Met ingang vanaf 1 januari 2016 moet minimaal het netto minimumloon per bank uitbetaald worden aan de werknemer. Vanaf 1 januari 2017 mogen werkgevers hierop geen inhoudingen meer doen. Er zijn echter twee uitzonderingen: huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie.

 

Huisvestingskosten

Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2017 nog maar maximaal een kwart van het wettelijk minimumloon inhouden voor huisvestingskosten en kosten voor energie en water. Let op: in de agrarisch cao’s Open Teelten en Glastuinbouw gelden andere voorwaarden**.

De huisvesting moet worden aangeboden door een toegelaten instelling zoals  woningbouwverenigingen of door een (particuliere) verhuurder waarvoor geldt dat de huisvesting gecertificeerd moet zijn.

** Zo staat in de cao Glastuinbouw dat de werkgever maximaal € 70 per week mag rekenen voor huisvesting.  In de cao Open Teelten staat dat maximaal 20% per week van het wettelijke geldende minimumloon van de werknemer mag worden gerekend.

 

Zorgverzekeringspremie

Voor de zorgverzekeringspremie geldt een maximum van de gemiddeld geraamde premie van volgend jaar. Voor 2017 is die € 1.241, dus per maand maximaal € 103,42.

Aan beide uitzonderingen zijn voorwaarden verbonden om ze te mogen inhouden.

Zo kunnen inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon alleen plaatsvinden als u een schriftelijke volmacht van de werknemer hebt gekregen om betalingen uit naam van de werknemer te mogen verrichten en in te houden op het loon. De bedragen moeten vermeld staan in de volmacht. Tevens moet u kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de vereisten. Dit kan door in uw administratie een getekende huurovereenkomst, afschriften van de zorgpolis e.d. op te nemen. Tevens moeten de bedragen gespecificeerd worden op de salarisspecificatie.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van WEA Personeel. Dat kan telefonisch op (0251) 361 960 of per mail: salaris@wea-nh.nl.