kan voor maximaal 40.000 kg (80% * 50.000 kg) een vergoeding krijgen.
De maximale vergoeding bedraagt € 5.600. Hiervoor moet de melkveehouder minimaal 40.000 kg melk minder leveren.

Aanvraag tot uitbetaling

Na afloop van het kwartaal moet een aanvraag tot uitbetaling worden gedaan op basis van de daadwerkelijke vermindering. Deze aanvraag moet uiterlijk 14 februari 2017 binnen zijn.

Lagere vergoeding bij lagere vermindering

Er wordt alleen een vergoeding uitbetaald voor de daadwerkelijke vermindering. Bij een groot verschil tussen de toegewezen hoeveelheid en de gerealiseerde vermindering volgt ook een korting. De berekening van de vergoeding is als volgt (zie ook voorbeeld 3):

  • De vermindering is 80% of meer dan toegewezen: tegemoetkoming is 100% van de daadwerkelijke vermindering.
  • De vermindering is 50% tot 80% dan toegewezen: tegemoetkoming is 0,8 x de daadwerkelijke vermindering.
  • De vermindering is 20% tot 50% dan toegewezen: tegemoetkoming is 0,5 x de daadwerkelijke vermindering.
  • De vermindering is minder dan 20% dan toegewezen: geen tegemoetkoming.
Voorbeeld 3
De daadwerkelijke vermindering van de melkproductie van de melkveehouder uit voorbeeld 2 is 25.000 kg.
Dit is 62,5% van de toegewezen hoeveelheid van 40.000 kg.
De vergoeding wordt als volgt: 25.000 * € 0,14 * 0,8 = € 2.800.

Advies

Gezien de korting die opgelegd kan worden bij een verschil tussen de toegewezen hoeveelheid en de gerealiseerde vermindering is het belangrijk om een aanvraag te doen voor een realistische hoeveelheid. Aan de andere kant moet ook rekening gehouden worden met een lager toewijzings-percentage en wordt een korting pas opgelegd, indien minder dan 80% van de toewezen vermindering wordt gerealiseerd. Ons advies is daarom om een zodanige aanvraag te doen dat voorkomen wordt dat de daadwerkelijke productievermindering lager wordt dan 80% van de aangevraagde hoeveelheid.

Gestopte bedrijven ook aanvragen
Bedrijven die na juli 2016 zijn gestopt, komen wellicht ook in aanmerking voor een vergoeding (maximaal 50%). Gezien de onduidelijkheid is het advies om ook voor deze bedrijven een aanvraag te doen. Wel zullen deze bedrijven nog een actieve inschrijving bij RVO moeten hebben. Aanvragen is anders niet mogelijk.

Meer info
Zei voor meer informatie de site van RVO en de definitieve Europese verordening (VO 2016/1612).

Meer weten of hulp nodig?

Wij kunnen de tegemoetkoming voor u aanvragen. Indien u dat wenst, verzoeken wij u vriendelijk zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Dat kan via telefoonnummer (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u uiteraard ook bij ons terecht.

Bron: ComponentAgro