Een belangrijk onderdeel van de conditionaliteit zijn de GLMC’s. Met onderstaande uitleg kunt u wellicht bepalen met welke GLMC’s u te maken krijgt. Vervolgens moet u bepalen of en hoe u hieraan kunt voldoen.

 

GLMC’s nader uitgewerkt

Hieronder wordt beknopt uitleg gegeven over de negen GLMC’s. Nog niet alle details van de GLMC’s zijn definitief vastgesteld.

 

GLMC 1 Behoud van blijvend grasland

De ‘blijvend graslandeis’ is ook al van toepassing in het huidige GLB. Neemt het totaal aandeel blijvend grasland in Nederland te sterk af, dan kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld een scheurverbod of een herinzaaiplicht.

 

GLMC 2 Bescherming van veengebieden en wetlands

Hierin wordt geregeld dat u, ook vanuit het GLB, In bepaalde gebieden moet voldoen aan het peilbesluit van het waterschap. Kortom geen extra eisen. Mogelijk dat u in de toekomst in bepaalde veengebieden te maken krijgt met extra eisen.

 

GLMC 3 Verbod op verbranden van stoppels

Dit is in Nederland al geregeld, en daardoor geen verzwaring van de regels.

 

GLMC 4 Bufferstroken langs waterlopen

U bent verplicht om langs watervoerende sloten bufferstroken (teeltvrije zones) aan te leggen. Nederland wil aansluiten bij de verplichtingen vanuit het 7e Actieprogramma. De standaardbreedtes voor bufferstroken zijn:

  • 5 meter brede bufferstroken langs kwetsbare waterlopen.
  • 2 meter langs alle overige watervoerende sloten.

Hierop gelden enkele uitzonderingen die ook in het 7e Actieprogramma staan.

 

GLMC 5 Erosie tegengaan

Heeft u een bedrijf in heuvelachtige gebieden in Limburg? De huidige regels komen ook in het nieuwe GLB terug.

 

GLMC 6 Minimale bodembedekking

U bent verplicht om tenminste in het groeiseizoen een gewas te telen. Teelt u geen hoofdgewas? Dan bent verplicht om in de periode van 31 mei t/m 31 augustus een groenbemester te telen. Waarschijnlijk mag u de bodem van deze percelen ook bedekken met gewasresten of ruige stalmest.

 

GLMC 7 Vruchtwisseling op bouwland

De basisregel is dat u ieder jaar en ander gewas teelt dan het voorgaande jaar. Teelt u een volgteelt (vanggewas) na de hoofdteelt? Dan kunt u ook voldoen aan deze voorwaarde. De exacte voorwaarden van volgteelt zijn nog niet bekend. Deze eis komt bovenop het telen van een verplicht rustgewas op zand- en lössgrond vanuit het 7e Actieprogramma.

 

GLMC 8 Niet-productief areaal en landschapselementen

De hoofdregel is dat u 4% van uw bouwland inricht als ‘niet-productief areaal’. Dit kunnen zijn: sloten, poelen, plas-drassen, houtopstanden, houtwallen, individuele of groepen bomen, bomenrij, bufferstroken, groene braak en/of akkerranden. Voor bepaalde elementen gelden min./max. afmetingen. Ook kunnen weegfactoren gelden, waardoor een element zwaarder meetelt.

 

GLMC 9 Bescherming blijvend grasland Natura 2000-gebieden

U mag, net als nu, blijvend grasland in Natura 2000-gebieden niet scheuren.

 

Meer weten?

Is het ook voor u ‘een hele puzzel’ om te bepalen of u vanaf 2023 aan de GLMC’s kunt voldoen? Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.