Zoals aangegeven in ons eerdere artikel ‘Informatieplicht energie? Nu rapporteren’ geldt de Informatieplicht voor bedrijven die onder het ‘Activiteitenbesluit’ vallen en een bepaald energieverbruik hebben.

 

Activiteitenbesluit

Een gedeelte van de agrarische bedrijven valt onder het ‘Activiteitenbesluit’. Dit worden ook wel de ‘meldingsplichtige bedrijven’ genoemd.

 

Telen gewassen

Teelt u gewassen in de open lucht of in een gebouw? Dan valt uw bedrijf doorgaans onder het ‘Activiteitenbesluit’.

 

Veehouderij

Of u, als veehouder, onder het Activiteitenbesluit valt is o.a. afhankelijk van het aantal dieren. Heeft u bijvoorbeeld minder dan 200 melkkoeien, 1.200 vleesrunderen, 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee.

Dan valt u, op basis van de dieraantallen, onder het ‘Activiteitenbesluit’.

 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Bij sommige diercategorieën is bij bepaalde aantallen een zogenaamde ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ (OBM) noodzakelijk. Deze bedrijven blijven echter wel onder het ‘Activiteitenbesluit’ vallen.

 

De volgende bedrijven zijn vrijgesteld van de informatieplicht:

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)
  • Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben

Of u onder het ‘Activiteitenbesluit’ valt is een technisch verhaal. Laat u hierover goed informeren door uw adviseur.